آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قزوين هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 516,721 84,044,045,550 Rls. 505,025 $
2 10 1397 قزوين هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 283,675 50,899,972,860 Rls. 1,211,905 $
3 2 1397 قزوين هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 54,190 41,187,888,000 Rls. 980,664 $
4 8 1397 قزوين هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 250,000 40,207,549,320 Rls. 957,323 $
5 7 1397 قزوين هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 214,262 36,182,279,605 Rls. 861,483 $
6 10 1397 قزوين هند 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 111,480 26,290,654,588 Rls. 625,968 $
7 4 1397 قزوين هند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 7,044 24,300,000,000 Rls. 568,155 $
8 8 1397 قزوين هند 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 89,600 23,867,324,751 Rls. 568,270 $
9 11 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 129,950 13,035,294,197 Rls. 310,364 $
10 12 1397 قزوين هند 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 154,560 12,819,910,926 Rls. 305,236 $
11 7 1397 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 105,640 12,448,689,338 Rls. 294,278 $
12 10 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 106,000 11,435,280,000 Rls. 272,269 $
13 3 1397 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي اسيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 188,400 11,410,119,491 Rls. 270,606 $
14 10 1397 قزوين هند 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 84,500 10,821,355,238 Rls. 257,651 $
15 12 1397 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 84,555 10,738,301,892 Rls. 255,674 $
16 12 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 117,530 10,114,536,442 Rls. 240,823 $
17 8 1397 قزوين هند 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 25,781 9,009,392,070 Rls. 214,509 $
18 12 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 52,000 8,511,653,940 Rls. 202,657 $
19 10 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 77,860 8,284,617,307 Rls. 197,253 $
20 4 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 41,900 7,558,157,568 Rls. 178,007 $
21 2 1397 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 68,335 7,187,513,194 Rls. 193,905 $
22 2 1397 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 86,200 6,300,436,800 Rls. 150,010 $
23 11 1397 قزوين هند 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 19,980 6,131,614,648 Rls. 145,991 $
24 8 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 33,000 5,928,656,580 Rls. 141,158 $
25 1 1397 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي اسيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 100,800 5,607,584,640 Rls. 133,514 $
26 8 1397 قزوين هند 39119090 پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي 40,000 5,591,804,680 Rls. 133,138 $
27 4 1397 قزوين هند 29062100 الکل بنزيليک 36,800 4,937,088,000 Rls. 116,276 $
28 1 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 58,880 4,925,392,076 Rls. 123,596 $
29 4 1397 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 70,200 4,895,349,120 Rls. 113,231 $
30 10 1397 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 39,651 4,851,002,196 Rls. 115,500 $
31 9 1397 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 42,417 4,793,713,580 Rls. 112,425 $
32 4 1397 قزوين هند 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 30,190 4,434,183,121 Rls. 104,198 $
33 10 1397 قزوين هند 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm 17,985 4,120,295,160 Rls. 98,102 $
34 1 1397 قزوين هند 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 23,360 4,104,397,241 Rls. 97,724 $
35 4 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 44,160 4,071,926,477 Rls. 95,900 $
36 2 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 44,160 3,979,642,969 Rls. 94,753 $
37 9 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 44,160 3,876,160,781 Rls. 92,290 $
38 5 1397 قزوين هند 98871181 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 11,321 3,794,598,116 Rls. 88,042 $
39 5 1397 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 54,200 3,759,028,000 Rls. 85,258 $
40 5 1397 قزوين هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 3,808 3,553,550,784 Rls. 82,449 $
41 4 1397 قزوين هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 81,600 3,497,924,765 Rls. 82,107 $
42 8 1397 قزوين هند 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 21,537 3,305,111,321 Rls. 78,693 $
43 11 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 21,000 3,286,914,120 Rls. 78,260 $
44 7 1397 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,771 3,202,256,844 Rls. 75,241 $
45 6 1397 قزوين هند 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 3,779 3,144,186,720 Rls. 74,861 $
46 8 1397 قزوين هند 29062100 الکل بنزيليک 34,400 2,924,748,400 Rls. 69,637 $
47 6 1397 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 21,468 2,886,452,994 Rls. 67,488 $
48 2 1397 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 21,720 2,720,818,858 Rls. 73,625 $
49 10 1397 قزوين هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 15,600 2,494,440,000 Rls. 59,391 $
50 12 1397 قزوين هند 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 14,400 2,439,438,132 Rls. 58,082 $
51 2 1397 قزوين هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 12,400 2,436,168,960 Rls. 58,004 $
52 9 1397 قزوين هند 29214490 دي فنيل آمين و مشتقات آن ;املاح اين ترکيبات 16,000 2,434,608,000 Rls. 57,967 $
53 3 1397 قزوين هند 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,577 2,291,116,378 Rls. 54,378 $
54 2 1397 قزوين هند 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 15,000 2,127,093,750 Rls. 50,645 $
55 9 1397 قزوين هند 39119090 پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي 17,000 2,116,236,500 Rls. 50,387 $
56 4 1397 قزوين هند 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 19,000 1,991,808,000 Rls. 46,910 $
57 2 1397 قزوين هند 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 11,664 1,882,039,264 Rls. 50,932 $
58 2 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 9,000 1,866,360,420 Rls. 44,437 $
59 2 1397 قزوين هند 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 19,000 1,854,552,000 Rls. 49,200 $
60 1 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 12,000 1,837,800,240 Rls. 46,117 $
61 1 1397 قزوين هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 40,800 1,825,809,466 Rls. 43,472 $
62 9 1397 قزوين هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 40,800 1,815,759,834 Rls. 43,232 $
63 1 1397 قزوين هند 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 11,250 1,643,793,750 Rls. 44,071 $
64 11 1397 قزوين هند 39119090 پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي 8,050 1,617,696,742 Rls. 38,517 $
65 3 1397 قزوين هند 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 10,140 1,568,476,035 Rls. 37,198 $
66 11 1397 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 22,200 1,523,256,800 Rls. 36,268 $
67 1 1397 قزوين هند 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 2,010 1,509,722,500 Rls. 39,919 $
68 9 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 9,000 1,447,696,800 Rls. 34,469 $
69 1 1397 قزوين هند 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 3,641 1,390,906,140 Rls. 36,777 $
70 3 1397 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 14,720 1,363,868,352 Rls. 32,346 $
71 11 1397 قزوين هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 8,000 1,354,377,600 Rls. 32,247 $
72 4 1397 قزوين هند 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 9,159 1,122,351,725 Rls. 26,041 $
73 6 1397 قزوين هند 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 9,159 1,105,609,155 Rls. 26,324 $
74 11 1397 قزوين هند 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 5,670 1,048,731,138 Rls. 24,970 $
75 2 1397 قزوين هند 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 9,159 1,019,342,730 Rls. 27,586 $
76 8 1397 قزوين هند 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 23,050 965,670,048 Rls. 22,992 $
77 3 1397 قزوين هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 4,050 704,052,810 Rls. 16,656 $
78 10 1397 قزوين هند 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 4,000 698,511,840 Rls. 16,631 $
79 3 1397 قزوين هند 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 1,000 629,655,623 Rls. 14,933 $
80 2 1397 قزوين هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 13,600 582,496,500 Rls. 13,869 $
81 1 1397 قزوين هند 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,044 549,687,640 Rls. 14,534 $
82 3 1397 قزوين هند 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 10,000 530,947,250 Rls. 12,642 $
83 9 1397 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 3,800 501,633,000 Rls. 11,944 $
84 3 1397 قزوين هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 3,000 471,687,300 Rls. 11,187 $
85 10 1397 قزوين هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 5,000 424,131,500 Rls. 10,098 $
86 4 1397 قزوين هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 8,424 418,293,061 Rls. 9,851 $
87 1 1397 قزوين هند 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 535 410,502,168 Rls. 9,774 $
88 8 1397 قزوين هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 8,424 409,954,937 Rls. 9,761 $
89 8 1397 قزوين هند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 1,500 310,803,780 Rls. 7,400 $
90 1 1397 قزوين هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 220 162,198,353 Rls. 3,862 $
91 1 1397 قزوين هند 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 432 119,817,740 Rls. 2,853 $
92 1 1397 قزوين هند 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 184 75,915,896 Rls. 1,808 $
93 5 1397 قزوين هند 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 180 69,050,260 Rls. 1,602 $
94 3 1397 قزوين هند 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 123 53,048,523 Rls. 1,255 $
95 8 1397 قزوين هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 820 50,729,890 Rls. 1,208 $
96 9 1397 قزوين هند 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 500 50,490,000 Rls. 1,202 $
97 1 1397 قزوين هند 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 280 46,166,760 Rls. 1,099 $
مجموع کل
630,343,880,558 ريال
مجموع کل
13,542,539 دلار
[1]