آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 204,569 86,888,065,893 Rls. 2,068,763 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 203,456 83,037,363,487 Rls. 1,977,080 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 218,115 59,847,140,596 Rls. 1,424,932 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 198,275 59,454,940,987 Rls. 1,415,594 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 241,207 47,014,275,108 Rls. 1,119,387 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 40,331 24,624,192,878 Rls. 586,290 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 58,878 20,093,547,210 Rls. 478,418 $
8 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 207,211 18,575,525,550 Rls. 442,274 $
9 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 81,648 18,511,097,608 Rls. 440,739 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 139,104 17,103,179,856 Rls. 407,219 $
11 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 22,800 16,724,446,410 Rls. 398,201 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 62,621 16,667,301,779 Rls. 396,840 $
13 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 42,600 15,194,217,960 Rls. 361,767 $
14 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 45,995 14,267,117,500 Rls. 339,693 $
15 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 58,660 14,104,731,000 Rls. 335,827 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 108,500 13,941,496,000 Rls. 331,940 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 47,555 13,371,059,278 Rls. 318,359 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 57,660 13,313,605,600 Rls. 316,991 $
19 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 294,059 12,858,946,949 Rls. 306,166 $
20 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 6,222 12,197,272,400 Rls. 290,411 $
21 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 41,660 10,231,767,864 Rls. 243,614 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 29,200 10,103,948,400 Rls. 240,570 $
23 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 45,500 8,505,054,000 Rls. 193,825 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 82,768 8,430,531,584 Rls. 200,727 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 216,968 8,238,817,441 Rls. 196,162 $
26 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 29146100 آنتراكينون 6,900 8,207,760,000 Rls. 195,423 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 27,226 8,076,230,677 Rls. 192,291 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 100,050 7,533,701,438 Rls. 179,374 $
29 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72124010 نوار فولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي و پليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر 149,316 7,437,624,071 Rls. 168,692 $
30 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 23,360 7,302,193,990 Rls. 173,862 $
31 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 19,295 6,735,300,000 Rls. 160,364 $
32 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 49,856 6,614,441,211 Rls. 157,487 $
33 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 17,000 6,563,365,200 Rls. 156,270 $
34 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 24,799 6,071,421,940 Rls. 144,558 $
35 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 60,000 5,904,334,800 Rls. 140,579 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 17,465 5,656,576,800 Rls. 134,680 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 73,490 5,589,064,186 Rls. 133,073 $
38 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85113010 دلکو جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 6,200 5,431,523,153 Rls. 129,322 $
39 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,600 5,094,816,960 Rls. 121,305 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 39093100 ک ک پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام. MDI پلی­مریک) 40,000 4,860,626,400 Rls. 115,729 $
41 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 43,860 4,740,267,542 Rls. 112,864 $
42 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 23,707 4,675,172,688 Rls. 106,545 $
43 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72029950 مواد تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR، ZR، CA، BA كه% وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 50,000 4,404,015,000 Rls. 104,858 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 35,200 4,401,617,946 Rls. 104,800 $
45 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 38011090 ساير 100,000 4,335,674,000 Rls. 103,230 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 3,578 4,190,553,600 Rls. 99,775 $
47 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 21,700 4,093,558,224 Rls. 97,466 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 49,750 4,051,306,000 Rls. 96,460 $
49 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 22,622 3,820,627,960 Rls. 90,967 $
50 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 112,000 3,807,578,094 Rls. 90,657 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 22,342 3,697,836,597 Rls. 88,044 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 37,385 3,623,858,550 Rls. 86,282 $
53 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72124010 نوار فولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي و پليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر 75,120 3,556,955,790 Rls. 84,689 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 19,044 3,489,165,600 Rls. 83,075 $
55 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 30,360 3,484,323,124 Rls. 82,960 $
56 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 2,080 3,455,484,800 Rls. 82,273 $
57 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72124010 نوار فولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي و پليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر 70,860 3,451,320,370 Rls. 82,174 $
58 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 87141090 سایر 14,155 3,336,859,707 Rls. 79,449 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,723 3,181,858,176 Rls. 75,759 $
60 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 2,139 3,102,310,638 Rls. 73,865 $
61 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 33,600 3,026,960,748 Rls. 72,070 $
62 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 5,000 2,886,464,896 Rls. 68,725 $
63 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 63 2,844,244,414 Rls. 67,720 $
64 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 44,403 2,833,599,468 Rls. 67,467 $
65 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 23,184 2,776,845,960 Rls. 66,115 $
66 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 15,000 2,715,206,000 Rls. 64,648 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 22,030 2,700,201,609 Rls. 64,291 $
68 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 3,409 2,694,961,400 Rls. 64,166 $
69 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 15042000 چربي، روغن ماهي و اجزاء آن ها به غير از روغن جگر 10,260 2,693,968,200 Rls. 64,142 $
70 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 29181400 اسيد سيتريك 75,000 2,670,070,500 Rls. 63,573 $
71 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 11,980 2,612,639,540 Rls. 62,206 $
72 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 8,700 2,507,970,000 Rls. 59,714 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84149020 اجزاء و قطعات براي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,166 2,493,364,247 Rls. 59,366 $
74 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 20,755 2,487,078,720 Rls. 59,216 $
75 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84137010 پمپ کولر آبي 12,920 2,415,597,761 Rls. 57,514 $
76 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 32,500 2,131,072,555 Rls. 50,740 $
77 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 6,193 2,032,445,000 Rls. 48,391 $
78 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 42,000 1,995,354,396 Rls. 47,508 $
79 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 18,370 1,974,469,904 Rls. 47,011 $
80 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 50,000 1,869,595,250 Rls. 44,514 $
81 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 19,700 1,830,014,640 Rls. 43,572 $
82 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 19,800 1,787,160,615 Rls. 42,551 $
83 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 9,683 1,740,879,000 Rls. 41,450 $
84 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 630 1,668,172,800 Rls. 39,718 $
85 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 82055900 ا بزا رهاي دستي، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري). 10,298 1,664,096,271 Rls. 39,621 $
86 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 36,000 1,663,571,400 Rls. 39,609 $
87 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 83079000 لوله هاي قابل ا نحناء ازسايرفلزمعمولي (غير ازآهن يافولاد). 14,800 1,653,468,000 Rls. 39,368 $
88 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 18,772 1,628,671,063 Rls. 38,778 $
89 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 73079200 زا نوئي، مهره وماسوره حديده شده ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 25,600 1,600,659,000 Rls. 38,111 $
90 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 6,260 1,564,744,050 Rls. 37,256 $
91 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 3,500 1,484,009,800 Rls. 35,334 $
92 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 5,208 1,471,653,484 Rls. 35,039 $
93 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 49,500 1,455,300,000 Rls. 34,650 $
94 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 28,000 1,381,732,800 Rls. 32,898 $
95 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 6,000 1,378,615,860 Rls. 32,824 $
96 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 15,880 1,360,043,157 Rls. 32,382 $
97 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 19,918 1,332,668,564 Rls. 31,730 $
98 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 4,200 1,281,674,758 Rls. 30,516 $
99 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 3,342 1,251,977,694 Rls. 29,809 $
100 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 10,025 1,230,620,256 Rls. 29,300 $
مجموع کل
878,070,812,350 ريال
مجموع کل
20,884,603 دلار