آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 23,126 134,981,264,986 Rls. 3,101,571 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 10,704 103,432,163,040 Rls. 2,668,240 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,402 76,692,780,446 Rls. 1,956,686 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,726 66,665,225,725 Rls. 1,550,182 $
5 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,230 60,663,252,908 Rls. 1,434,341 $
6 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 6,860 57,293,742,500 Rls. 1,364,137 $
7 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 2,745 57,172,840,000 Rls. 1,385,359 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 7,000 54,927,000,000 Rls. 1,307,785 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 5,541 53,227,735,448 Rls. 1,258,974 $
10 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 5,520 46,643,077,520 Rls. 1,108,438 $
11 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 7,688 40,182,071,091 Rls. 982,184 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 5,052 35,830,674,300 Rls. 839,976 $
13 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 617 33,910,979,200 Rls. 769,131 $
14 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 4,567 32,482,568,160 Rls. 873,775 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2,887 32,261,916,196 Rls. 775,913 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29399990 سایر 250 29,309,122,983 Rls. 688,654 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,436 27,096,253,197 Rls. 764,038 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن 4,000 25,581,600,000 Rls. 593,541 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 4,900 24,615,233,102 Rls. 585,646 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 477 18,730,023,485 Rls. 445,953 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 4,762 18,291,939,261 Rls. 429,180 $
22 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 33 15,438,192,885 Rls. 413,904 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 636 14,408,751,640 Rls. 342,413 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29359010 سیلدنافیل سیترات 559 14,155,152,348 Rls. 335,709 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,241 13,843,716,744 Rls. 328,494 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 2,100 13,823,128,000 Rls. 329,122 $
27 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29372990 ساير 200 13,746,200,000 Rls. 322,984 $
28 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29394990 سايرا فدرينها و املاح آن ها که در جاي ديگر مذکور نباشد. 7,000 13,671,000,000 Rls. 324,226 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 2,424 13,643,961,458 Rls. 323,602 $
30 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,263 13,605,411,573 Rls. 323,758 $
31 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 5,330 13,398,227,250 Rls. 319,006 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 2,169 13,344,660,000 Rls. 313,919 $
33 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 4,050 12,767,065,200 Rls. 303,435 $
34 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29372990 ساير 314 11,700,936,320 Rls. 278,594 $
35 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 669 11,539,584,000 Rls. 273,677 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29371200 انسولين و املاح آن 10 11,383,865,490 Rls. 305,206 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 824 11,366,697,840 Rls. 270,636 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 11 11,299,451,400 Rls. 268,671 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,298 10,779,562,500 Rls. 256,656 $
40 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,110 10,710,723,700 Rls. 254,903 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29339991 کلوزارتان پتاسیم/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 4,000 10,461,800,000 Rls. 282,339 $
42 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,966 10,298,242,884 Rls. 244,900 $
43 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 595 9,595,200,000 Rls. 228,458 $
44 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 2,675 9,557,686,216 Rls. 218,248 $
45 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 75 9,502,165,008 Rls. 226,242 $
46 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29333970 آملوديپين 1,600 9,381,644,272 Rls. 213,802 $
47 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29359010 سیلدنافیل سیترات 389 9,113,866,490 Rls. 240,980 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 26 8,952,054,100 Rls. 214,052 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29339994 سيكلوكسيب 792 8,927,079,984 Rls. 212,550 $
50 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 3,050 8,462,418,696 Rls. 201,486 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 3,997 7,950,321,036 Rls. 180,320 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 539 7,752,987,000 Rls. 184,333 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 1,998 7,725,195,964 Rls. 183,934 $
54 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29189910 ناپروكسن 5,000 7,678,125,000 Rls. 182,812 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 900 7,601,995,700 Rls. 175,561 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,250 7,567,280,000 Rls. 178,885 $
57 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,032 7,344,420,500 Rls. 174,274 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 2 7,117,075,840 Rls. 161,422 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 39 7,016,335,280 Rls. 164,857 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 40 6,879,320,000 Rls. 161,638 $
61 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 2,000 6,873,100,000 Rls. 161,492 $
62 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29359090 سایر 3,076 6,715,450,648 Rls. 159,661 $
63 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 71069210 نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 300 6,653,125,000 Rls. 155,556 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 50 6,650,620,992 Rls. 158,348 $
65 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 843 6,633,057,097 Rls. 151,645 $
66 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آن ها 3,300 6,630,524,328 Rls. 157,411 $
67 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 440 6,557,500,000 Rls. 153,320 $
68 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 730 6,548,471,320 Rls. 155,820 $
69 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 753 6,451,896,030 Rls. 151,595 $
70 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29146900 ساير کينون ها (به استثناي آنترا کينون) 150 6,391,350,000 Rls. 151,580 $
71 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419040 سفازولين سديم 1,000 6,365,304,000 Rls. 147,687 $
72 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 6,256,800,000 Rls. 148,971 $
73 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183230 سوزن بخيه بانخ، تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين،كات گوت كروميك،نايلون، سيلك، پلي پروپيلن،.... 780 6,213,868,140 Rls. 147,447 $
74 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 6,177,600,000 Rls. 145,492 $
75 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 3 6,081,813,796 Rls. 163,303 $
76 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 1,225 6,028,356,360 Rls. 141,977 $
77 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 570 5,705,184,460 Rls. 137,717 $
78 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 32050000 لاكهاي رنگ كننده؛ فرآورده هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس لاكهاي رنگ كننده مي باشند. 3,120 5,670,250,125 Rls. 137,933 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29339991 کلوزارتان پتاسیم/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 800 5,314,263,552 Rls. 126,530 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29215900 ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات 1,035 5,245,647,750 Rls. 124,407 $
81 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 300 5,214,341,860 Rls. 118,832 $
82 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29224910 ديكلوفناك سديم 943 5,211,495,785 Rls. 118,201 $
83 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 10 5,189,670,000 Rls. 123,564 $
84 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29333970 آملوديپين 814 5,180,622,952 Rls. 122,648 $
85 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29337990 ساير 3 5,165,399,200 Rls. 122,986 $
86 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29334910 ماده موثره مونته لوکاست 200 5,084,250,000 Rls. 117,875 $
87 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 715 5,081,306,036 Rls. 120,270 $
88 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29225030 آلندرونيت سديم 850 5,072,934,765 Rls. 118,489 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,426 4,988,396,917 Rls. 118,771 $
90 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 610 4,913,518,500 Rls. 115,822 $
91 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 96 4,800,477,436 Rls. 114,080 $
92 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 2,200 4,726,540,000 Rls. 107,715 $
93 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 3,305 4,528,800,000 Rls. 107,828 $
94 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 872 4,375,465,625 Rls. 104,177 $
95 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 4,305 4,148,118,000 Rls. 97,465 $
96 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 2,331 4,102,413,210 Rls. 95,705 $
97 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 150 3,965,325,000 Rls. 90,367 $
98 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 330 3,904,598,880 Rls. 103,584 $
99 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29242960 ماده موثره ریواستیگمین هیدروژن تارتارات 30 3,888,980,400 Rls. 92,595 $
100 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 425 3,822,571,500 Rls. 90,396 $
مجموع کل
1,662,032,375,530 ريال
مجموع کل
39,982,974 دلار