آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 946,163 85,173,293,202 Rls. 2,027,937 $
2 9 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 685,192 74,280,108,485 Rls. 1,768,575 $
3 4 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 690,148 73,260,728,395 Rls. 1,721,581 $
4 9 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 470,905 52,708,457,557 Rls. 1,254,964 $
5 8 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 500,090 50,561,283,233 Rls. 1,203,840 $
6 6 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 559,071 48,691,692,758 Rls. 1,159,326 $
7 12 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 542,625 48,246,885,055 Rls. 1,148,734 $
8 3 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 489,035 42,368,278,746 Rls. 1,007,264 $
9 6 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 395,256 35,259,691,096 Rls. 839,517 $
10 12 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 352,454 32,924,045,277 Rls. 783,905 $
11 12 1397 قم ترکيه 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 162,153 30,903,270,380 Rls. 735,792 $
12 5 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 256,298 27,379,296,349 Rls. 628,990 $
13 8 1397 قم ترکيه 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 75,000 23,706,036,000 Rls. 564,429 $
14 3 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 243,787 22,152,374,583 Rls. 525,646 $
15 10 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 198,983 22,044,647,800 Rls. 524,873 $
16 5 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 203,490 21,574,353,796 Rls. 491,533 $
17 11 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 172,601 18,641,780,122 Rls. 443,852 $
18 9 1397 قم ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 144,000 16,798,988,630 Rls. 399,977 $
19 11 1397 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 164,076 16,093,506,636 Rls. 383,179 $
20 8 1397 قم ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 96,000 11,481,839,384 Rls. 273,377 $
21 10 1397 قم ترکيه 26070030 کنسانتره سرب سولفيدي 194,640 7,965,731,598 Rls. 189,661 $
22 1 1397 قم ترکيه 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,720 6,807,600,000 Rls. 180,000 $
23 7 1397 قم ترکيه 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 40,000 6,766,531,200 Rls. 161,108 $
24 7 1397 قم ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 48,000 5,905,723,184 Rls. 140,612 $
25 10 1397 قم ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 48,000 5,416,957,560 Rls. 128,975 $
26 7 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 59,554 5,405,517,074 Rls. 128,703 $
27 8 1397 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 58,922 5,241,120,768 Rls. 124,789 $
28 12 1397 قم ترکيه 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 42,330 5,210,240,393 Rls. 124,053 $
29 10 1397 قم ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 46,716 4,699,628,505 Rls. 111,896 $
30 8 1397 قم ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 23,594 4,092,567,654 Rls. 97,442 $
31 4 1397 قم ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 23,111 2,312,652,067 Rls. 54,072 $
32 11 1397 قم ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 19,857 2,312,163,377 Rls. 55,052 $
33 9 1397 قم ترکيه 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 21,000 2,277,269,505 Rls. 54,221 $
34 6 1397 قم ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 3,600 1,548,160,000 Rls. 36,861 $
35 1 1397 قم ترکيه 44071900 سایر 13,405 1,320,921,760 Rls. 35,043 $
36 3 1397 قم ترکيه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 4,940 1,281,793,809 Rls. 30,519 $
37 4 1397 قم ترکيه 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب و لوله) باز و اجزاي شيشه اي آن ها، که در جاي ديگر ذکرنشده. 15,625 805,000,050 Rls. 18,914 $
38 5 1397 قم ترکيه 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 750 684,382,500 Rls. 15,733 $
مجموع کل
824,304,518,488 ريال
مجموع کل
19,574,945 دلار
[1]