آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 64,645 881,860,957,656 Rls. 21,075,052 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 33,751 638,166,279,632 Rls. 15,211,153 $
3 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 37,965 592,261,438,155 Rls. 15,181,110 $
4 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 37,971 581,358,441,248 Rls. 13,756,786 $
5 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 340 164,918,020,120 Rls. 3,911,254 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 324 150,022,210,985 Rls. 3,537,261 $
7 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,350 143,563,257,703 Rls. 3,857,050 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,455 114,458,409,696 Rls. 2,676,713 $
9 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 132,032 93,875,793,563 Rls. 2,241,653 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 203 92,280,073,344 Rls. 2,175,369 $
11 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 4,180 88,607,798,900 Rls. 2,117,236 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 8,611 82,411,392,086 Rls. 1,896,469 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 388 81,638,780,000 Rls. 1,894,171 $
14 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,454 80,014,076,340 Rls. 2,001,512 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 139 78,825,422,800 Rls. 1,876,796 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 756 76,943,834,177 Rls. 1,767,318 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 6,966 74,352,700,636 Rls. 1,915,048 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 26,935 70,229,357,248 Rls. 1,671,155 $
19 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 11,070 68,774,153,935 Rls. 1,631,320 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غير ازنوع منشوري)، ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاه هاي نجومي غير را ديويي 764 68,745,704,430 Rls. 1,626,347 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 5,220 66,033,567,800 Rls. 1,553,889 $
22 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 99,690 63,701,786,381 Rls. 1,513,697 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 3,911 62,831,153,818 Rls. 1,476,768 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2,479 61,164,850,747 Rls. 1,417,981 $
25 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 3,533 59,976,395,865 Rls. 1,447,814 $
26 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 11,054 59,767,828,649 Rls. 1,414,086 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,579 57,646,559,650 Rls. 1,419,151 $
28 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,733 55,901,829,350 Rls. 1,491,019 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 2,687 55,586,978,504 Rls. 1,289,093 $
30 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,646 55,075,153,102 Rls. 1,688,296 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 268 50,461,737,357 Rls. 1,193,910 $
32 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 69,912 48,143,906,272 Rls. 1,251,082 $
33 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 124 47,201,548,656 Rls. 1,265,007 $
34 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 1,691 45,666,010,666 Rls. 1,178,356 $
35 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 10,724 44,676,235,371 Rls. 1,027,398 $
36 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 71,406 43,886,645,735 Rls. 1,012,779 $
37 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 70,842 42,658,358,148 Rls. 998,441 $
38 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 3,557 39,943,350,000 Rls. 951,032 $
39 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 5,984 37,110,477,782 Rls. 872,638 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,209 36,392,400,000 Rls. 844,371 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 8,393 34,594,115,268 Rls. 821,838 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 566 32,337,519,101 Rls. 762,034 $
43 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 7,328 31,012,191,589 Rls. 746,428 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1,670 30,747,651,208 Rls. 728,868 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 462 29,692,929,688 Rls. 706,974 $
46 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,546 28,540,294,621 Rls. 678,402 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 39,967 27,991,343,099 Rls. 654,291 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 6,092 27,481,845,412 Rls. 639,022 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 401 27,438,053,454 Rls. 653,287 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 597 27,272,136,139 Rls. 636,897 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 1,813 26,834,449,550 Rls. 616,756 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 4,000 26,792,160,480 Rls. 637,909 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 857 26,429,235,779 Rls. 604,634 $
54 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 6,822 26,426,400,000 Rls. 625,180 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 79,235 25,645,917,307 Rls. 597,904 $
56 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,668 25,021,856,345 Rls. 596,346 $
57 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 1,114 24,932,525,336 Rls. 593,631 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 5,310 24,548,785,100 Rls. 580,344 $
59 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 15,828 24,527,852,667 Rls. 583,530 $
60 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 2,447 24,194,760,297 Rls. 575,991 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,849 23,225,659,429 Rls. 551,349 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 42,385 23,223,038,880 Rls. 556,974 $
63 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 8,740 22,883,122,266 Rls. 542,539 $
64 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 10,000 22,753,875,000 Rls. 534,631 $
65 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 21,772 22,727,731,790 Rls. 541,136 $
66 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 1,138 22,565,562,635 Rls. 536,223 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419040 سفازولين سديم 3,900 22,521,557,565 Rls. 530,418 $
68 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 54,959 21,670,532,291 Rls. 497,093 $
69 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419040 سفازولين سديم 3,260 21,594,503,600 Rls. 506,775 $
70 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 57,738 21,564,932,106 Rls. 558,405 $
71 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 4,446 21,496,411,676 Rls. 496,537 $
72 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,435 21,381,488,493 Rls. 507,875 $
73 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 7,325 21,123,998,686 Rls. 492,699 $
74 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,511 20,769,420,924 Rls. 480,020 $
75 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 1,110 20,736,742,500 Rls. 488,383 $
76 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,596 20,370,823,246 Rls. 485,021 $
77 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29372990 ساير 0 20,184,154,080 Rls. 564,434 $
78 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,994 19,869,793,721 Rls. 463,802 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 1,000 19,839,600,000 Rls. 524,580 $
80 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 5,000 18,379,425,625 Rls. 426,437 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 7,178 18,312,118,327 Rls. 429,419 $
82 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 17,410 18,278,370,523 Rls. 430,052 $
83 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,637 18,253,463,158 Rls. 432,617 $
84 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 460 17,698,494,312 Rls. 419,963 $
85 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 16,981 17,532,746,096 Rls. 411,626 $
86 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 21,495 17,059,780,988 Rls. 405,021 $
87 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 7,104 16,791,678,258 Rls. 387,170 $
88 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 8,178 16,658,633,696 Rls. 395,775 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 715 16,458,724,943 Rls. 391,875 $
90 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90299000 اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 2,469 16,214,330,676 Rls. 420,023 $
91 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 982 16,049,912,922 Rls. 385,151 $
92 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29411090 ساير پني سيلين هاومشتقات آن هاداراي ساختاراسيد پني سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات، آموکسي سيلين تري هيدرات، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,000 15,809,700,000 Rls. 420,757 $
93 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 5,050 15,805,465,846 Rls. 376,374 $
94 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 4,125 15,782,025,870 Rls. 410,841 $
95 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,936 15,752,451,022 Rls. 369,653 $
96 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 930 15,752,093,180 Rls. 371,155 $
97 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 1,346 15,366,820,000 Rls. 355,336 $
98 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 5,011 15,294,253,082 Rls. 360,780 $
99 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,365 15,157,972,965 Rls. 348,790 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 11,983 14,761,339,330 Rls. 351,734 $
مجموع کل
6,567,269,648,654 ريال
مجموع کل
158,527,290 دلار