آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 1,031,858 149,040,971,250 Rls. 3,548,594 $
2 3 1397 قم چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 503,659 123,506,926,902 Rls. 3,162,573 $
3 2 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 854,038 120,014,932,122 Rls. 2,857,497 $
4 3 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 846,914 119,521,005,278 Rls. 2,843,076 $
5 10 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 595,358 112,813,932,230 Rls. 2,686,045 $
6 4 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 586,996 95,820,767,130 Rls. 2,256,730 $
7 1 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 606,093 88,795,917,254 Rls. 2,363,352 $
8 9 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 458,226 79,543,350,147 Rls. 1,893,890 $
9 2 1397 قم چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 266,321 72,119,370,450 Rls. 1,938,609 $
10 5 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 476,371 71,351,629,454 Rls. 1,640,267 $
11 4 1397 قم چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 202,047 64,242,813,820 Rls. 1,511,327 $
12 7 1397 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 165,799 60,563,394,460 Rls. 1,441,985 $
13 12 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 302,880 54,035,333,684 Rls. 1,286,556 $
14 7 1397 قم چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 169,853 52,525,852,000 Rls. 1,250,615 $
15 11 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 232,448 42,052,554,845 Rls. 1,001,251 $
16 4 1397 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 146,546 40,729,010,306 Rls. 956,424 $
17 5 1397 قم چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 124,319 39,763,902,950 Rls. 922,713 $
18 6 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 263,046 36,761,730,677 Rls. 849,709 $
19 8 1397 قم چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 204,656 34,683,685,345 Rls. 825,801 $
20 6 1397 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 108,276 34,337,679,543 Rls. 799,601 $
21 8 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 170,758 32,657,592,865 Rls. 777,563 $
22 11 1397 قم چين 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 99,080 27,477,661,370 Rls. 654,230 $
23 9 1397 قم چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 156,287 24,034,461,000 Rls. 572,249 $
24 10 1397 قم چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 36,878 22,273,687,462 Rls. 530,326 $
25 12 1397 قم چين 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 75,490 21,878,136,000 Rls. 520,908 $
26 3 1397 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 68,226 20,890,243,120 Rls. 495,755 $
27 6 1397 قم چين 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 323,425 19,991,653,862 Rls. 475,992 $
28 10 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 91,940 18,148,523,016 Rls. 432,107 $
29 6 1397 قم چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 40,357 18,097,158,101 Rls. 430,886 $
30 2 1397 قم چين 78041900 صفحه، ورق، نوا ر و ورقه نازک ا زسرب، به ضخامت 0/2 ميلمتر غير از رديف 7841100 92,095 17,761,331,424 Rls. 422,889 $
31 12 1397 قم چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 38,555 17,624,940,000 Rls. 419,641 $
32 6 1397 قم چين 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 82,188 16,435,915,957 Rls. 391,332 $
33 2 1397 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 53,083 16,293,018,000 Rls. 387,929 $
34 7 1397 قم چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 53,500 16,138,220,000 Rls. 384,243 $
35 12 1397 قم چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 224,850 16,018,479,564 Rls. 381,391 $
36 7 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 72,877 14,144,908,808 Rls. 336,783 $
37 8 1397 قم چين 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 57,290 13,277,119,714 Rls. 316,121 $
38 8 1397 قم چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 177,356 12,154,582,849 Rls. 289,395 $
39 7 1397 قم چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 46,375 10,709,976,000 Rls. 254,999 $
40 10 1397 قم چين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 12,100 10,229,503,140 Rls. 243,560 $
41 7 1397 قم چين 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 15,570 9,988,933,500 Rls. 237,832 $
42 5 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 48,894 9,864,399,100 Rls. 224,804 $
43 10 1397 قم چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 17,600 9,802,390,780 Rls. 233,390 $
44 4 1397 قم چين 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 82,130 9,536,669,812 Rls. 225,640 $
45 3 1397 قم چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 14,887 9,468,330,619 Rls. 225,437 $
46 11 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 47,200 9,337,482,860 Rls. 222,321 $
47 7 1397 قم چين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,500 9,190,692,000 Rls. 218,826 $
48 5 1397 قم چين 87141040 توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 42,605 8,830,388,448 Rls. 201,239 $
49 12 1397 قم چين 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 40,760 8,286,010,128 Rls. 197,287 $
50 12 1397 قم چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 97,258 7,260,875,776 Rls. 172,878 $
51 10 1397 قم چين 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 25,700 6,673,166,500 Rls. 158,885 $
52 4 1397 قم چين 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 35,274 6,643,752,136 Rls. 155,809 $
53 3 1397 قم چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 85,200 6,466,608,148 Rls. 153,967 $
54 9 1397 قم چين 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 31,228 6,427,396,320 Rls. 153,033 $
55 11 1397 قم چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 19,760 6,334,075,710 Rls. 150,812 $
56 8 1397 قم چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 18,500 6,266,925,000 Rls. 149,212 $
57 4 1397 قم چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 3,673 6,102,831,224 Rls. 145,306 $
58 7 1397 قم چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 83,500 5,844,074,600 Rls. 139,144 $
59 4 1397 قم چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 10,125 5,769,338,000 Rls. 136,828 $
60 11 1397 قم چين 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 19,510 5,718,829,000 Rls. 136,163 $
61 4 1397 قم چين 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 23,436 5,561,966,520 Rls. 131,581 $
62 3 1397 قم چين 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 26,800 5,504,900,096 Rls. 131,069 $
63 7 1397 قم چين 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 23,420 5,460,527,160 Rls. 130,012 $
64 6 1397 قم چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 74,700 5,359,483,790 Rls. 127,607 $
65 8 1397 قم چين 87141040 توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 22,764 5,334,555,664 Rls. 127,014 $
66 4 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 25,476 5,136,281,544 Rls. 120,091 $
67 4 1397 قم چين 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 19,467 5,005,893,878 Rls. 118,961 $
68 6 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 25,258 4,871,830,828 Rls. 115,996 $
69 9 1397 قم چين 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 25,306 4,844,414,562 Rls. 115,343 $
70 11 1397 قم چين 84663000 ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ا بزا رها 3,050 4,836,813,660 Rls. 115,162 $
71 3 1397 قم چين 78041900 صفحه، ورق، نوا ر و ورقه نازک ا زسرب، به ضخامت 0/2 ميلمتر غير از رديف 7841100 22,730 4,526,377,506 Rls. 107,405 $
72 4 1397 قم چين 87141090 سایر 37,711 4,507,490,740 Rls. 106,648 $
73 7 1397 قم چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 9,600 4,489,998,500 Rls. 106,905 $
74 8 1397 قم چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 29,000 4,480,700,000 Rls. 106,683 $
75 9 1397 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 79,257 4,389,914,999 Rls. 104,522 $
76 7 1397 قم چين 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 19,600 4,389,134,000 Rls. 104,503 $
77 10 1397 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 76,380 4,249,400,947 Rls. 101,176 $
78 11 1397 قم چين 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 19,384 3,966,923,450 Rls. 94,451 $
79 3 1397 قم چين 65061090 ساير كلاه هاي ايمني به استثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 8,820 3,594,211,304 Rls. 85,576 $
80 9 1397 قم چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 25,920 3,441,930,440 Rls. 81,951 $
81 9 1397 قم چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 46,979 3,246,077,976 Rls. 77,288 $
82 10 1397 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 16,980 3,151,400,503 Rls. 75,033 $
83 9 1397 قم چين 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 20,165 3,125,758,365 Rls. 74,423 $
84 12 1397 قم چين 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 24,147 2,988,804,000 Rls. 71,162 $
85 3 1397 قم چين 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 19,000 2,912,719,500 Rls. 78,091 $
86 5 1397 قم چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 11,600 2,803,446,300 Rls. 63,585 $
87 10 1397 قم چين 87141090 سایر 5,709 2,701,552,697 Rls. 64,323 $
88 4 1397 قم چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 18,100 2,655,205,000 Rls. 62,387 $
89 12 1397 قم چين 84663000 ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ا بزا رها 400 2,578,656,915 Rls. 61,397 $
90 8 1397 قم چين 87149620 قامه chain wheel and crank براي دوچرخه 24,000 2,549,155,000 Rls. 60,694 $
91 11 1397 قم چين 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 3,500 2,486,509,056 Rls. 59,203 $
92 11 1397 قم چين 87116090 ساير 12,350 2,466,568,075 Rls. 58,728 $
93 11 1397 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 42,372 2,425,995,944 Rls. 57,762 $
94 12 1397 قم چين 91070000 کليد قطع و وصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 5,922 2,421,280,800 Rls. 57,650 $
95 5 1397 قم چين 87141030 چرخ كامل، به استثنای لاستیک، طوقه و پره 14,513 2,390,724,912 Rls. 55,897 $
96 2 1397 قم چين 87141025 كمك فنر 16,733 2,321,335,478 Rls. 55,270 $
97 2 1397 قم چين 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 19,350 2,314,184,796 Rls. 55,100 $
98 2 1397 قم چين 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 13,003 2,301,157,500 Rls. 54,789 $
99 12 1397 قم چين 73151100 زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد. 25,334 2,280,547,148 Rls. 54,299 $
100 2 1397 قم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 12,502 2,243,138,670 Rls. 53,408 $
مجموع کل
2,158,592,009,983 ريال
مجموع کل
51,876,872 دلار