آمار کل " واردات از" کشور (سري لانکا) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 513,600 135,866,570,733 Rls. 3,234,917 $
2 3 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 471,600 119,310,557,245 Rls. 2,835,235 $
3 2 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 376,800 102,140,946,855 Rls. 2,431,928 $
4 9 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 388,800 101,442,395,088 Rls. 2,415,296 $
5 12 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 259,200 68,259,351,888 Rls. 1,625,222 $
6 10 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 129,600 34,307,311,536 Rls. 816,840 $
7 1 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 129,600 31,787,230,464 Rls. 840,487 $
8 4 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 91,800 20,229,459,659 Rls. 475,497 $
9 8 1397 قشم سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 17,500 4,048,510,650 Rls. 96,393 $
مجموع کل
617,392,334,118 ريال
مجموع کل
14,771,815 دلار
[1]