آمار کل " واردات از" کشور (تاجيکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,507,306 146,238,105,290 Rls. 3,481,858 $
2 8 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,120,287 108,272,469,572 Rls. 2,577,918 $
3 3 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,111,725 100,210,203,823 Rls. 2,380,278 $
4 11 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,088,774 99,211,786,896 Rls. 2,362,184 $
5 5 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 910,769 90,505,064,365 Rls. 2,111,549 $
6 2 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 918,321 83,508,651,032 Rls. 1,988,299 $
7 12 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 864,636 81,595,048,514 Rls. 1,942,737 $
8 4 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 860,232 79,276,986,417 Rls. 1,860,529 $
9 6 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 526,016 48,531,912,054 Rls. 1,155,522 $
10 9 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 356,413 32,386,868,197 Rls. 771,116 $
11 1 1397 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 238,761 19,244,821,169 Rls. 499,716 $
12 10 1397 مشهد تاجيکستان 52061300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 92,000 11,262,361,232 Rls. 268,151 $
13 12 1397 مشهد تاجيکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 21,705 1,916,062,269 Rls. 45,621 $
مجموع کل
902,160,340,830 ريال
مجموع کل
21,445,478 دلار
[1]