آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 35,664,000 1,619,036,626,064 Rls. 38,913,126 $
2 1 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,004,000 858,902,313,440 Rls. 22,777,491 $
3 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 62,700 10,503,288,176 Rls. 250,078 $
4 1 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,000 3,173,760,000 Rls. 84,826 $
5 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 27,000 514,917,060 Rls. 12,260 $
مجموع کل
2,492,130,904,740 ريال
مجموع کل
62,037,781 دلار
[1]