آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 600,182 98,622,824,477 Rls. 2,273,417 $
2 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 504,130 95,543,690,366 Rls. 2,540,873 $
3 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 221,200 90,136,125,520 Rls. 2,146,097 $
4 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 808,036 66,634,641,515 Rls. 1,765,885 $
5 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 53,199 56,865,280,495 Rls. 1,353,935 $
6 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 156,800 50,415,103,655 Rls. 1,347,457 $
7 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 224,358 49,159,494,401 Rls. 1,159,429 $
8 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل، بيل دا ر، با بارگيري ازجلو، قدرت بيش از270 اسب بخار، باسال ساخت بيش از5 سال 181,200 43,618,761,350 Rls. 1,167,650 $
9 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 101,520 38,485,440,000 Rls. 1,081,386 $
10 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 287,389 36,463,134,418 Rls. 868,170 $
11 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 60,063 35,546,010,825 Rls. 840,928 $
12 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 391,000 34,753,713,120 Rls. 827,470 $
13 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 153,120 34,634,276,306 Rls. 824,626 $
14 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 157,880 33,937,059,583 Rls. 887,935 $
15 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 516,726 32,911,819,672 Rls. 875,295 $
16 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 131,873 31,152,381,288 Rls. 709,945 $
17 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل، باقابليت چرخش 360 درجه، قدرت بيش از200 اسب بخار، باسال ساخت بيش از5 سال 159,000 31,135,041,910 Rls. 832,154 $
18 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 7,267 30,889,089,626 Rls. 700,592 $
19 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 70,100 30,176,847,000 Rls. 718,496 $
20 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 121,683 29,601,503,136 Rls. 704,798 $
21 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 22,537 28,163,839,409 Rls. 670,568 $
22 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 122,392 27,747,096,192 Rls. 643,785 $
23 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 113,818 27,045,020,847 Rls. 643,929 $
24 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 125,560 27,041,757,311 Rls. 643,852 $
25 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 144,727 26,069,031,670 Rls. 620,692 $
26 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 44,178 25,423,603,920 Rls. 579,389 $
27 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 38,870 23,921,370,000 Rls. 569,556 $
28 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 230,276 23,863,529,790 Rls. 559,320 $
29 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 38,902 23,847,357,322 Rls. 567,794 $
30 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 67,289 23,473,861,102 Rls. 558,902 $
31 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 45,783 23,448,869,368 Rls. 558,306 $
32 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 63,949 22,933,156,908 Rls. 546,027 $
33 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 101,569 22,794,476,202 Rls. 539,775 $
34 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 89,451 22,720,478,747 Rls. 540,964 $
35 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 66,693 22,445,325,352 Rls. 595,461 $
36 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 438,474 21,175,824,850 Rls. 504,186 $
37 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند 160,499 20,756,931,241 Rls. 494,213 $
38 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل، بيل دا ر، با بارگيري ازجلو، قدرت بيش از270 اسب بخار، باسال ساخت بيش از5 سال 97,580 20,654,437,740 Rls. 546,976 $
39 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 5,734 20,236,632,640 Rls. 481,825 $
40 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 76,426 19,897,409,245 Rls. 531,803 $
41 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 56,809 19,888,755,330 Rls. 534,904 $
42 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 19,786 19,742,715,252 Rls. 470,065 $
43 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85211000 دستگاه ضبط يا پخش ويدئو، با يا بدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 20,795 19,413,613,288 Rls. 518,873 $
44 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند 190,000 19,351,239,102 Rls. 516,689 $
45 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 403,267 19,109,097,155 Rls. 454,977 $
46 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 71,200 17,087,673,680 Rls. 406,849 $
47 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 40,657 16,946,848,390 Rls. 384,370 $
48 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 189,560 15,923,040,000 Rls. 379,120 $
49 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 25,992 14,549,383,888 Rls. 334,469 $
50 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 2,400 14,273,201,814 Rls. 339,838 $
51 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غير ازرديف 84269100 76,200 13,673,105,055 Rls. 325,550 $
52 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 254,659 12,378,570,981 Rls. 294,728 $
53 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 94,795 12,188,289,099 Rls. 290,197 $
54 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 255,343 12,188,023,436 Rls. 290,192 $
55 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 87,570 11,756,131,128 Rls. 266,639 $
56 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 37,863 11,487,569,325 Rls. 273,514 $
57 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 47,420 11,134,206,000 Rls. 262,228 $
58 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 30,475 11,012,083,290 Rls. 249,763 $
59 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 3,159 11,004,615,558 Rls. 249,594 $
60 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 9,187 10,609,977,294 Rls. 252,619 $
61 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 96,968 10,422,600,000 Rls. 239,600 $
62 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 83014090 ساير قفل ها بجز قفل درب ساختمان 67,610 10,389,084,875 Rls. 247,359 $
63 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگراف 1,578 10,351,586,520 Rls. 246,466 $
64 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده، براي اشعه ا يکس، عکسبردا ري نشده 10,584 10,028,057,760 Rls. 268,022 $
65 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 19,332 9,972,422,723 Rls. 237,439 $
66 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 37,359 9,626,705,356 Rls. 226,724 $
67 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 83016010 سيلندر (مغزي) قفل درب ساختمان 21,148 9,296,060,700 Rls. 221,335 $
68 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 41,428 9,088,391,496 Rls. 214,046 $
69 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 23,396 8,508,783,990 Rls. 202,590 $
70 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 3,200 8,463,380,000 Rls. 201,509 $
71 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 5,419 8,339,099,403 Rls. 198,550 $
72 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 7,335 8,183,596,117 Rls. 186,499 $
73 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 103,874 8,164,987,593 Rls. 194,404 $
74 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 174,034 8,146,813,598 Rls. 193,971 $
75 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85171100 دستگاه هاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 8,098 8,095,946,374 Rls. 192,761 $
76 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل 10 نفر يا بيشترغير از نوع هيبريدي و ديزل و نيمه ديزيل 23,270 7,716,291,040 Rls. 183,722 $
77 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,056 7,300,991,241 Rls. 173,833 $
78 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 960 7,256,341,176 Rls. 172,770 $
79 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل، باقابليت چرخش 360 درجه، قدرت بيش از200 اسب بخار، باسال ساخت بيش از5 سال 42,000 6,919,488,000 Rls. 192,000 $
80 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 40118010 دارای تولید داخلی مشابه 41,564 6,730,102,650 Rls. 160,241 $
81 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 27,327 6,590,340,000 Rls. 155,213 $
82 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 31,610 6,352,473,500 Rls. 146,034 $
83 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 18,774 6,333,197,673 Rls. 144,330 $
84 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 15,595 5,904,557,644 Rls. 140,585 $
85 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 8,957 5,878,511,088 Rls. 135,138 $
86 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 77,326 5,779,191,579 Rls. 137,600 $
87 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 24,176 5,504,853,852 Rls. 131,068 $
88 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 20,677 5,441,259,100 Rls. 144,259 $
89 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 9,488 5,115,626,454 Rls. 120,198 $
90 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 114,079 5,062,547,983 Rls. 119,102 $
91 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگراف 767 5,019,297,606 Rls. 119,507 $
92 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85423300 آمپلي فاير ها 6,890 4,838,537,220 Rls. 115,203 $
93 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 18,263 4,670,696,007 Rls. 111,207 $
94 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 40118090 سایر 20,318 4,626,838,350 Rls. 110,163 $
95 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 32,655 4,481,702,820 Rls. 106,707 $
96 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 5,767 4,445,486,162 Rls. 105,845 $
97 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 50,129 4,403,741,120 Rls. 104,851 $
98 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 56,188 4,403,257,445 Rls. 117,687 $
99 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 7,329 4,401,830,837 Rls. 103,670 $
100 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 98870301 با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثناي لاستيک 2,260 4,336,452,920 Rls. 103,249 $
مجموع کل
1,994,651,517,556 ريال
مجموع کل
48,744,496 دلار