آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 22,475 105,017,015,558 Rls. 2,542,559 $
2 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 183,391 103,319,586,392 Rls. 2,459,988 $
3 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,120,000 102,520,538,889 Rls. 2,440,966 $
4 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 565,742 98,509,105,129 Rls. 2,345,454 $
5 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 168,459 83,181,068,546 Rls. 2,174,183 $
6 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 494,220 68,245,760,796 Rls. 1,624,901 $
7 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,216,990 64,652,025,862 Rls. 1,680,826 $
8 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 100,375 63,798,917,500 Rls. 1,805,044 $
9 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 489,514 57,556,488,831 Rls. 1,370,392 $
10 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 240,000 56,857,248,000 Rls. 1,519,638 $
11 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 447,454 56,368,067,724 Rls. 1,408,499 $
12 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 381,624 41,844,657,721 Rls. 996,301 $
13 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,942 41,814,709,758 Rls. 1,087,534 $
14 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,516 41,227,304,800 Rls. 1,093,940 $
15 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 351,492 39,627,140,576 Rls. 1,062,090 $
16 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 378,126 38,911,414,647 Rls. 951,004 $
17 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 421,577 38,656,111,281 Rls. 995,969 $
18 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 345,250 38,561,675,829 Rls. 918,134 $
19 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 914,572 36,778,090,494 Rls. 941,182 $
20 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 167,115 36,640,430,140 Rls. 872,391 $
21 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 16,041 28,980,915,646 Rls. 767,221 $
22 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 60,036 28,764,220,400 Rls. 776,588 $
23 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 229,693 28,608,242,537 Rls. 758,805 $
24 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 120,317 28,057,106,543 Rls. 668,026 $
25 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,050 25,474,120,000 Rls. 606,527 $
26 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 10,888 22,910,029,225 Rls. 605,375 $
27 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 31,176 22,312,642,730 Rls. 531,253 $
28 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 194,274 21,252,546,380 Rls. 506,013 $
29 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,758 20,559,655,200 Rls. 549,503 $
30 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 100,000 19,854,913,388 Rls. 524,984 $
31 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 271,030 19,472,234,208 Rls. 463,625 $
32 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 492,475 18,749,363,233 Rls. 504,354 $
33 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 87,502 18,691,700,438 Rls. 445,041 $
34 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 39,500 18,178,776,000 Rls. 491,956 $
35 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39269092 ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 75,780 17,627,126,392 Rls. 467,638 $
36 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 206,440 17,469,964,356 Rls. 471,473 $
37 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 97,746 17,467,802,000 Rls. 462,119 $
38 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 100,000 16,368,184,960 Rls. 389,719 $
39 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 141,400 16,269,414,229 Rls. 397,807 $
40 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 153,355 16,133,986,318 Rls. 428,014 $
41 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 51,520 14,898,816,000 Rls. 354,734 $
42 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 48,370 14,471,291,500 Rls. 383,905 $
43 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 65,962 14,401,478,909 Rls. 380,790 $
44 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 27,000 14,291,612,456 Rls. 340,277 $
45 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 79,466 14,119,898,921 Rls. 336,188 $
46 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 50,960 13,997,983,489 Rls. 333,285 $
47 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 17,830 13,507,480,116 Rls. 321,607 $
48 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 16,815 13,459,756,750 Rls. 320,470 $
49 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04071119 ک تخمک نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 53,235 13,304,969,706 Rls. 316,785 $
50 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 16,650 13,296,893,400 Rls. 358,852 $
51 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 141,213 12,256,037,253 Rls. 291,810 $
52 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 42,380 12,232,566,340 Rls. 324,514 $
53 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 95,300 12,096,897,814 Rls. 303,468 $
54 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,495 12,069,600,000 Rls. 287,371 $
55 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 11,368 11,379,684,044 Rls. 270,945 $
56 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 76,230 11,310,322,356 Rls. 269,294 $
57 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 80,232 11,077,397,100 Rls. 296,068 $
58 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 6,233 11,014,751,000 Rls. 292,269 $
59 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 85,396 10,564,096,724 Rls. 251,526 $
60 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 41,595 10,429,776,157 Rls. 248,328 $
61 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 64,860 10,271,610,000 Rls. 244,562 $
62 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 50,783 10,154,071,178 Rls. 241,764 $
63 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 7,499 9,300,868,500 Rls. 221,450 $
64 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 36,520 9,044,278,723 Rls. 215,340 $
65 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 112,781 9,044,096,738 Rls. 244,247 $
66 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 48,322 8,870,581,244 Rls. 235,360 $
67 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 49,675 8,844,269,726 Rls. 213,893 $
68 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 101,056 8,654,890,604 Rls. 245,522 $
69 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 86,940 8,394,314,376 Rls. 199,865 $
70 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 5,400 8,085,008,400 Rls. 192,500 $
71 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 95,000 8,065,345,540 Rls. 192,032 $
72 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 87,902 8,039,500,380 Rls. 191,417 $
73 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38123930 پا?دارکننده­ها? UV 51,440 7,854,152,865 Rls. 187,003 $
74 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 84,000 7,756,201,360 Rls. 184,672 $
75 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 108,943 7,753,597,282 Rls. 184,610 $
76 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 21,808 7,556,382,500 Rls. 206,718 $
77 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 24,110 7,536,287,792 Rls. 179,435 $
78 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,185 7,447,784,377 Rls. 177,328 $
79 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 5,400 7,330,747,600 Rls. 194,517 $
80 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,700 6,962,412,905 Rls. 183,263 $
81 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 100,000 6,945,343,000 Rls. 165,365 $
82 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 7,300 6,933,714,985 Rls. 183,335 $
83 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 41,000 6,826,936,509 Rls. 162,546 $
84 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,336 6,743,350,049 Rls. 160,556 $
85 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 18,600 6,727,323,460 Rls. 177,878 $
86 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 43,377 6,662,195,562 Rls. 176,776 $
87 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,895 6,651,813,531 Rls. 158,377 $
88 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 100,000 6,528,586,608 Rls. 173,200 $
89 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38249990 ساير 46,175 6,520,465,567 Rls. 155,249 $
90 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 27101930 روغن ترانسفور ماتور 87,360 6,372,003,666 Rls. 151,714 $
91 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 4,467 6,368,869,040 Rls. 151,640 $
92 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 159,799 6,355,295,242 Rls. 160,982 $
93 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 30,075 6,143,752,849 Rls. 167,737 $
94 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 81,640 6,097,405,860 Rls. 145,176 $
95 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 94061090 ساير 25,682 6,050,273,681 Rls. 162,210 $
96 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 100,190 5,984,852,789 Rls. 158,991 $
97 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 5,148 5,950,015,278 Rls. 157,846 $
98 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 25,840 5,942,842,400 Rls. 157,689 $
99 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 7,486 5,855,030,575 Rls. 139,406 $
100 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 66,387 5,815,612,071 Rls. 138,467 $
مجموع کل
2,185,913,697,503 ريال
مجموع کل
54,730,160 دلار