آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 15,179,300 155,229,460,024 Rls. 3,695,938 $
2 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 10,935,595 110,012,974,559 Rls. 2,619,357 $
3 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,238,000 97,017,525,020 Rls. 2,309,942 $
4 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 6,173,450 65,572,636,224 Rls. 1,561,253 $
5 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 4,797,464 48,936,972,995 Rls. 1,165,166 $
6 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 3,149,250 30,901,805,678 Rls. 735,758 $
7 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 3,236,500 25,708,464,558 Rls. 687,117 $
8 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 2,200,000 18,767,489,400 Rls. 438,800 $
9 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 2,000,000 16,818,534,000 Rls. 398,874 $
10 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 315,000 7,762,223,700 Rls. 184,815 $
11 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 4,400 5,544,000,000 Rls. 132,000 $
12 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 3,450 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
مجموع کل
586,892,086,158 ريال
مجموع کل
14,039,020 دلار
[1]