آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد تجاري چابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,810,004 992,311,904,589 Rls. 23,626,473 $
2 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,020,735 748,000,000,000 Rls. 17,810,746 $
3 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,690,971 628,432,000,000 Rls. 14,821,416 $
4 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,185,551 460,000,000,000 Rls. 10,574,310 $
5 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 226,075 399,518,485,194 Rls. 9,512,345 $
6 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,063,089 374,539,000,000 Rls. 8,917,591 $
7 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 977,759 317,853,000,000 Rls. 7,567,940 $
8 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 862,278 284,000,000,000 Rls. 6,777,416 $
9 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 590,000 195,988,918,449 Rls. 4,648,142 $
10 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 128,413 186,020,039,819 Rls. 4,436,781 $
11 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 753,712 185,842,888,682 Rls. 4,361,454 $
12 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 750,710 181,000,000,000 Rls. 4,299,787 $
13 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 525,182 119,563,276,213 Rls. 2,846,459 $
14 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 45,675 98,871,552,000 Rls. 2,349,609 $
15 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 57,317 97,253,247,000 Rls. 2,315,554 $
16 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 463,806 88,507,010,624 Rls. 2,336,516 $
17 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 686,727 81,360,648,274 Rls. 1,934,989 $
18 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159070 فن کويل 312,584 80,624,444,742 Rls. 1,919,629 $
19 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 588,078 75,666,089,816 Rls. 1,801,574 $
20 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 44,983 75,183,276,420 Rls. 1,981,984 $
21 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 50,440 75,129,516,632 Rls. 1,788,798 $
22 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159070 فن کويل 298,072 58,769,319,934 Rls. 1,399,269 $
23 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 467,490 57,969,759,515 Rls. 1,546,509 $
24 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 445,689 52,299,977,597 Rls. 1,245,237 $
25 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 415,765 50,947,766,118 Rls. 1,213,042 $
26 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 74,214 49,659,907,298 Rls. 1,180,131 $
27 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 65,785 46,942,860,800 Rls. 1,115,562 $
28 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 386,546 46,001,875,728 Rls. 1,095,282 $
29 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 409,816 45,233,321,854 Rls. 1,121,077 $
30 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 264,772 39,905,157,420 Rls. 950,124 $
31 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 304,804 39,719,138,383 Rls. 998,078 $
32 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 116,083 35,684,170,692 Rls. 833,497 $
33 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 252,512 35,160,331,198 Rls. 837,151 $
34 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 66,282 34,708,754,080 Rls. 949,520 $
35 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 296,853 34,250,045,069 Rls. 815,477 $
36 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 258,620 31,903,688,539 Rls. 759,611 $
37 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159070 فن کويل 128,976 30,883,050,544 Rls. 735,311 $
38 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112030 با سايز 24 R 12 268,409 30,403,705,708 Rls. 723,898 $
39 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 72,434 29,842,937,900 Rls. 708,384 $
40 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 51,120 29,797,632,000 Rls. 709,467 $
41 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 234,924 28,787,312,237 Rls. 685,412 $
42 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 242,806 28,484,801,909 Rls. 677,195 $
43 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 98870444 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 40% تا کمتر از 60% به استثناي لاستيك 95,708 27,781,632,000 Rls. 661,467 $
44 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 192,357 27,601,655,871 Rls. 657,183 $
45 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 218,425 26,412,683,359 Rls. 628,873 $
46 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 34,956 25,888,876,366 Rls. 612,659 $
47 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 191,499 24,496,845,813 Rls. 583,258 $
48 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 40,896 23,838,105,600 Rls. 567,574 $
49 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 191,326 23,159,597,778 Rls. 527,233 $
50 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 180,748 22,343,781,112 Rls. 531,995 $
51 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 229,169 21,675,026,815 Rls. 577,045 $
52 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 23,010 20,481,738,750 Rls. 487,660 $
53 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 43,050 20,471,654,400 Rls. 487,420 $
54 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 12,046 19,315,296,000 Rls. 459,888 $
55 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112030 با سايز 24 R 12 182,687 19,184,202,559 Rls. 456,767 $
56 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 175,541 18,876,487,690 Rls. 459,351 $
57 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 92,641 18,449,155,648 Rls. 439,266 $
58 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 144,810 17,860,555,722 Rls. 416,159 $
59 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 95,150 17,687,167,569 Rls. 421,123 $
60 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 141,688 17,415,375,597 Rls. 414,651 $
61 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159070 فن کويل 90,091 17,413,279,654 Rls. 410,773 $
62 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 138,614 16,965,714,466 Rls. 400,760 $
63 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 36,480 16,673,461,875 Rls. 392,686 $
64 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 52,250 16,615,272,340 Rls. 381,960 $
65 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 159,491 16,599,714,168 Rls. 440,959 $
66 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 105,748 14,592,213,766 Rls. 346,773 $
67 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 202,240 14,363,794,456 Rls. 341,995 $
68 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 110,161 13,827,183,532 Rls. 329,218 $
69 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 116,958 13,676,177,603 Rls. 325,623 $
70 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159070 فن کويل 60,177 13,246,449,478 Rls. 315,392 $
71 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 51111900 پارچه هاي تاروپودباف باحدا قل 85%وزني پشم يا از موي نرم(کرک )حيوا ن حلاجي شده, هرمترمربع بيشترا ز300گرم 5,588 12,697,843,472 Rls. 302,330 $
72 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 218,758 12,548,295,964 Rls. 292,397 $
73 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112030 با سايز 24 R 12 112,740 12,428,837,124 Rls. 295,924 $
74 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 224,036 12,068,121,298 Rls. 287,336 $
75 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 20,448 11,869,056,000 Rls. 269,201 $
76 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 128,603 11,498,798,961 Rls. 273,781 $
77 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 10,598 11,450,158,894 Rls. 272,105 $
78 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112030 با سايز 24 R 12 101,758 11,088,220,141 Rls. 264,005 $
79 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 95,288 10,972,698,228 Rls. 261,255 $
80 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 22,270 10,947,006,590 Rls. 251,655 $
81 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 8,653 10,597,002,240 Rls. 251,830 $
82 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159070 فن کويل 38,369 10,575,134,832 Rls. 251,699 $
83 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 61,728 10,534,697,856 Rls. 292,176 $
84 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 20,448 10,505,779,200 Rls. 281,664 $
85 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 85,054 10,455,056,691 Rls. 237,258 $
86 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 29,508 10,273,054,024 Rls. 244,596 $
87 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 83,080 9,774,875,969 Rls. 232,735 $
88 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84159070 فن کويل 49,051 9,499,698,260 Rls. 226,183 $
89 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 90,515 9,361,640,596 Rls. 222,896 $
90 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 106,968 9,273,960,869 Rls. 220,809 $
91 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 9,672 9,264,464,258 Rls. 253,274 $
92 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 37,920 9,031,367,430 Rls. 215,033 $
93 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 76,293 8,985,825,341 Rls. 213,948 $
94 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 126,057 8,904,571,831 Rls. 212,014 $
95 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 73,643 8,807,021,608 Rls. 209,691 $
96 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 20,745 8,598,608,700 Rls. 202,511 $
97 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 74,428 8,436,358,694 Rls. 200,866 $
98 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان (LED) ساخته شده اند 47,214 7,881,427,749 Rls. 187,652 $
99 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 76129090 چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر 43,315 7,822,689,000 Rls. 186,254 $
100 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 84186910 انواع چيلرهاي جذبي 24,140 7,608,681,046 Rls. 181,159 $
مجموع کل
7,433,694,865,830 ريال
مجموع کل
177,298,695 دلار