آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 34,166 206,036,185,700 Rls. 5,148,956 $
2 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000 153,103,635,165 Rls. 4,061,751 $
3 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 15,350 94,168,867,541 Rls. 2,242,116 $
4 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,733 89,850,244,451 Rls. 2,385,368 $
5 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 133,198 82,475,665,226 Rls. 2,015,326 $
6 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 8,739 76,589,701,956 Rls. 1,824,298 $
7 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84289090 --- سا?ر 49,023 67,819,920,000 Rls. 1,812,640 $
8 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 24,990 61,437,693,052 Rls. 1,680,738 $
9 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 20,930 60,197,834,506 Rls. 1,596,874 $
10 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 85,784 59,203,186,655 Rls. 1,409,599 $
11 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90189030 دستگاه دياليز 11,206 57,027,987,058 Rls. 1,357,809 $
12 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 41,422 53,591,808,918 Rls. 1,299,173 $
13 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 6,780 53,213,210,799 Rls. 1,266,981 $
14 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 221,004 51,411,569,167 Rls. 1,224,084 $
15 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 42,500 51,214,680,000 Rls. 1,219,398 $
16 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 16,790 50,955,398,546 Rls. 1,213,224 $
17 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 14,940 47,101,655,257 Rls. 1,178,004 $
18 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089124 0 55,894 46,476,835,517 Rls. 1,123,371 $
19 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84194090 --- سا?ر 3,576 41,542,971,477 Rls. 989,118 $
20 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 36,626 38,749,929,480 Rls. 1,027,330 $
21 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,330 35,282,288,701 Rls. 932,880 $
22 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 12,760 34,402,210,480 Rls. 909,944 $
23 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089124 0 21,498 32,072,683,608 Rls. 850,848 $
24 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 24,626 29,378,681,655 Rls. 700,815 $
25 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,765 29,057,581,674 Rls. 740,728 $
26 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 50,414 28,570,590,199 Rls. 698,699 $
27 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089323 0 24,429 25,905,248,280 Rls. 687,233 $
28 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 44,121 25,273,393,824 Rls. 601,747 $
29 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089223 0 8,213 23,722,124,400 Rls. 564,812 $
30 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 11,564 23,414,544,023 Rls. 625,806 $
31 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,881 22,801,629,999 Rls. 617,011 $
32 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 29,154 22,250,764,992 Rls. 590,254 $
33 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,120 21,368,380,000 Rls. 565,002 $
34 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 46,900 20,760,108,000 Rls. 550,739 $
35 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 45,992 20,529,333,368 Rls. 488,793 $
36 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 8,350 20,469,162,564 Rls. 487,361 $
37 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,530 20,123,790,875 Rls. 539,526 $
38 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84195090 --- سا?ر 15,400 20,033,002,500 Rls. 531,867 $
39 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 13,448 19,483,096,144 Rls. 463,883 $
40 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 10,037 19,451,308,280 Rls. 463,127 $
41 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 124,063 19,078,068,072 Rls. 454,240 $
42 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84195090 --- سا?ر 15,866 18,831,368,056 Rls. 503,305 $
43 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 10,531 18,126,080,575 Rls. 433,593 $
44 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 18,000 17,906,187,600 Rls. 426,338 $
45 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 4,600 16,892,918,064 Rls. 402,212 $
46 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089323 0 33,745 16,690,132,800 Rls. 419,537 $
47 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 46,000 16,424,064,000 Rls. 444,501 $
48 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 12,830 16,421,247,906 Rls. 390,982 $
49 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 4,300 16,295,580,000 Rls. 387,990 $
50 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 42,350 15,936,088,253 Rls. 411,404 $
51 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 15,994 15,743,907,367 Rls. 374,854 $
52 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 15,275 15,533,078,400 Rls. 369,835 $
53 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,448 15,448,680,957 Rls. 422,626 $
54 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 50,197 15,305,772,992 Rls. 364,423 $
55 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 4,384 15,164,050,427 Rls. 400,953 $
56 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 12,748 14,850,606,023 Rls. 392,665 $
57 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 64,650 14,590,124,469 Rls. 391,014 $
58 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,150 14,500,650,056 Rls. 386,839 $
59 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,688 14,190,873,840 Rls. 380,636 $
60 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 27,561 14,093,271,981 Rls. 359,808 $
61 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 60,587 13,938,195,854 Rls. 356,181 $
62 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 3,322 13,400,404,179 Rls. 325,769 $
63 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 31,991 13,187,952,741 Rls. 314,001 $
64 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 94069090 ساير 6,400 12,935,314,922 Rls. 342,023 $
65 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 12,944 12,614,591,521 Rls. 337,153 $
66 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 20,042 12,555,204,480 Rls. 298,934 $
67 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 9,000 12,530,876,000 Rls. 332,428 $
68 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,092 12,367,738,405 Rls. 294,471 $
69 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,496 12,139,129,203 Rls. 289,027 $
70 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 26,133 11,915,669,786 Rls. 288,773 $
71 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 69,680 11,761,737,408 Rls. 297,292 $
72 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10,580 11,668,759,367 Rls. 294,328 $
73 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,119 11,537,641,060 Rls. 274,706 $
74 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 3,050 11,448,750,000 Rls. 309,802 $
75 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 46,466 10,935,511,363 Rls. 261,414 $
76 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 93,247 10,737,130,018 Rls. 255,645 $
77 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 4,920 10,733,264,133 Rls. 255,554 $
78 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,664 10,681,015,994 Rls. 263,677 $
79 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 28,275 10,592,832,254 Rls. 282,869 $
80 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 12,928 10,522,518,471 Rls. 281,411 $
81 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 9,100 10,332,478,800 Rls. 246,011 $
82 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,592 10,066,760,046 Rls. 239,685 $
83 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 10,454 9,935,793,787 Rls. 236,567 $
84 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 21,605 9,803,338,674 Rls. 233,413 $
85 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 57,800 9,454,234,782 Rls. 248,431 $
86 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,397 9,407,699,761 Rls. 255,919 $
87 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,109 9,202,088,160 Rls. 219,098 $
88 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84791021 فنيشرنو،باقدرت بيش از 110اسب بخار 16,775 9,197,694,000 Rls. 243,197 $
89 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 19,580 9,169,477,506 Rls. 218,321 $
90 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,547 8,701,142,752 Rls. 207,169 $
91 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 1,875 8,700,951,992 Rls. 207,166 $
92 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 36,810 8,628,975,198 Rls. 205,452 $
93 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,577 8,468,714,811 Rls. 202,001 $
94 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 27101910 روغن موتور 71,438 8,357,288,127 Rls. 209,333 $
95 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 6,347 8,209,861,600 Rls. 217,926 $
96 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 709 8,171,296,290 Rls. 216,065 $
97 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 26,057 8,134,849,360 Rls. 215,094 $
98 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 59,500 7,994,096,770 Rls. 190,335 $
99 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 8,100 7,870,169,880 Rls. 187,385 $
100 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 50,464 7,867,219,384 Rls. 207,838 $
مجموع کل
2,674,420,024,714 ريال
مجموع کل
67,166,852 دلار