آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 26,427,000 1,172,233,175,601 Rls. 27,905,292 $
2 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 12,012,760 489,227,627,814 Rls. 11,648,279 $
3 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 11,248,400 444,520,010,716 Rls. 10,446,168 $
4 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,798,000 374,862,671,717 Rls. 8,918,504 $
5 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,272,740 312,929,891,292 Rls. 7,617,467 $
6 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,214,780 295,853,527,749 Rls. 7,038,313 $
7 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,255,640 284,750,173,621 Rls. 6,542,252 $
8 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,372,200 266,161,785,528 Rls. 6,294,264 $
9 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,179,840 164,089,494,285 Rls. 3,880,256 $
10 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,531,230 110,910,072,820 Rls. 2,940,769 $
11 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,102,000 62,590,472,933 Rls. 1,483,450 $
12 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 625,000 17,516,495,033 Rls. 410,260 $
13 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 10064000 خرده برنج 50,000 925,386,400 Rls. 22,033 $
مجموع کل
3,996,570,785,509 ريال
مجموع کل
95,147,307 دلار
[1]