آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 14,499,390 357,395,066,281 Rls. 8,495,792 $
2 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 17,666,077 335,401,672,972 Rls. 8,614,560 $
3 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 7,799,740 190,248,424,708 Rls. 4,478,841 $
4 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 7,051,310 180,375,992,958 Rls. 4,117,909 $
5 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 16,992,332 166,927,665,300 Rls. 3,974,468 $
6 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 8,594,800 162,150,167,807 Rls. 4,334,398 $
7 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,696,030 157,422,611,851 Rls. 3,666,932 $
8 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 5,202,160 145,718,003,315 Rls. 3,364,622 $
9 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,287,040 143,937,493,836 Rls. 3,395,969 $
10 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 13,610,188 136,460,822,376 Rls. 3,249,068 $
11 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 13,442,244 129,568,186,176 Rls. 3,156,974 $
12 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 10,802,382 112,302,140,423 Rls. 2,673,860 $
13 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 233,700 107,634,116,520 Rls. 2,562,717 $
14 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 3,873,830 104,453,228,696 Rls. 2,467,232 $
15 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 3,908,430 95,473,095,656 Rls. 2,273,168 $
16 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 9,352,763 93,037,288,826 Rls. 2,215,175 $
17 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 8,439,071 78,724,636,127 Rls. 1,793,854 $
18 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 8,350,000 75,037,564,000 Rls. 1,960,386 $
19 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 6,924,713 74,948,523,389 Rls. 1,784,489 $
20 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,600,510 69,986,940,958 Rls. 1,666,356 $
21 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,179,490 69,272,641,663 Rls. 1,652,651 $
22 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,734,531 68,849,350,591 Rls. 1,639,270 $
23 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,430,690 64,515,473,630 Rls. 1,536,083 $
24 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,691,729 63,411,781,672 Rls. 1,509,804 $
25 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 2,203,940 62,480,894,225 Rls. 1,487,640 $
26 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,873,175 60,856,904,486 Rls. 1,448,973 $
27 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 5,575,610 60,031,226,251 Rls. 1,406,311 $
28 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 5,809,168 55,277,120,230 Rls. 1,316,122 $
29 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 5,934,653 54,716,667,046 Rls. 1,462,363 $
30 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 6,193,414 51,032,278,750 Rls. 1,208,256 $
31 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 2,469,060 50,313,771,992 Rls. 1,222,342 $
32 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,701,880 46,341,362,631 Rls. 1,080,682 $
33 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,851,410 46,039,092,019 Rls. 1,096,169 $
34 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 5,211,081 45,658,741,325 Rls. 1,087,113 $
35 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده، با پهناي 600mm يابيشتر، ابکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 1,980,420 45,118,114,746 Rls. 1,225,577 $
36 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 4,575,342 45,065,839,926 Rls. 1,072,996 $
37 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,202,590 45,037,892,394 Rls. 1,155,408 $
38 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 4,043,231 39,406,701,332 Rls. 938,255 $
39 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,092,850 39,154,348,129 Rls. 1,030,147 $
40 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 1,486,110 38,921,318,983 Rls. 926,698 $
41 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,426,350 37,060,338,564 Rls. 882,389 $
42 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071190 سایر 2,388,022 35,925,136,041 Rls. 855,360 $
43 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,592,000 33,010,692,532 Rls. 856,956 $
44 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 3,135,708 31,801,050,624 Rls. 757,168 $
45 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071190 سایر 2,403,360 31,495,951,563 Rls. 749,903 $
46 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,898,636 29,625,620,321 Rls. 705,372 $
47 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,407,767 28,881,925,035 Rls. 746,244 $
48 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,056,030 27,883,716,033 Rls. 663,898 $
49 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 984,021 27,838,642,788 Rls. 662,825 $
50 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,016,370 27,354,504,936 Rls. 651,298 $
51 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 3,200,000 27,305,550,400 Rls. 649,670 $
52 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده، با پهناي 600mm يابيشتر، ابکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 987,960 26,214,027,576 Rls. 718,278 $
53 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 917,090 24,649,841,830 Rls. 586,901 $
54 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071190 سایر 1,506,245 23,995,820,645 Rls. 571,330 $
55 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 788,000 23,584,518,496 Rls. 561,536 $
56 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071200 از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 1,516,137 22,740,276,013 Rls. 521,818 $
57 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 776,300 22,485,378,059 Rls. 535,366 $
58 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,081,902 21,667,056,612 Rls. 574,921 $
59 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده، با پهناي 600mm يابيشتر، ابکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 983,130 21,407,139,607 Rls. 575,848 $
60 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 786,880 21,327,811,533 Rls. 507,805 $
61 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 821,700 21,143,400,875 Rls. 503,415 $
62 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 1,271,043 18,303,438,967 Rls. 427,444 $
63 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071190 سایر 1,082,563 16,517,143,864 Rls. 393,267 $
64 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071190 سایر 1,082,171 16,296,841,355 Rls. 388,020 $
65 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 586,660 15,881,384,042 Rls. 378,128 $
66 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 581,040 14,960,951,437 Rls. 352,354 $
67 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071190 سایر 970,133 14,312,915,792 Rls. 340,783 $
68 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 360,000 13,702,527,000 Rls. 326,251 $
69 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 522,820 13,461,869,458 Rls. 317,048 $
70 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 458,020 12,309,075,396 Rls. 293,073 $
71 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 263,325 10,119,758,110 Rls. 240,947 $
72 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 312,610 8,927,063,096 Rls. 212,549 $
73 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 370,950 8,409,107,872 Rls. 222,346 $
74 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 301,770 8,142,430,706 Rls. 193,868 $
75 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده، به شکل طومار، با پهناي 600 mm يا بيشتربا نقش برجسته. 354,210 8,033,330,844 Rls. 191,270 $
76 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 252,370 6,464,614,019 Rls. 153,919 $
77 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72084000 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده بصورت غيرطومار، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتربا نقوش برجسته. 235,460 6,377,281,521 Rls. 151,840 $
78 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 429,708 6,242,822,876 Rls. 148,639 $
79 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 231,620 5,455,133,928 Rls. 129,884 $
80 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 388,860 5,302,007,507 Rls. 126,238 $
81 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 120,000 5,146,650,000 Rls. 122,539 $
82 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه در جاي ديگرذکرنشده، باپهناي 600mmيابيشتر. 340,130 4,626,788,390 Rls. 110,162 $
83 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 1,494 3,542,542,128 Rls. 84,346 $
84 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده، به شکل طومار، با پهناي 600 mm يا بيشتربا نقش برجسته. 168,180 3,516,134,215 Rls. 92,970 $
85 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 121,510 3,201,193,101 Rls. 76,219 $
86 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 29051300 بوتان -1-ئول (الکل بوتيليک نرمال) 52,800 2,714,689,296 Rls. 64,635 $
87 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 59,870 1,947,031,791 Rls. 46,358 $
88 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 96,000 1,938,384,000 Rls. 46,152 $
89 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 62,420 1,593,006,151 Rls. 37,929 $
90 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 62,130 1,566,120,105 Rls. 37,289 $
91 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 7,000 1,482,720,000 Rls. 35,303 $
92 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 29051300 بوتان -1-ئول (الکل بوتيليک نرمال) 26,400 1,378,389,408 Rls. 32,819 $
93 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 47,750 1,223,145,855 Rls. 29,123 $
94 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 37,231 868,119,195 Rls. 20,670 $
95 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 27011190 ساير آنتراسيت ها بدون ماده فرار 44,010 772,536,800 Rls. 18,394 $
96 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 30,160 689,095,680 Rls. 16,407 $
97 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 20,410 523,164,836 Rls. 12,377 $
98 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 22,270 412,731,972 Rls. 9,788 $
99 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر 18,414 363,879,966 Rls. 8,630 $
100 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 13,890 361,098,663 Rls. 8,598 $
مجموع کل
4,783,190,683,621 ريال
مجموع کل
115,486,507 دلار