آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 قشم ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 450,336 204,495,168,528 Rls. 4,677,057 $
2 8 1397 قشم ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 450,336 195,963,606,720 Rls. 4,665,801 $
3 4 1397 قشم ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 262,696 118,341,976,032 Rls. 2,766,939 $
4 6 1397 قشم ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 187,640 86,040,148,320 Rls. 1,960,806 $
5 9 1397 قشم ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 150,112 61,522,284,096 Rls. 1,464,816 $
6 11 1397 قشم ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 112,584 48,463,216,704 Rls. 1,153,886 $
مجموع کل
714,826,400,400 ريال
مجموع کل
16,689,305 دلار
[1]