آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 325,135 1,007,640,711,080 Rls. 23,985,317 $
2 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 1,813,830 318,178,648,667 Rls. 7,575,680 $
3 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 84,550 290,334,707,565 Rls. 6,912,731 $
4 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 805,012 141,944,259,885 Rls. 3,612,663 $
5 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 694,844 121,888,227,985 Rls. 2,902,100 $
6 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,890 113,189,900,000 Rls. 2,694,998 $
7 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 600,000 101,569,001,976 Rls. 2,694,498 $
8 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 494,350 88,573,045,199 Rls. 2,036,161 $
9 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 304,430 56,410,280,267 Rls. 1,318,922 $
10 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 300,000 50,784,500,988 Rls. 1,347,249 $
مجموع کل
2,290,513,283,612 ريال
مجموع کل
55,080,319 دلار
[1]