آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,150,000 106,257,002,453 Rls. 2,529,928 $
2 2 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,115,040 88,282,051,828 Rls. 2,118,282 $
3 6 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,820,000 87,160,945,690 Rls. 2,075,258 $
4 1 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,667,322 62,170,231,415 Rls. 1,658,199 $
5 5 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,246,920 62,055,549,630 Rls. 1,424,087 $
6 4 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,455,040 62,020,481,500 Rls. 1,465,230 $
7 3 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 762,920 32,344,528,464 Rls. 769,544 $
8 10 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 500,000 24,900,030,000 Rls. 592,858 $
9 11 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 525,000 24,704,050,056 Rls. 588,192 $
10 8 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 150,000 6,865,149,000 Rls. 163,456 $
11 4 1397 مشهد پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 141,123 4,400,006,080 Rls. 103,020 $
12 5 1397 مشهد پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 117,273 3,697,225,540 Rls. 85,610 $
13 4 1397 مشهد پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 17,906 3,449,505,180 Rls. 81,241 $
14 7 1397 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 75,000 3,118,500,000 Rls. 74,250 $
15 3 1397 مشهد پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 61,181 1,881,861,718 Rls. 44,663 $
16 6 1397 مشهد پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 48,070 1,473,822,000 Rls. 35,091 $
17 4 1397 مشهد پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير و فرآورده هاي آن از پليمرهاي پروپيلن 215 139,890,367 Rls. 3,295 $
18 9 1397 مشهد پاکستان 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 60 2,688,000 Rls. 64 $
مجموع کل
574,923,518,921 ريال
مجموع کل
13,812,268 دلار
[1]