آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 قشم جمهوري کره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 570,933 273,155,141,861 Rls. 6,495,050 $
2 4 1397 قشم جمهوري کره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 363,897 191,737,137,961 Rls. 4,514,905 $
3 4 1397 قشم جمهوري کره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 421,180 148,240,247,177 Rls. 3,487,325 $
4 8 1397 قشم جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 420,148 140,259,854,572 Rls. 3,464,404 $
5 4 1397 قشم جمهوري کره 85165000 فر (oven) ميکروويو 282,140 71,351,634,967 Rls. 1,965,848 $
6 5 1397 قشم جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 146,880 51,912,752,400 Rls. 1,219,755 $
7 6 1397 قشم جمهوري کره 85165000 فر (oven) ميکروويو 117,596 36,291,263,022 Rls. 842,025 $
8 6 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 123,437 28,949,233,248 Rls. 689,268 $
9 8 1397 قشم جمهوري کره 82129090 ساير 30,617 27,140,924,996 Rls. 646,213 $
10 4 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 111,686 26,824,141,533 Rls. 631,203 $
11 7 1397 قشم جمهوري کره 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 70,150 24,369,349,722 Rls. 580,223 $
12 1 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 95,317 21,303,921,371 Rls. 565,166 $
13 8 1397 قشم جمهوري کره 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 74,844 16,144,959,042 Rls. 374,593 $
14 8 1397 قشم جمهوري کره 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 69,912 16,026,364,745 Rls. 371,841 $
15 3 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 55,795 13,742,600,822 Rls. 326,582 $
16 7 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 55,795 12,946,752,000 Rls. 308,256 $
17 5 1397 قشم جمهوري کره 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 62,370 12,770,533,516 Rls. 300,060 $
18 5 1397 قشم جمهوري کره 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 58,320 12,676,165,154 Rls. 297,842 $
19 4 1397 قشم جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 31,872 11,603,327,565 Rls. 272,635 $
20 2 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 41,846 10,381,759,303 Rls. 247,185 $
21 8 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 39,744 9,391,490,553 Rls. 223,607 $
22 12 1397 قشم جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 27,934 6,572,442,240 Rls. 156,486 $
23 4 1397 قشم جمهوري کره 82129090 ساير 5,947 6,124,743,858 Rls. 144,896 $
24 5 1397 قشم جمهوري کره 82129090 ساير 5,347 5,168,899,494 Rls. 121,736 $
25 2 1397 قشم جمهوري کره 82129090 ساير 5,105 3,937,645,187 Rls. 93,753 $
26 2 1397 قشم جمهوري کره 22029990 ساير 122,383 1,479,493,439 Rls. 39,119 $
27 9 1397 قشم جمهوري کره 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 2,193 393,188,705 Rls. 9,362 $
مجموع کل
1,180,895,968,453 ريال
مجموع کل
28,389,338 دلار
[1]