آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 46,997 330,946,902,000 Rls. 7,829,359 $
2 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 34,166 206,036,185,700 Rls. 5,148,956 $
3 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000 153,103,635,165 Rls. 4,061,751 $
4 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 22,790 148,488,929,046 Rls. 3,462,259 $
5 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,700 134,195,621,000 Rls. 3,174,730 $
6 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 15,350 94,168,867,541 Rls. 2,242,116 $
7 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,733 89,850,244,451 Rls. 2,385,368 $
8 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 133,198 82,475,665,226 Rls. 2,015,326 $
9 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 10,508 81,181,974,720 Rls. 1,907,471 $
10 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,179 78,903,821,250 Rls. 2,122,496 $
11 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089124 0 73,778 77,184,252,173 Rls. 1,854,500 $
12 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 53,827 77,074,987,411 Rls. 1,831,721 $
13 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 8,739 76,589,701,956 Rls. 1,824,298 $
14 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84289090 سا?ر 49,023 67,819,920,000 Rls. 1,812,640 $
15 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 5,955 67,642,838,252 Rls. 1,610,544 $
16 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 24,990 61,437,693,052 Rls. 1,680,738 $
17 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 20,930 60,197,834,506 Rls. 1,596,874 $
18 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 85,784 59,203,186,655 Rls. 1,409,599 $
19 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 5,004 58,560,658,738 Rls. 1,394,301 $
20 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90189030 دستگاه دياليز 11,206 57,027,987,058 Rls. 1,357,809 $
21 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 42,332 56,886,230,433 Rls. 1,377,611 $
22 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 8,449 54,926,988,854 Rls. 1,307,670 $
23 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 15162020 روغنCBE ، CBR 383,300 53,453,406,525 Rls. 1,272,088 $
24 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 6,780 53,213,210,799 Rls. 1,266,981 $
25 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 82,763 53,129,655,000 Rls. 1,242,218 $
26 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 221,004 51,411,569,167 Rls. 1,224,084 $
27 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 42,500 51,214,680,000 Rls. 1,219,398 $
28 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 16,790 50,955,398,546 Rls. 1,213,224 $
29 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 68,503 47,602,981,756 Rls. 1,133,367 $
30 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 14,940 47,101,655,257 Rls. 1,178,004 $
31 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 38,466 41,586,066,200 Rls. 988,262 $
32 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84194090 سا?ر 3,576 41,542,971,477 Rls. 989,118 $
33 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 39,600 40,245,947,443 Rls. 958,237 $
34 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 38,745 40,224,728,338 Rls. 955,288 $
35 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 78,827 39,783,240,021 Rls. 939,149 $
36 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089122 50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 36,626 38,749,929,480 Rls. 1,027,330 $
37 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 54,514 36,932,130,199 Rls. 919,787 $
38 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 18,272 35,669,229,890 Rls. 838,093 $
39 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,330 35,282,288,701 Rls. 932,880 $
40 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 8,817 35,182,368,642 Rls. 837,675 $
41 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 29,169 34,493,941,650 Rls. 804,103 $
42 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 12,760 34,402,210,480 Rls. 909,944 $
43 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 141,644 33,409,985,720 Rls. 783,831 $
44 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 520,000 33,104,329,200 Rls. 777,357 $
45 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,250 32,475,162,500 Rls. 753,484 $
46 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089124 0 21,498 32,072,683,608 Rls. 850,848 $
47 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 9,830 31,309,110,000 Rls. 745,455 $
48 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089223 0 33,898 29,829,643,200 Rls. 708,167 $
49 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 24,626 29,378,681,655 Rls. 700,815 $
50 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,765 29,057,581,674 Rls. 740,728 $
51 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 36,600 28,739,878,800 Rls. 684,284 $
52 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 30,007 28,628,666,866 Rls. 678,287 $
53 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 10,574 28,480,148,432 Rls. 676,810 $
54 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33051000 شامپوها 58,766 26,118,730,364 Rls. 620,821 $
55 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089323 0 24,429 25,905,248,280 Rls. 687,233 $
56 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 44,121 25,273,393,824 Rls. 601,747 $
57 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 4,700 24,854,760,000 Rls. 591,780 $
58 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 58,963 24,679,770,210 Rls. 587,614 $
59 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 24,660 24,604,268,400 Rls. 575,269 $
60 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 6,671 24,454,539,994 Rls. 575,943 $
61 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,119 23,909,638,200 Rls. 569,277 $
62 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089223 0 8,213 23,722,124,400 Rls. 564,812 $
63 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 11,564 23,414,544,023 Rls. 625,806 $
64 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,881 22,801,629,999 Rls. 617,011 $
65 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 11,294 22,612,717,459 Rls. 536,925 $
66 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 29,154 22,250,764,992 Rls. 590,254 $
67 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,910 21,563,387,336 Rls. 513,414 $
68 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,120 21,368,380,000 Rls. 565,002 $
69 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 23,359 20,984,934,015 Rls. 499,575 $
70 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 66,000 20,896,535,835 Rls. 497,537 $
71 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,980 20,855,705,000 Rls. 573,386 $
72 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 70 20,851,740,000 Rls. 493,299 $
73 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 46,900 20,760,108,000 Rls. 550,739 $
74 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 13,447 20,752,446,000 Rls. 490,950 $
75 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 45,992 20,529,333,368 Rls. 488,793 $
76 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 8,350 20,469,162,564 Rls. 487,361 $
77 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 36,652 20,230,861,848 Rls. 495,797 $
78 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,530 20,123,790,875 Rls. 539,526 $
79 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84195090 سا?ر 15,400 20,033,002,500 Rls. 531,867 $
80 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 26,017 19,855,099,000 Rls. 484,896 $
81 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 8,615 19,487,872,690 Rls. 463,115 $
82 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 13,448 19,483,096,144 Rls. 463,883 $
83 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 10,037 19,451,308,280 Rls. 463,127 $
84 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,015 19,403,552,700 Rls. 461,989 $
85 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 20,750 19,127,436,710 Rls. 455,415 $
86 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 124,063 19,078,068,072 Rls. 454,240 $
87 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 4,250 18,978,571,148 Rls. 451,871 $
88 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84195090 سا?ر 15,866 18,831,368,056 Rls. 503,305 $
89 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 8,816 18,502,329,094 Rls. 439,092 $
90 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 122,000 18,369,854,595 Rls. 431,306 $
91 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 4,060 18,233,167,600 Rls. 433,298 $
92 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 10,531 18,126,080,575 Rls. 433,593 $
93 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 18,000 17,906,187,600 Rls. 426,338 $
94 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 320 17,650,799,960 Rls. 420,257 $
95 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 27101950 روغن صنعتي 93,404 17,384,078,144 Rls. 408,253 $
96 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 4,600 16,892,918,064 Rls. 402,212 $
97 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,910 16,809,425,842 Rls. 394,935 $
98 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 21,140 16,798,449,510 Rls. 392,762 $
99 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089323 0 33,745 16,690,132,800 Rls. 419,537 $
100 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 35,290 16,608,203,115 Rls. 395,434 $
مجموع کل
4,340,257,123,598 ريال
مجموع کل
106,028,029 دلار