آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 584,250 239,448,052,139 Rls. 6,352,249 $
2 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 6,495,120 152,730,898,803 Rls. 3,631,337 $
3 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 350,550 141,503,355,293 Rls. 3,754,168 $
4 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 2,910,500 28,317,888,000 Rls. 666,931 $
5 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 10059010 ذرت دامي 2,857,140 28,167,123,853 Rls. 661,822 $
6 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 978,670 23,094,776,015 Rls. 549,876 $
7 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 892,459 20,174,894,092 Rls. 479,441 $
8 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 939,960 20,150,922,637 Rls. 534,592 $
9 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 827,830 19,875,266,991 Rls. 461,143 $
10 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 10059010 ذرت دامي 1,819,360 18,643,273,018 Rls. 443,887 $
11 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 59,165 17,765,696,500 Rls. 422,993 $
12 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 398,601 16,973,945,264 Rls. 390,206 $
13 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 20,150 14,586,242,000 Rls. 385,675 $
14 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 22,480 14,227,952,200 Rls. 338,761 $
15 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 334,000 13,528,020,370 Rls. 322,096 $
16 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 334,385 13,145,367,961 Rls. 312,985 $
17 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 410,309 13,012,417,414 Rls. 309,819 $
18 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 19,387 12,699,668,812 Rls. 294,656 $
19 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 948,560 12,645,384,336 Rls. 296,320 $
20 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 6,000 11,354,196,000 Rls. 270,338 $
21 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 17,195 10,995,236,712 Rls. 261,791 $
22 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 624,744 9,593,665,018 Rls. 242,472 $
23 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 135,283 5,407,129,200 Rls. 142,970 $
24 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها 22,800 2,536,064,022 Rls. 60,382 $
25 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 44071200 از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 171,555 2,026,729,810 Rls. 46,592 $
26 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 2,000 1,894,533,975 Rls. 45,108 $
27 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 127,037 1,870,299,156 Rls. 44,392 $
28 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 21,650 1,663,282,467 Rls. 38,889 $
29 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 63,840 1,532,726,580 Rls. 35,562 $
30 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 65,734 1,012,189,117 Rls. 24,100 $
31 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 901 990,759,392 Rls. 23,590 $
32 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84669200 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465 324 471,127,560 Rls. 11,217 $
33 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 40101100 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 3,980 429,187,200 Rls. 10,219 $
34 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,740 389,910,000 Rls. 9,284 $
35 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 185 231,020,050 Rls. 5,500 $
36 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 590 193,516,587 Rls. 4,490 $
37 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 280 153,878,386 Rls. 3,664 $
38 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 150 80,408,600 Rls. 1,914 $
39 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 25 30,449,426 Rls. 819 $
40 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 25 20,936,502 Rls. 563 $
41 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 0 3,143,778 Rls. 75 $
42 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 1 2,314,964 Rls. 55 $
43 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 5 1,976,310 Rls. 46 $
مجموع کل
873,575,826,510 ريال
مجموع کل
21,892,989 دلار
[1]