آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 578,796 446,050,556,250 Rls. 10,623,670 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 308,082 173,766,962,500 Rls. 4,137,308 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 120,785 85,988,653,275 Rls. 2,047,349 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 689,194 50,863,679,856 Rls. 1,211,038 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 128,068 50,458,327,491 Rls. 1,149,665 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 106,785 43,649,891,531 Rls. 1,039,285 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160090 ساير 433,410 34,181,350,216 Rls. 813,841 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160090 ساير 370,480 33,701,204,328 Rls. 802,407 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 100,340 22,705,854,075 Rls. 517,453 $
10 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160090 ساير 262,200 22,070,637,600 Rls. 523,437 $
11 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 12,390 10,781,060,820 Rls. 256,692 $
12 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 22,779 9,585,699,327 Rls. 254,296 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160090 ساير 120,250 8,428,642,612 Rls. 200,681 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 107,320 7,601,298,956 Rls. 180,983 $
15 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 12,848 6,498,500,000 Rls. 154,726 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 44,000 6,465,628,224 Rls. 153,944 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160090 ساير 36,000 6,385,091,047 Rls. 152,026 $
18 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 5,652 5,822,953,920 Rls. 138,642 $
19 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 14,770 5,732,796,785 Rls. 136,495 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 68,271 5,550,296,136 Rls. 132,150 $
21 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160090 ساير 54,575 4,855,540,272 Rls. 115,156 $
22 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 50,000 3,809,004,000 Rls. 90,691 $
23 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 50,000 3,770,844,000 Rls. 89,782 $
24 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,800 2,670,130,866 Rls. 63,575 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160090 ساير 23,177 2,546,162,080 Rls. 60,623 $
26 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 14,180 2,488,769,536 Rls. 59,256 $
27 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 32,000 1,429,344,000 Rls. 33,584 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 31,000 1,329,462,900 Rls. 31,654 $
29 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,334 924,029,964 Rls. 21,860 $
30 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 1,350 797,720,426 Rls. 18,993 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 38160010 سیمان نسوز 5,800 497,667,044 Rls. 11,849 $
32 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 825 261,607,500 Rls. 6,229 $
33 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 50 22,393,072 Rls. 533 $
مجموع کل
1,061,691,760,609 ريال
مجموع کل
25,229,873 دلار
[1]