آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي بم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,005,946 2,212,002,375,138 Rls. 51,339,127 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 7,416,952 2,045,337,837,803 Rls. 48,460,636 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,673,296 1,450,053,996,817 Rls. 34,451,799 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 3,541,250 1,383,000,000,000 Rls. 32,676,331 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,558,301 908,669,441,451 Rls. 21,589,750 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 2,333,380 894,759,203,850 Rls. 21,303,791 $
7 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 2,297,117 882,108,000,000 Rls. 21,002,570 $
8 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 1,705,252 851,418,088,879 Rls. 20,865,730 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,367,351 741,297,784,507 Rls. 17,548,935 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 876,302 710,549,987,806 Rls. 16,820,138 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,642,904 648,004,969,634 Rls. 15,421,372 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,866,017 524,549,562,098 Rls. 12,406,963 $
13 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,647,948 503,328,469,197 Rls. 11,956,754 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,233,189 490,902,000,000 Rls. 11,688,156 $
15 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 469,286 445,021,153,669 Rls. 10,513,307 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,059,818 379,712,246,692 Rls. 9,030,724 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 274,050 292,361,334,067 Rls. 6,958,538 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 270,491 261,044,455,132 Rls. 6,179,859 $
19 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 395,040 252,402,630,927 Rls. 5,982,922 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 871,377 250,609,258,576 Rls. 5,893,050 $
21 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 429,566 244,850,847,619 Rls. 5,666,321 $
22 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 617,874 234,120,000,000 Rls. 5,574,288 $
23 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 693,883 228,375,720,225 Rls. 5,437,517 $
24 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 436,792 218,715,665,878 Rls. 5,425,471 $
25 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 602,854 203,638,000,000 Rls. 4,790,403 $
26 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 604,468 182,945,438,208 Rls. 4,950,894 $
27 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 590,097 174,638,887,044 Rls. 4,158,069 $
28 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 577,713 165,858,013,817 Rls. 3,933,783 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 1,681,936 156,001,061,031 Rls. 3,728,429 $
30 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 126,718 154,077,834,878 Rls. 3,658,324 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 203,706 149,593,374,704 Rls. 3,560,453 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 177,172 148,442,792,669 Rls. 3,534,351 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 310,526 145,751,732,440 Rls. 3,558,921 $
34 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 225,610 121,965,902,614 Rls. 2,894,819 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 1,450,493 119,720,988,644 Rls. 2,847,193 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 187,498 119,024,602,865 Rls. 2,833,920 $
37 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073390 ساير موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از250 تا 1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87، غير مذکور در جاي ديگر 152,292 98,833,386,129 Rls. 2,349,149 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 80,011 95,949,983,372 Rls. 2,264,934 $
39 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 38,647 93,413,050,098 Rls. 2,224,121 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 225,422 92,301,495,296 Rls. 2,186,319 $
41 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 352,049 91,701,788,877 Rls. 2,184,763 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 79,075 87,553,443,286 Rls. 2,065,083 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 991,870 80,506,762,761 Rls. 1,914,382 $
44 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 173,478 79,829,216,504 Rls. 1,895,665 $
45 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 146,654 78,135,578,004 Rls. 1,841,644 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 218,839 70,969,464,293 Rls. 1,689,749 $
47 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 13,217 62,867,328,752 Rls. 1,496,841 $
48 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 518,718 60,093,185,877 Rls. 1,427,563 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 30,491 59,563,913,739 Rls. 1,418,187 $
50 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 147,907 51,300,793,440 Rls. 1,208,215 $
51 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 101,739 47,648,150,842 Rls. 1,126,746 $
52 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 35,876 47,585,557,191 Rls. 1,132,989 $
53 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 33,162 45,735,421,255 Rls. 1,072,179 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 120,260 44,426,560,080 Rls. 1,050,017 $
55 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 28,828 41,350,235,173 Rls. 984,530 $
56 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 64,905 41,105,394,368 Rls. 978,701 $
57 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 6,888 36,570,365,053 Rls. 870,722 $
58 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 46,680 27,466,843,200 Rls. 653,973 $
59 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 139,619 26,779,034,386 Rls. 752,453 $
60 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 139,577 26,779,034,386 Rls. 752,453 $
61 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 119,300 26,594,763,552 Rls. 753,307 $
62 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 143,799 26,594,763,552 Rls. 753,307 $
63 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 27,970 24,375,584,840 Rls. 581,439 $
64 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 124,227 23,305,308,318 Rls. 549,749 $
65 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 25,874 22,504,536,832 Rls. 535,821 $
66 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84073390 ساير موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از250 تا 1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87، غير مذکور در جاي ديگر 18,483 20,984,592,658 Rls. 498,683 $
67 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 197,886 20,953,617,355 Rls. 503,502 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 225,696 19,904,740,023 Rls. 477,292 $
69 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 22,029 18,593,951,040 Rls. 442,713 $
70 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 100,000 16,629,186,840 Rls. 395,933 $
71 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 172,665 14,464,554,902 Rls. 347,568 $
72 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089221 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 26,815 13,900,501,285 Rls. 330,964 $
73 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 23,340 13,593,137,280 Rls. 323,646 $
74 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 41,731 12,358,251,360 Rls. 294,245 $
75 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,951 10,991,787,030 Rls. 261,710 $
76 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 15,075 10,949,373,728 Rls. 260,699 $
77 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,030 9,915,771,360 Rls. 234,582 $
78 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089221 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 4,018 9,492,475,694 Rls. 226,011 $
79 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 20,671 9,339,059,520 Rls. 222,359 $
80 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 12,295 8,888,444,515 Rls. 211,629 $
81 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 975 8,461,453,854 Rls. 192,831 $
82 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 20,734 8,229,415,038 Rls. 191,790 $
83 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 742 7,396,170,480 Rls. 168,554 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87089221 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 12,604 6,379,032,000 Rls. 151,882 $
85 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,170 6,262,972,494 Rls. 149,118 $
86 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 12,286 4,924,304,552 Rls. 114,971 $
87 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 13,384 4,854,022,299 Rls. 112,422 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 46,704 4,561,434,000 Rls. 108,606 $
89 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,584 4,040,025,580 Rls. 92,070 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 12,950 3,288,441,567 Rls. 78,296 $
91 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,701 2,562,130,100 Rls. 61,003 $
92 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 20,000 2,490,102,752 Rls. 59,288 $
93 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 40,000 2,405,476,000 Rls. 71,741 $
94 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 510 2,277,125,864 Rls. 51,894 $
95 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 5,072 2,132,369,515 Rls. 50,770 $
96 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 4,291 1,577,269,276 Rls. 41,198 $
97 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 935 1,484,103,269 Rls. 35,336 $
98 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 1,689 1,252,426,176 Rls. 29,820 $
99 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 13,048 1,104,511,417 Rls. 26,209 $
100 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 20 960,084,818 Rls. 22,859 $
مجموع کل
20,794,296,917,976 ريال
مجموع کل
494,200,803 دلار