آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 125,528 1,920,000,000,000 Rls. 45,801,296 $
2 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 121,485 307,592,000,000 Rls. 7,323,621 $
3 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 14,955,062 215,469,433,818 Rls. 5,130,224 $
4 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 13,914,010 194,158,015,054 Rls. 4,612,907 $
5 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071190 سایر 12,194,640 192,830,299,987 Rls. 4,591,195 $
6 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071190 سایر 12,725,911 187,245,172,696 Rls. 4,458,214 $
7 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 11,088,270 175,345,581,334 Rls. 4,117,768 $
8 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 16,202,017 165,168,470,243 Rls. 3,930,037 $
9 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 15,208,554 159,127,705,333 Rls. 3,788,756 $
10 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071190 سایر 10,191,951 150,804,422,409 Rls. 3,590,584 $
11 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071190 سایر 8,611,845 123,499,619,807 Rls. 2,940,463 $
12 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071190 سایر 8,682,244 123,300,838,665 Rls. 2,935,736 $
13 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 7,967,813 118,894,808,468 Rls. 2,830,827 $
14 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 11,747,254 118,532,138,581 Rls. 2,774,147 $
15 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071200 از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 7,182,982 114,941,562,996 Rls. 2,652,202 $
16 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 10,928,271 111,814,645,381 Rls. 2,662,253 $
17 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 1,837,049 107,000,000,000 Rls. 2,881,785 $
18 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 10,469,792 105,408,214,167 Rls. 2,509,719 $
19 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071190 سایر 6,976,050 103,983,342,287 Rls. 2,475,794 $
20 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 11,316,733 99,413,668,874 Rls. 2,653,060 $
21 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 9,959,781 98,231,646,523 Rls. 2,338,848 $
22 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 9,503,586 97,985,753,155 Rls. 2,331,416 $
23 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 6,675,204 90,698,195,960 Rls. 2,341,756 $
24 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 9,636,845 83,255,774,690 Rls. 1,982,281 $
25 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 6,532,610 64,045,297,671 Rls. 1,524,889 $
26 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 6,451,145 62,104,543,175 Rls. 1,478,679 $
27 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 7,961,172 62,001,589,489 Rls. 1,654,095 $
28 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 5,917,707 61,104,992,000 Rls. 1,454,881 $
29 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 972,957 57,544,676,000 Rls. 1,542,794 $
30 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 540,000 57,317,101,740 Rls. 1,364,694 $
31 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 5,974,981 56,327,757,447 Rls. 1,334,903 $
32 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 5,621,218 53,744,359,405 Rls. 1,279,627 $
33 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 5,294,965 52,809,541,277 Rls. 1,257,369 $
34 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 5,337,850 52,508,904,384 Rls. 1,202,053 $
35 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 2,440,834 40,240,648,012 Rls. 921,784 $
36 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 3,363,081 39,964,118,750 Rls. 929,942 $
37 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 380,000 38,393,712,000 Rls. 903,670 $
38 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 4,300,950 35,490,967,102 Rls. 878,866 $
39 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 3,460,462 29,839,840,663 Rls. 710,472 $
40 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 2,654 26,386,920,000 Rls. 628,260 $
41 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 240,000 25,175,645,652 Rls. 599,419 $
42 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 579,887 21,020,363,301 Rls. 500,485 $
43 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 1,869,300 18,209,599,020 Rls. 433,562 $
44 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 517,452 17,381,070,381 Rls. 413,835 $
45 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 475,356 16,178,871,927 Rls. 378,277 $
46 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,087,058 14,930,804,546 Rls. 355,495 $
47 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44079100 از بلوط (گونه Quercus) 288,634 14,748,835,178 Rls. 344,841 $
48 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 426,403 14,468,483,766 Rls. 344,488 $
49 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 140,000 13,978,909,000 Rls. 332,831 $
50 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 334,000 13,807,580,040 Rls. 328,752 $
51 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 388,077 13,749,094,491 Rls. 326,249 $
52 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84264900 جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند 148,724 13,339,440,000 Rls. 360,000 $
53 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 297,190 13,206,309,299 Rls. 314,436 $
54 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 424,284 13,026,213,305 Rls. 310,148 $
55 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 493,810 12,473,913,183 Rls. 296,998 $
56 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 120,000 12,225,462,000 Rls. 291,082 $
57 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 345,417 12,168,583,452 Rls. 289,728 $
58 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 340,000 12,006,795,200 Rls. 285,877 $
59 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 901,298 11,552,159,797 Rls. 265,567 $
60 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر 519,520 11,534,791,227 Rls. 274,638 $
61 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 300,000 11,214,662,400 Rls. 267,016 $
62 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 267,508 10,700,534,006 Rls. 254,775 $
63 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44079100 از بلوط (گونه Quercus) 244,231 10,603,486,210 Rls. 252,464 $
64 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 307,872 10,464,666,579 Rls. 249,159 $
65 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 1,147,000 9,913,312,915 Rls. 236,031 $
66 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 27,920 9,358,076,000 Rls. 218,800 $
67 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 280,000 9,179,112,800 Rls. 225,591 $
68 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 206,663 9,164,179,500 Rls. 215,324 $
69 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 260,000 9,157,549,100 Rls. 218,037 $
70 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84264900 جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند 97,476 8,892,960,000 Rls. 240,000 $
71 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 4,900 8,610,000,000 Rls. 205,000 $
72 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 80,000 8,433,422,080 Rls. 200,796 $
73 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 80,000 8,131,366,000 Rls. 193,420 $
74 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 220,000 8,001,754,800 Rls. 187,419 $
75 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 97,500 7,300,125,000 Rls. 171,525 $
76 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 193,485 7,021,975,763 Rls. 167,190 $
77 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 5,350 6,930,000,000 Rls. 165,000 $
78 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 406,440 6,828,192,000 Rls. 162,576 $
79 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 709,755 6,822,940,063 Rls. 162,451 $
80 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر 325,844 6,789,180,241 Rls. 161,647 $
81 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر 298,601 6,639,486,917 Rls. 158,083 $
82 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 242,770 6,484,484,933 Rls. 154,392 $
83 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 423,412 6,393,270,680 Rls. 169,610 $
84 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 566 6,373,332,000 Rls. 151,746 $
85 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28332960 سولفات کروم 180,000 6,274,005,200 Rls. 148,230 $
86 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 525,536 6,208,566,231 Rls. 147,823 $
87 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس) 47,880 6,020,532,000 Rls. 143,346 $
88 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 466,938 5,485,691,999 Rls. 130,612 $
89 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 171,346 5,470,421,525 Rls. 130,248 $
90 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28161090 هيدرواکسيد و پراکسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي و پودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 240,000 5,365,896,000 Rls. 127,759 $
91 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 160,000 5,328,045,080 Rls. 126,858 $
92 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 135,458 5,321,961,100 Rls. 122,344 $
93 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071110 ترموچوب 389,581 5,290,357,746 Rls. 125,961 $
94 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 149,916 4,773,323,617 Rls. 126,657 $
95 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 119,850 4,439,635,200 Rls. 105,706 $
96 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44069100 سوزني برگ­ها 263,436 4,410,886,379 Rls. 117,891 $
97 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 429,900 4,207,729,392 Rls. 95,497 $
98 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 66,568 3,956,379,341 Rls. 94,200 $
99 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 97,309 3,622,084,252 Rls. 85,105 $
100 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 60,000 3,621,181,400 Rls. 95,969 $
مجموع کل
6,528,913,970,757 ريال
مجموع کل
156,480,833 دلار