آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 595,400 326,041,220,125 Rls. 9,184,697 $
2 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 531,100 305,693,423,388 Rls. 8,377,076 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 400,350 207,304,031,131 Rls. 6,068,184 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 158,500 125,790,023,076 Rls. 2,995,000 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 203,450 123,733,837,500 Rls. 3,282,500 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 178,988 95,158,800,014 Rls. 2,400,000 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 131,800 73,882,200,000 Rls. 1,960,000 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 131,800 73,852,222,500 Rls. 1,969,500 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 202,801 66,527,995,930 Rls. 1,584,000 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 65,900 37,299,202,500 Rls. 989,500 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 65,900 36,941,100,000 Rls. 980,000 $
12 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 2,444 1,685,517,732 Rls. 40,131 $
13 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,578 515,329,032 Rls. 12,270 $
14 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 4,100 347,410,000 Rls. 8,163 $
15 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، كاميونت، كاميون و كاميون كشنده تريلر 177 94,735,824 Rls. 2,256 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 85123010 دستگاه هاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت وماشين آلات راهسازي و کشاورزي 10 91,144,920 Rls. 2,170 $
17 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 16 49,529,316 Rls. 1,179 $
18 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 11 17,016,768 Rls. 405 $
19 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1 14,718,132 Rls. 350 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري کره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 2 6,026,772 Rls. 143 $
مجموع کل
1,475,045,484,660 ريال
مجموع کل
39,857,524 دلار
[1]