آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 188,985 65,209,420,223 Rls. 1,729,784 $
2 3 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 161,131 58,709,325,111 Rls. 1,395,259 $
3 5 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 137,597 50,949,595,807 Rls. 1,163,712 $
4 6 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 100,924 36,637,312,411 Rls. 866,524 $
5 8 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 63,533 23,087,889,850 Rls. 549,711 $
6 7 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 61,099 22,879,446,382 Rls. 544,748 $
7 8 1397 مشهد ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 9,600 14,136,769,333 Rls. 336,589 $
8 4 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 37,613 13,751,829,543 Rls. 325,651 $
9 6 1397 مشهد ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 8,400 13,607,185,538 Rls. 310,100 $
10 3 1397 مشهد ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 8,400 12,637,921,257 Rls. 300,903 $
11 1 1397 مشهد ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 8,400 12,445,639,859 Rls. 330,167 $
12 5 1397 مشهد ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 5,024 10,347,863,400 Rls. 237,882 $
13 2 1397 مشهد ترکيه 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 5,600 9,175,416,000 Rls. 218,462 $
14 12 1397 مشهد ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 14,625 7,619,200,000 Rls. 181,410 $
15 10 1397 مشهد ترکيه 34012030 صابون چيپس 200,000 7,129,503,924 Rls. 169,750 $
16 11 1397 مشهد ترکيه 34012030 صابون چيپس 200,000 7,018,218,253 Rls. 167,100 $
17 8 1397 مشهد ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي 44,000 5,214,180,000 Rls. 124,147 $
18 2 1397 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 12,672 5,179,092,909 Rls. 123,312 $
19 6 1397 مشهد ترکيه 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 21,748 4,650,631,517 Rls. 110,729 $
20 11 1397 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 4,262 4,623,809,960 Rls. 110,091 $
21 12 1397 مشهد ترکيه 72021930 فرومنگنز داراي بيش از 1 درصد و حداکثر از 2 درصد وزني کربن، به صورت پودر با ابعاد کمتر از يک ميلي متر 46,000 4,591,078,548 Rls. 109,311 $
22 1 1397 مشهد ترکيه 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,153 4,373,561,563 Rls. 115,642 $
23 12 1397 مشهد ترکيه 34012030 صابون چيپس 115,000 3,995,318,000 Rls. 95,127 $
24 6 1397 مشهد ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 22,165 3,964,778,734 Rls. 94,399 $
25 7 1397 مشهد ترکيه 34012030 صابون چيپس 100,000 3,621,443,026 Rls. 86,225 $
26 5 1397 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 3,920 3,494,923,874 Rls. 79,647 $
27 12 1397 مشهد ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)، با کنترل شماره ا ي 13,600 3,179,026,420 Rls. 75,691 $
28 5 1397 مشهد ترکيه 40081900 ميله، ترکه و پروفيله از کائوچوي ا سفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 20,300 3,178,919,100 Rls. 75,130 $
29 11 1397 مشهد ترکيه 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 22,935 3,115,478,982 Rls. 74,178 $
30 2 1397 مشهد ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,832 2,940,727,214 Rls. 70,017 $
31 9 1397 مشهد ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,866 2,674,824,159 Rls. 63,686 $
32 1 1397 مشهد ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 21,545 2,657,533,286 Rls. 70,501 $
33 4 1397 مشهد ترکيه 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، بضخامت حدا کثرmm6 ا زچوب هاي گرمسيري مذکوردرياد 24,000 2,654,802,000 Rls. 62,525 $
34 12 1397 مشهد ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 7,800 2,631,919,304 Rls. 62,665 $
35 3 1397 مشهد ترکيه 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، بضخامت حدا کثرmm6 ا زچوب هاي گرمسيري مذکوردرياد 24,000 2,624,346,000 Rls. 62,272 $
36 10 1397 مشهد ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 21,780 2,534,332,271 Rls. 60,341 $
37 12 1397 مشهد ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 7,150 2,377,332,650 Rls. 56,603 $
38 3 1397 مشهد ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 17,850 2,218,435,941 Rls. 52,613 $
39 12 1397 مشهد ترکيه 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 12,760 2,132,865,000 Rls. 50,782 $
40 8 1397 مشهد ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 7,000 2,111,846,200 Rls. 50,282 $
41 4 1397 مشهد ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 23,926 2,058,636,942 Rls. 48,132 $
42 2 1397 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2,008 1,967,046,601 Rls. 46,834 $
43 4 1397 مشهد ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 6,000 1,917,357,000 Rls. 45,157 $
44 12 1397 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,813 1,910,805,100 Rls. 45,495 $
45 12 1397 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 21,819 1,860,482,956 Rls. 44,297 $
46 5 1397 مشهد ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 5,600 1,740,105,875 Rls. 40,002 $
47 3 1397 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2,008 1,721,640,633 Rls. 40,831 $
48 12 1397 مشهد ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,800 1,594,796,657 Rls. 37,972 $
49 6 1397 مشهد ترکيه 40081900 ميله، ترکه و پروفيله از کائوچوي ا سفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 13,200 1,569,810,000 Rls. 37,376 $
50 1 1397 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,782 1,473,515,424 Rls. 39,092 $
51 9 1397 مشهد ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 8,360 1,467,398,040 Rls. 34,938 $
52 4 1397 مشهد ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 3,150 1,466,748,146 Rls. 34,463 $
53 4 1397 مشهد ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 4,000 1,278,238,000 Rls. 30,104 $
54 7 1397 مشهد ترکيه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 6,431 1,184,400,000 Rls. 28,200 $
55 1 1397 مشهد ترکيه 84762900 ماشينهاي خودکارفروش نوشابه, بدون وسايل گرم کردن ياسردکردن. 1,500 1,164,808,975 Rls. 30,799 $
56 11 1397 مشهد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 40,000 1,160,082,000 Rls. 27,621 $
57 12 1397 مشهد ترکيه 39059920 رزين پلي وينيل بوتيرال 1,080 1,154,267,267 Rls. 27,483 $
58 10 1397 مشهد ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 4,560 1,134,681,850 Rls. 27,016 $
59 8 1397 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,345 1,124,027,222 Rls. 26,763 $
60 2 1397 مشهد ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 15,000 1,091,428,308 Rls. 25,986 $
61 2 1397 مشهد ترکيه 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 10,000 1,022,240,772 Rls. 24,339 $
62 2 1397 مشهد ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,050 1,010,958,648 Rls. 24,071 $
63 12 1397 مشهد ترکيه 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 3,600 972,804,264 Rls. 23,162 $
64 12 1397 مشهد ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 1,551 946,429,293 Rls. 22,534 $
65 3 1397 مشهد ترکيه 34012030 صابون چيپس 24,000 877,208,871 Rls. 20,753 $
66 2 1397 مشهد ترکيه 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 7,456 839,619,658 Rls. 19,991 $
67 1 1397 مشهد ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,883 758,728,354 Rls. 18,065 $
68 9 1397 مشهد ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 10,000 637,387,280 Rls. 15,176 $
69 4 1397 مشهد ترکيه 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 1,170 616,508,190 Rls. 14,486 $
70 5 1397 مشهد ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 9,949 611,018,217 Rls. 14,046 $
71 3 1397 مشهد ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,225 590,369,885 Rls. 14,001 $
72 3 1397 مشهد ترکيه 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 2,990 572,776,813 Rls. 13,584 $
73 6 1397 مشهد ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,161 557,644,500 Rls. 13,277 $
74 2 1397 مشهد ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 7,630 529,601,756 Rls. 12,610 $
75 8 1397 مشهد ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 7,431 518,985,352 Rls. 12,357 $
76 10 1397 مشهد ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,200 462,509,670 Rls. 11,012 $
77 9 1397 مشهد ترکيه 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 10,000 362,404,000 Rls. 8,629 $
78 2 1397 مشهد ترکيه 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 708 350,269,970 Rls. 8,340 $
79 7 1397 مشهد ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 1,200 304,697,052 Rls. 7,255 $
80 12 1397 مشهد ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 773 237,167,723 Rls. 5,647 $
81 3 1397 مشهد ترکيه 83014090 ساير قفل ها بجز قفل درب ساختمان 595 213,302,740 Rls. 5,078 $
82 2 1397 مشهد ترکيه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 103 131,946,150 Rls. 3,142 $
83 4 1397 مشهد ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 540 131,701,680 Rls. 3,079 $
84 5 1397 مشهد ترکيه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 1,350 121,247,500 Rls. 2,750 $
85 10 1397 مشهد ترکيه 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياپلاتين ). 5 105,157,950 Rls. 2,504 $
86 4 1397 مشهد ترکيه 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 400 96,309,501 Rls. 2,268 $
87 2 1397 مشهد ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 240 87,530,544 Rls. 2,084 $
88 2 1397 مشهد ترکيه 49029090 ساير روزنامه مجله و نشريات ادوا ري که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودغير مذکور 610 76,860,000 Rls. 1,830 $
89 12 1397 مشهد ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 420 73,382,540 Rls. 1,747 $
90 12 1397 مشهد ترکيه 72029200 فرووا ناديوم. 15 38,681,918 Rls. 921 $
91 12 1397 مشهد ترکيه 72028000 فرو تنگستن و فروسيليكو تنگستن 15 24,254,143 Rls. 577 $
92 12 1397 مشهد ترکيه 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور در جاي ديگر 15 2,388,144 Rls. 57 $
مجموع کل
490,006,113,623 ريال
مجموع کل
11,811,601 دلار
[1]