آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 103,686,480 4,820,359,356,356 Rls. 113,523,631 $
2 3 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 52,510,600 2,437,168,761,984 Rls. 57,912,039 $
3 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 41,280,000 1,874,018,958,584 Rls. 45,043,353 $
4 1 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,004,000 858,902,313,440 Rls. 22,777,491 $
5 5 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,289,000 790,010,829,400 Rls. 18,199,403 $
6 6 1397 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 11,660,000 526,148,487,627 Rls. 12,448,873 $
7 4 1397 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 193,284 36,062,390,910 Rls. 909,174 $
8 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 62,700 10,503,288,176 Rls. 250,078 $
9 5 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 64,319 10,443,951,020 Rls. 236,878 $
10 7 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 37,790 7,829,496,234 Rls. 186,417 $
11 5 1397 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 36,036 7,268,025,996 Rls. 168,632 $
12 4 1397 منطقه آزادچابهار هند 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 49,536 6,935,136,952 Rls. 190,587 $
13 1 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,000 3,173,760,000 Rls. 84,826 $
14 3 1397 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 17,400 3,145,015,200 Rls. 74,881 $
15 2 1397 منطقه آزادچابهار هند 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 27,000 514,917,060 Rls. 12,260 $
16 4 1397 منطقه آزادچابهار هند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 19,800 384,341,485 Rls. 9,031 $
17 6 1397 منطقه آزادچابهار هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 10,720 360,192,000 Rls. 8,576 $
مجموع کل
11,393,229,222,424 ريال
مجموع کل
272,036,130 دلار
[1]