آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 46,997 330,946,902,000 Rls. 7,829,359 $
2 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 37,682 221,677,638,254 Rls. 5,278,039 $
3 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 34,166 206,036,185,700 Rls. 5,148,956 $
4 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 55,419 180,956,472,080 Rls. 4,308,488 $
5 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000 153,103,635,165 Rls. 4,061,751 $
6 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 22,790 148,488,929,046 Rls. 3,462,259 $
7 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 18,458 137,244,822,000 Rls. 3,127,730 $
8 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,700 134,195,621,000 Rls. 3,174,730 $
9 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 13,592 112,284,951,882 Rls. 2,580,247 $
10 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 15,350 94,168,867,541 Rls. 2,242,116 $
11 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,733 89,850,244,451 Rls. 2,385,368 $
12 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 68,906 84,096,991,409 Rls. 2,002,309 $
13 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 25,259 83,371,368,466 Rls. 1,985,033 $
14 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 133,198 82,475,665,226 Rls. 2,015,326 $
15 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 65,686 81,956,785,812 Rls. 1,867,748 $
16 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 10,508 81,181,974,720 Rls. 1,907,471 $
17 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 14,380 80,258,236,963 Rls. 1,910,910 $
18 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,179 78,903,821,250 Rls. 2,122,496 $
19 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089124 0 73,778 77,184,252,173 Rls. 1,854,500 $
20 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 53,827 77,074,987,411 Rls. 1,831,721 $
21 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 8,739 76,589,701,956 Rls. 1,824,298 $
22 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 321,334 74,149,398,158 Rls. 1,765,462 $
23 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 24,990 69,831,688,934 Rls. 1,598,337 $
24 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 136,060 69,440,022,330 Rls. 1,653,330 $
25 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84289090 سا?ر 49,023 67,819,920,000 Rls. 1,812,640 $
26 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 5,955 67,642,838,252 Rls. 1,610,544 $
27 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,500 66,969,675,000 Rls. 1,594,516 $
28 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 438,978 63,404,970,179 Rls. 1,509,643 $
29 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 24,990 61,437,693,052 Rls. 1,680,738 $
30 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 20,930 60,197,834,506 Rls. 1,596,874 $
31 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 85,784 59,203,186,655 Rls. 1,409,599 $
32 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,000,900 59,160,992,616 Rls. 1,377,365 $
33 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 5,004 58,560,658,738 Rls. 1,394,301 $
34 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,700 58,397,014,456 Rls. 1,390,405 $
35 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,159 57,298,860,814 Rls. 1,364,259 $
36 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90189030 دستگاه دياليز 11,206 57,027,987,058 Rls. 1,357,809 $
37 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 42,332 56,886,230,433 Rls. 1,377,611 $
38 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 46,835 56,801,231,764 Rls. 1,352,411 $
39 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 13,640 56,665,693,453 Rls. 1,349,184 $
40 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 8,449 54,926,988,854 Rls. 1,307,670 $
41 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 10,212 54,635,086,470 Rls. 1,300,835 $
42 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 27,783 53,872,160,000 Rls. 1,282,670 $
43 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 15162020 روغنCBE ، CBR 383,300 53,453,406,525 Rls. 1,272,088 $
44 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 6,780 53,213,210,799 Rls. 1,266,981 $
45 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 39,966 53,167,608,813 Rls. 1,211,658 $
46 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 82,763 53,129,655,000 Rls. 1,242,218 $
47 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 221,004 51,411,569,167 Rls. 1,224,084 $
48 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 42,500 51,214,680,000 Rls. 1,219,398 $
49 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 16,790 50,955,398,546 Rls. 1,213,224 $
50 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 56,010 50,257,249,188 Rls. 1,196,601 $
51 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 113,895 50,068,055,040 Rls. 1,179,670 $
52 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 315,986 48,028,945,446 Rls. 1,113,003 $
53 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 68,503 47,602,981,756 Rls. 1,133,367 $
54 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 203,956 47,131,492,817 Rls. 1,079,489 $
55 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 14,940 47,101,655,257 Rls. 1,178,004 $
56 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 12,472 46,915,537,041 Rls. 1,117,037 $
57 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 15,580 46,735,093,983 Rls. 1,107,542 $
58 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 70,250 45,178,770,000 Rls. 1,068,814 $
59 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 19,000 44,792,979,000 Rls. 1,039,280 $
60 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,737 43,517,550,801 Rls. 1,001,964 $
61 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 15,994 43,468,226,176 Rls. 1,034,957 $
62 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 153,040 42,956,408,250 Rls. 987,504 $
63 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 22,528 42,151,398,827 Rls. 1,003,604 $
64 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 38,466 41,586,066,200 Rls. 988,262 $
65 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84194090 سا?ر 3,576 41,542,971,477 Rls. 989,118 $
66 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,200 40,288,298,000 Rls. 959,245 $
67 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 39,600 40,245,947,443 Rls. 958,237 $
68 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 38,745 40,224,728,338 Rls. 955,288 $
69 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 3,410 40,125,357,800 Rls. 955,366 $
70 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 78,827 39,783,240,021 Rls. 939,149 $
71 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 44,283 39,493,140,999 Rls. 939,449 $
72 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 188,766 39,390,066,587 Rls. 937,858 $
73 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089122 50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 36,626 38,749,929,480 Rls. 1,027,330 $
74 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 54,514 36,932,130,199 Rls. 919,787 $
75 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87019490 سا?ر 73,824 35,761,941,012 Rls. 842,256 $
76 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 18,272 35,669,229,890 Rls. 838,093 $
77 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 35,620 35,539,498,800 Rls. 830,944 $
78 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,330 35,282,288,701 Rls. 932,880 $
79 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 8,817 35,182,368,642 Rls. 837,675 $
80 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 29,169 34,493,941,650 Rls. 804,103 $
81 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 12,760 34,402,210,480 Rls. 909,944 $
82 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 141,644 33,409,985,720 Rls. 783,831 $
83 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 12,495 33,364,318,379 Rls. 794,389 $
84 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 12,495 33,140,323,222 Rls. 789,055 $
85 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 520,000 33,104,329,200 Rls. 777,357 $
86 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 77,721 32,812,709,081 Rls. 744,653 $
87 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,250 32,475,162,500 Rls. 753,484 $
88 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089124 0 21,498 32,072,683,608 Rls. 850,848 $
89 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90192090 سايردستگاههاي درمان تنفس 2,188 31,793,715,820 Rls. 756,993 $
90 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 9,830 31,309,110,000 Rls. 745,455 $
91 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 8,722 30,010,588,664 Rls. 714,538 $
92 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 73,927 29,857,879,823 Rls. 702,675 $
93 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089223 0 33,898 29,829,643,200 Rls. 708,167 $
94 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 24,626 29,378,681,655 Rls. 700,815 $
95 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 69,763 29,135,959,020 Rls. 693,714 $
96 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 176,142 29,094,345,832 Rls. 663,043 $
97 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,765 29,057,581,674 Rls. 740,728 $
98 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,777 28,873,224,847 Rls. 658,004 $
99 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 36,600 28,739,878,800 Rls. 684,284 $
100 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 30,007 28,628,666,866 Rls. 678,287 $
مجموع کل
6,179,612,202,289 ريال
مجموع کل
148,402,849 دلار