آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 125,528 1,920,000,000,000 Rls. 45,801,296 $
2 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 14,955,062 215,469,433,818 Rls. 5,130,224 $
3 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 13,914,010 194,158,015,054 Rls. 4,612,907 $
4 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 11,088,270 175,345,581,334 Rls. 4,117,768 $
5 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 11,747,254 118,532,138,581 Rls. 2,774,147 $
6 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071200 7,182,982 114,941,562,996 Rls. 2,652,202 $
7 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,837,049 107,000,000,000 Rls. 2,881,785 $
8 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 11,316,733 99,413,668,874 Rls. 2,653,060 $
9 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 9,503,586 97,985,753,155 Rls. 2,331,416 $
10 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 6,675,204 90,698,195,960 Rls. 2,341,756 $
11 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 9,636,845 83,255,774,690 Rls. 1,982,281 $
12 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 7,961,172 62,001,589,489 Rls. 1,654,095 $
13 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 972,957 57,544,676,000 Rls. 1,542,794 $
14 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 5,974,981 56,327,757,447 Rls. 1,334,903 $
15 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 5,337,850 52,508,904,384 Rls. 1,202,053 $
16 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 2,440,834 40,240,648,012 Rls. 921,784 $
17 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 380,000 38,393,712,000 Rls. 903,670 $
18 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 4,300,950 35,490,967,102 Rls. 878,866 $
19 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 3,460,462 29,839,840,663 Rls. 710,472 $
20 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,654 26,386,920,000 Rls. 628,260 $
21 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 475,356 16,178,871,927 Rls. 378,277 $
22 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,087,058 14,930,804,546 Rls. 355,495 $
23 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079100 ـ ـ از بلوط (گونه Quercus) 288,634 14,748,835,178 Rls. 344,841 $
24 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 334,000 13,807,580,040 Rls. 328,752 $
25 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 388,077 13,749,094,491 Rls. 326,249 $
26 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 148,724 13,339,440,000 Rls. 360,000 $
27 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 493,810 12,473,913,183 Rls. 296,998 $
28 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 120,000 12,225,462,000 Rls. 291,082 $
29 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 340,000 12,006,795,200 Rls. 285,877 $
30 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 901,298 11,552,159,797 Rls. 265,567 $
31 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 300,000 11,214,662,400 Rls. 267,016 $
32 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 1,147,000 9,913,312,915 Rls. 236,031 $
33 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 27,920 9,358,076,000 Rls. 218,800 $
34 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 280,000 9,179,112,800 Rls. 225,591 $
35 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 206,663 9,164,179,500 Rls. 215,324 $
36 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 97,476 8,892,960,000 Rls. 240,000 $
37 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 80,000 8,131,366,000 Rls. 193,420 $
38 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 220,000 8,001,754,800 Rls. 187,419 $
39 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 97,500 7,300,125,000 Rls. 171,525 $
40 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 406,440 6,828,192,000 Rls. 162,576 $
41 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 242,770 6,484,484,933 Rls. 154,392 $
42 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 423,412 6,393,270,680 Rls. 169,610 $
43 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 566 6,373,332,000 Rls. 151,746 $
44 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28332960 سولفات کروم 180,000 6,274,005,200 Rls. 148,230 $
45 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 160,000 5,328,045,080 Rls. 126,858 $
46 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 135,458 5,321,961,100 Rls. 122,344 $
47 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 149,916 4,773,323,617 Rls. 126,657 $
48 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44069100 263,436 4,410,886,379 Rls. 117,891 $
49 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 429,900 4,207,729,392 Rls. 95,497 $
50 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 66,568 3,956,379,341 Rls. 94,200 $
51 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 97,309 3,622,084,252 Rls. 85,105 $
52 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 60,000 3,621,181,400 Rls. 95,969 $
53 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 140,998 3,224,506,760 Rls. 75,764 $
54 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 150,481 3,201,249,707 Rls. 76,220 $
55 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 520 3,195,791,340 Rls. 76,090 $
56 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 48,000 2,964,320,000 Rls. 80,000 $
57 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,200 2,664,640,560 Rls. 71,440 $
58 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 119,850 2,605,426,896 Rls. 69,120 $
59 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 130,135 2,530,428,761 Rls. 67,143 $
60 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 196,000 1,987,893,600 Rls. 47,331 $
61 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 53,823 1,971,536,490 Rls. 46,433 $
62 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 29051610 دوا تيل هگزا نول 40,420 1,901,346,291 Rls. 50,451 $
63 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071900 124,051 1,821,753,365 Rls. 43,375 $
64 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 40119090 سا?ر 6,149 1,691,650,780 Rls. 44,729 $
65 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 20,041 1,631,649,619 Rls. 38,149 $
66 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 51,443 1,576,801,514 Rls. 35,763 $
67 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 40,000 1,524,844,000 Rls. 34,585 $
68 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 72,651 1,521,447,432 Rls. 40,363 $
69 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 60,000 1,354,899,000 Rls. 31,835 $
70 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 520,700 1,304,009,236 Rls. 30,850 $
71 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 36,000 1,289,090,700 Rls. 30,289 $
72 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 59,661 1,097,766,886 Rls. 26,035 $
73 4 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 18,989 942,746,883 Rls. 22,303 $
74 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 20,825 791,575,743 Rls. 18,847 $
75 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 20,000 681,930,040 Rls. 18,031 $
76 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 667,495,900 Rls. 15,893 $
77 5 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 19,950 650,425,696 Rls. 15,091 $
78 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079700 ـ ـ‌ از صنوبر و صنوبر لرزان (گونه­ها? پوپولوس) 43,858 557,976,480 Rls. 13,260 $
79 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 10,600 529,637,200 Rls. 14,000 $
80 1 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,400 437,237,200 Rls. 11,800 $
81 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 19,133 404,015,769 Rls. 9,619 $
82 3 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 13,325 352,127,979 Rls. 8,384 $
83 2 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 467 39,480,000 Rls. 940 $
مجموع کل
3,946,414,222,537 ريال
مجموع کل
95,059,211 دلار
[1]