آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 852,750 579,799,429,308 Rls. 13,645,700 $
2 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,032,047 455,000,000,000 Rls. 10,825,634 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 652,462 319,449,000,000 Rls. 7,605,922 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 379,000 255,198,000,000 Rls. 5,996,186 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 514,924 227,170,000,000 Rls. 5,408,820 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 2,639 58,574,322,918 Rls. 1,394,626 $
7 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 83,831 41,250,679,956 Rls. 982,159 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,389 37,531,947,233 Rls. 893,617 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 100,900 36,251,760,160 Rls. 863,137 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 142,715 33,294,702,796 Rls. 792,730 $
11 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,392 21,773,284,001 Rls. 518,411 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 85,386 19,761,313,335 Rls. 470,508 $
13 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 1,349 16,574,567,706 Rls. 394,632 $
14 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 56,971 13,301,564,544 Rls. 316,704 $
15 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,378 12,985,582,011 Rls. 309,181 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 1,240 12,605,107,893 Rls. 300,122 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 18,155 9,096,776,859 Rls. 216,590 $
18 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 4,000 6,646,456,345 Rls. 158,249 $
19 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 87089221 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,300 4,693,931,268 Rls. 111,760 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 14,708 4,505,967,812 Rls. 107,285 $
21 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 1,012 3,757,282,518 Rls. 89,459 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 4,167 266,624,381 Rls. 6,348 $
23 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم جمهوري کره 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 80 71,768,268 Rls. 1,709 $
مجموع کل
2,169,560,069,312 ريال
مجموع کل
51,409,489 دلار
[1]