آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 قزوين بلژيک 82129090 ساير 58,478 141,806,948,859 Rls. 3,384,972 $
2 4 1397 قزوين بلژيک 33061000 مواد پاك كننده دندان 234,041 86,137,232,921 Rls. 2,025,377 $
3 4 1397 قزوين بلژيک 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 26,855 47,787,688,765 Rls. 1,123,175 $
4 8 1397 قزوين بلژيک 33061000 مواد پاك كننده دندان 187,480 46,897,812,289 Rls. 1,116,614 $
5 7 1397 قزوين بلژيک 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 12,342 20,297,914,108 Rls. 483,283 $
6 8 1397 قزوين بلژيک 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 8,107 14,679,170,367 Rls. 349,504 $
7 2 1397 قزوين بلژيک 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها (Dental floss) 5,143 14,651,692,323 Rls. 374,035 $
8 2 1397 قزوين بلژيک 33061000 مواد پاك كننده دندان 34,942 13,799,669,648 Rls. 338,576 $
9 4 1397 قزوين بلژيک 82129090 ساير 18,562 13,532,768,038 Rls. 317,970 $
10 3 1397 قزوين بلژيک 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 9,372 13,526,687,505 Rls. 321,965 $
11 1 1397 قزوين بلژيک 82129090 ساير 5,627 12,549,422,937 Rls. 332,492 $
12 8 1397 قزوين بلژيک 33069000 ساير فرآورده ها براي بهداشت دهان يا دندان غير از مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها 55,950 12,242,119,196 Rls. 291,479 $
13 4 1397 قزوين بلژيک 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها (Dental floss) 4,660 10,101,700,967 Rls. 237,781 $
14 6 1397 قزوين بلژيک 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,351 8,785,544,800 Rls. 209,179 $
15 1 1397 قزوين بلژيک 33061000 مواد پاك كننده دندان 27,359 7,918,737,964 Rls. 209,380 $
16 2 1397 قزوين بلژيک 33071000 فرآورده ها براي قبل از اصلاح، حين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 29,511 7,758,056,092 Rls. 184,716 $
17 7 1397 قزوين بلژيک 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 1,149 6,589,828,989 Rls. 156,901 $
18 3 1397 قزوين بلژيک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 15,369 5,847,516,828 Rls. 139,177 $
19 5 1397 قزوين بلژيک 21069020 امولسيفاير 19,800 4,968,555,108 Rls. 118,299 $
20 7 1397 قزوين بلژيک 85103000 دستگاه هاي موزدايي توا م شده با موتور برقي،(غير از ريش ترا ش و ماشين هاي موزني) 1,473 4,938,855,722 Rls. 117,592 $
21 3 1397 قزوين بلژيک 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 3,048 4,905,463,145 Rls. 116,748 $
22 4 1397 قزوين بلژيک 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 2,700 4,367,551,004 Rls. 103,792 $
23 2 1397 قزوين بلژيک 33069000 ساير فرآورده ها براي بهداشت دهان يا دندان غير از مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها 15,818 4,181,659,302 Rls. 103,294 $
24 8 1397 قزوين بلژيک 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 7,700 3,907,455,625 Rls. 93,035 $
25 3 1397 قزوين بلژيک 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,498 3,741,856,584 Rls. 89,063 $
26 4 1397 قزوين بلژيک 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 1,862 3,708,444,750 Rls. 88,128 $
27 7 1397 قزوين بلژيک 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,506 3,221,116,680 Rls. 76,693 $
28 7 1397 قزوين بلژيک 33069000 ساير فرآورده ها براي بهداشت دهان يا دندان غير از مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها 14,200 2,834,626,597 Rls. 67,491 $
29 4 1397 قزوين بلژيک 33069000 ساير فرآورده ها براي بهداشت دهان يا دندان غير از مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها 9,704 2,784,997,212 Rls. 65,591 $
30 3 1397 قزوين بلژيک 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 803 2,119,320,407 Rls. 50,436 $
31 1 1397 قزوين بلژيک 33069000 ساير فرآورده ها براي بهداشت دهان يا دندان غير از مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها 8,461 2,045,559,367 Rls. 54,087 $
32 5 1397 قزوين بلژيک 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 140 1,670,287,080 Rls. 39,769 $
33 3 1397 قزوين بلژيک 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 1,142 1,662,905,379 Rls. 39,593 $
34 4 1397 قزوين بلژيک 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,200 1,647,967,210 Rls. 39,163 $
35 7 1397 قزوين بلژيک 28353990 ساير پلي فسفاتها به غير از پيرو فسفات دي سديم 18,900 1,602,243,972 Rls. 38,149 $
36 11 1397 قزوين بلژيک 28353990 ساير پلي فسفاتها به غير از پيرو فسفات دي سديم 18,900 1,557,523,296 Rls. 37,084 $
37 10 1397 قزوين بلژيک 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 1,830 1,368,297,307 Rls. 32,579 $
38 4 1397 قزوين بلژيک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 2,065 1,165,476,341 Rls. 27,697 $
39 1 1397 قزوين بلژيک 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 270 1,134,482,225 Rls. 29,997 $
40 2 1397 قزوين بلژيک 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 166 1,058,850,077 Rls. 27,997 $
41 3 1397 قزوين بلژيک 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,047 818,706,442 Rls. 19,492 $
42 4 1397 قزوين بلژيک 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 324 704,988,937 Rls. 16,754 $
43 1 1397 قزوين بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 5,000 690,291,580 Rls. 18,252 $
44 3 1397 قزوين بلژيک 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 103 668,485,968 Rls. 15,908 $
45 2 1397 قزوين بلژيک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 2,110 623,553,175 Rls. 14,847 $
46 12 1397 قزوين بلژيک 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 2,185 580,011,600 Rls. 13,810 $
47 4 1397 قزوين بلژيک 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 290 577,624,375 Rls. 13,727 $
48 8 1397 قزوين بلژيک 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها (Dental floss) 150 359,981,405 Rls. 8,571 $
49 2 1397 قزوين بلژيک 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 329 186,351,860 Rls. 4,437 $
50 5 1397 قزوين بلژيک 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 630 181,705,231 Rls. 4,216 $
51 5 1397 قزوين بلژيک 94056000 چراغ هاي تبليغاتي،علائم نورا ني، تابلوهاي نورا ني را هنما و اشياء همانند 380 130,085,298 Rls. 3,064 $
52 12 1397 قزوين بلژيک 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غير مذکور 300 99,521,990 Rls. 2,370 $
53 2 1397 قزوين بلژيک 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 42 62,816,602 Rls. 1,496 $
54 4 1397 قزوين بلژيک 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 22 14,889,000 Rls. 350 $
مجموع کل
551,203,020,449 ريال
مجموع کل
13,190,147 دلار
[1]