آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 23,303,078 217,701,355,896 Rls. 5,183,367 $
2 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 10,217,336 102,438,050,048 Rls. 2,439,001 $
3 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 7,611,711 77,045,201,368 Rls. 1,834,411 $
4 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 5,714,760 59,158,052,568 Rls. 1,408,525 $
5 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 4,852,867 42,651,157,815 Rls. 1,007,233 $
6 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 3,346,860 27,087,476,724 Rls. 723,973 $
7 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 3,030,600 26,601,779,816 Rls. 633,375 $
8 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 2,900,494 23,474,858,008 Rls. 627,419 $
9 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 1,878,280 19,171,228,304 Rls. 456,458 $
10 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 1,306,000 12,081,688,460 Rls. 287,659 $
11 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 1,238,600 11,443,821,752 Rls. 272,472 $
12 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 1,171,407 10,756,624,315 Rls. 254,066 $
13 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 567,961 6,043,446,073 Rls. 143,892 $
14 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 361,269 3,630,030,912 Rls. 86,429 $
مجموع کل
639,284,772,059 ريال
مجموع کل
15,358,280 دلار
[1]