آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 128,579 75,030,673,171 Rls. 1,786,444 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 94,222 43,307,293,396 Rls. 1,019,955 $
3 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 7,713 42,960,739,196 Rls. 1,022,875 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 74,190 30,766,021,660 Rls. 732,524 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 92,143 30,631,572,268 Rls. 729,323 $
6 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84051000 مولدهاي گاز هوا يا گاز آب، مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند، با فرآيند آبي، يا با بدون تصفيه كننده هاي آن ها 11,229 29,497,800,000 Rls. 694,720 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 5,086 28,269,877,445 Rls. 673,092 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 47,321 28,029,908,620 Rls. 667,379 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 44,717 26,692,080,260 Rls. 634,276 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 73,428 25,620,657,342 Rls. 610,015 $
11 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 4,564 25,500,061,492 Rls. 600,567 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 66,506 24,168,310,512 Rls. 575,436 $
13 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 4,074 21,573,108,478 Rls. 513,645 $
14 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 3,743 21,282,180,487 Rls. 506,288 $
15 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 3,156 18,597,654,000 Rls. 442,801 $
16 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 3,166 18,532,380,251 Rls. 423,050 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,962 16,511,737,106 Rls. 393,136 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 43,232 15,694,022,315 Rls. 373,667 $
19 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 36,427 15,277,494,240 Rls. 363,750 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 26,946 15,265,097,790 Rls. 363,455 $
21 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 24,378 14,972,036,607 Rls. 341,204 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40,822 13,943,413,408 Rls. 328,389 $
23 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,624 13,596,801,780 Rls. 323,734 $
24 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 35,469 12,685,032,318 Rls. 288,842 $
25 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 30,632 11,961,270,532 Rls. 284,792 $
26 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 33,037 11,518,218,164 Rls. 262,189 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,111 11,432,569,309 Rls. 272,204 $
28 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 33,569 11,396,880,594 Rls. 271,020 $
29 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 31,470 11,154,027,948 Rls. 265,349 $
30 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 130,523 10,803,555,684 Rls. 257,228 $
31 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 33,082 10,227,205,935 Rls. 243,505 $
32 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,134 8,540,953,200 Rls. 203,356 $
33 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 3,377 7,706,385,388 Rls. 183,486 $
34 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 26,416 7,311,200,608 Rls. 174,076 $
35 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,488 7,060,757,900 Rls. 168,113 $
36 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,876 6,748,984,695 Rls. 160,690 $
37 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 3,436 6,748,564,169 Rls. 160,680 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 23,034 6,521,289,516 Rls. 155,269 $
39 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 22,069 6,462,931,830 Rls. 153,879 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 888 6,391,313,984 Rls. 152,174 $
41 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,647 6,209,011,490 Rls. 147,654 $
42 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 3,108 6,190,506,634 Rls. 145,796 $
43 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 2,808 5,559,985,720 Rls. 132,265 $
44 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,496 5,022,440,893 Rls. 119,581 $
45 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,319 4,899,974,116 Rls. 111,545 $
46 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 1,750 3,785,855,755 Rls. 86,275 $
47 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 1,597 3,650,209,920 Rls. 86,910 $
48 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 9,250 3,423,135,300 Rls. 81,503 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 26,640 3,385,095,407 Rls. 80,598 $
50 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 6,297 3,275,636,670 Rls. 77,991 $
51 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 616 2,890,059,354 Rls. 68,811 $
52 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 4,265 2,834,655,993 Rls. 67,492 $
53 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 1,168 2,822,152,852 Rls. 66,466 $
54 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 548 2,774,488,096 Rls. 66,059 $
55 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 19,800 2,733,657,620 Rls. 65,087 $
56 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,073 2,675,262,090 Rls. 62,893 $
57 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 642 2,647,672,000 Rls. 63,040 $
58 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 19,800 2,615,069,556 Rls. 62,145 $
59 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34031900 ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 19,800 2,471,855,562 Rls. 65,575 $
60 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 19,050 2,455,804,668 Rls. 58,273 $
61 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,564 2,249,706,406 Rls. 51,959 $
62 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 7,823 2,221,446,948 Rls. 52,877 $
63 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 15,183 2,213,278,672 Rls. 52,697 $
64 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 906 2,153,320,397 Rls. 51,213 $
65 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 10,266 2,152,418,952 Rls. 51,248 $
66 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 927 2,024,993,700 Rls. 48,214 $
67 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 365 2,002,118,584 Rls. 53,115 $
68 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 234 1,913,427,893 Rls. 45,064 $
69 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,462 1,889,553,456 Rls. 44,989 $
70 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 685 1,829,448,119 Rls. 41,757 $
71 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 592 1,799,050,995 Rls. 42,835 $
72 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 16,300 1,787,546,691 Rls. 42,561 $
73 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 3,955 1,773,439,887 Rls. 42,225 $
74 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,835 1,725,782,652 Rls. 41,090 $
75 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 774 1,725,650,099 Rls. 41,087 $
76 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 4,346 1,628,029,048 Rls. 43,191 $
77 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84159070 فن کويل 6,744 1,595,381,832 Rls. 37,985 $
78 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 3,357 1,501,679,088 Rls. 35,754 $
79 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ساير 1,900 1,490,728,217 Rls. 35,809 $
80 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 7,976 1,468,024,958 Rls. 34,954 $
81 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 14,129 1,368,660,052 Rls. 32,587 $
82 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ساير 1,583 1,351,792,430 Rls. 32,184 $
83 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,970 1,323,260,158 Rls. 34,989 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84159070 فن کويل 2,351 1,180,483,500 Rls. 28,107 $
85 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,842 1,146,912,700 Rls. 27,307 $
86 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,209 1,075,924,484 Rls. 25,618 $
87 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,817 1,039,933,336 Rls. 27,589 $
88 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 308 1,030,203,824 Rls. 24,529 $
89 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,294 992,901,140 Rls. 23,641 $
90 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 5,928 946,285,239 Rls. 22,531 $
91 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,539 934,109,597 Rls. 22,241 $
92 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 6,100 845,506,220 Rls. 20,127 $
93 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,420 757,866,074 Rls. 18,045 $
94 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ساير 670 728,954,604 Rls. 17,356 $
95 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 1,580 692,569,705 Rls. 16,490 $
96 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,158 676,680,851 Rls. 17,892 $
97 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 5,250 655,607,700 Rls. 15,610 $
98 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آن ها 2,041 621,166,104 Rls. 14,790 $
99 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 6,314 611,378,600 Rls. 14,557 $
100 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ساير 631 607,509,604 Rls. 14,465 $
مجموع کل
878,447,325,810 ريال
مجموع کل
20,833,815 دلار