آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 5,788,430 132,869,023,589 Rls. 3,163,549 $
2 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 4,065,720 104,616,549,726 Rls. 2,392,097 $
3 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 10,928,500 87,899,059,158 Rls. 2,166,178 $
4 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 8,681,633 68,975,273,600 Rls. 1,831,918 $
5 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 7,309,662 63,831,615,231 Rls. 1,515,783 $
6 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 5,762,180 58,543,748,800 Rls. 1,393,899 $
7 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 5,764,228 48,451,342,221 Rls. 1,149,090 $
8 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 667,350 47,781,786,182 Rls. 1,137,662 $
9 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 516,110 35,269,187,143 Rls. 830,645 $
10 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,302,070 31,304,699,590 Rls. 745,350 $
11 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 470,210 30,361,304,531 Rls. 802,784 $
12 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 3,219,125 30,190,805,500 Rls. 694,041 $
13 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 946,200 24,056,316,537 Rls. 558,152 $
14 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 867,510 19,508,495,479 Rls. 464,488 $
15 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10059010 ذرت دامي 1,982,805 16,542,665,049 Rls. 444,994 $
16 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 608,240 16,507,511,310 Rls. 377,519 $
17 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10059010 ذرت دامي 1,467,848 15,300,138,890 Rls. 359,496 $
18 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 18,516 15,040,631,001 Rls. 358,110 $
19 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 7,400 13,280,960,000 Rls. 316,213 $
20 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 366,880 9,915,202,171 Rls. 227,998 $
21 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 27,325 6,884,615,254 Rls. 182,679 $
22 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 241,080 6,672,487,120 Rls. 158,869 $
23 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 751,210 6,610,986,044 Rls. 157,404 $
24 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 178,580 6,001,881,826 Rls. 142,902 $
25 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 120,440 3,387,055,444 Rls. 80,644 $
26 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 9,168 2,534,836,524 Rls. 67,260 $
27 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 58,390 1,415,827,991 Rls. 33,710 $
28 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئيس 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 35,015 942,570,614 Rls. 21,668 $
مجموع کل
904,696,576,525 ريال
مجموع کل
21,775,102 دلار
[1]