آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 52,510,600 2,437,168,761,984 Rls. 57,912,039 $
2 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 41,280,000 1,874,018,958,584 Rls. 45,043,353 $
3 1 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,004,000 858,902,313,440 Rls. 22,777,491 $
4 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 62,700 10,503,288,176 Rls. 250,078 $
5 1 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,000 3,173,760,000 Rls. 84,826 $
6 3 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 17,400 3,145,015,200 Rls. 74,881 $
7 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 27,000 514,917,060 Rls. 12,260 $
مجموع کل
5,187,427,014,444 ريال
مجموع کل
126,154,928 دلار
[1]