آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,415 452,999,187,648 Rls. 10,785,694 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 5,899 282,665,460,410 Rls. 6,729,143 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,958 245,366,629,713 Rls. 5,764,645 $
4 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 4,486 229,567,623,763 Rls. 6,091,380 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,404 196,014,973,325 Rls. 4,446,665 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 719 190,274,444,747 Rls. 4,487,353 $
7 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 4,073 182,985,565,938 Rls. 4,863,661 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,703 179,976,564,179 Rls. 4,133,137 $
9 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,215 133,020,277,289 Rls. 3,167,150 $
10 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,978 109,941,329,600 Rls. 2,739,567 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 27,169 109,425,444,695 Rls. 2,522,011 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,172 104,655,720,000 Rls. 2,448,347 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,010 89,008,514,013 Rls. 2,088,870 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,673 86,018,221,242 Rls. 2,048,052 $
15 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,169 83,467,084,246 Rls. 1,984,259 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,073 82,671,334,575 Rls. 1,920,970 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29337990 ساير 2,000 82,408,392,000 Rls. 1,878,040 $
18 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 944 76,471,260,048 Rls. 1,820,745 $
19 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,751 72,472,495,354 Rls. 1,702,831 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29359010 سیلدنافیل سیترات 1,100 71,425,189,500 Rls. 1,700,600 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29359010 سیلدنافیل سیترات 1,100 70,544,406,500 Rls. 1,673,056 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 517 69,947,484,216 Rls. 1,665,416 $
23 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,633 59,750,839,918 Rls. 1,400,813 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 1,240 59,111,992,800 Rls. 1,407,428 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 4,052 57,366,227,853 Rls. 1,350,937 $
26 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 783 56,821,069,200 Rls. 1,352,883 $
27 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 583 55,431,470,400 Rls. 1,319,797 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 783 54,719,289,200 Rls. 1,300,363 $
29 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,221 52,690,688,850 Rls. 1,395,425 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29335950 آلوپورينول 2,500 51,126,267,500 Rls. 1,186,224 $
31 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 560 50,606,432,393 Rls. 1,174,163 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,478 50,157,320,720 Rls. 1,179,133 $
33 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 711 48,373,397,938 Rls. 1,102,402 $
34 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 783 48,213,521,730 Rls. 1,098,758 $
35 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 814 46,428,101,630 Rls. 1,089,837 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 4,322 46,165,895,164 Rls. 1,233,887 $
37 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29333990 سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 1,500 45,032,496,300 Rls. 1,026,265 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 328 44,691,035,400 Rls. 1,217,043 $
39 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 294 39,684,132,118 Rls. 932,429 $
40 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غير برقي با قاب از فلزات گرانبها يا معمولي داراي روکش يا پوشش از فلزات گرانبها 146 33,981,027,910 Rls. 809,072 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 251 32,784,803,670 Rls. 779,588 $
42 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 19,998 31,471,675,912 Rls. 733,277 $
43 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 169 26,887,591,631 Rls. 637,676 $
44 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 666 26,611,013,779 Rls. 605,803 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043110 داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 938 26,601,694,300 Rls. 611,533 $
46 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 2,600 26,192,115,300 Rls. 612,395 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29415030 كلاريترومايسين 1,304 25,576,304,001 Rls. 699,686 $
48 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 25,545,858,073 Rls. 597,885 $
49 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90214020 سمعک 894 24,576,992,553 Rls. 593,689 $
50 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 2,600 23,971,343,500 Rls. 633,827 $
51 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 513 23,599,518,534 Rls. 561,893 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 422 23,555,100,488 Rls. 560,836 $
53 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 1,786 23,099,709,600 Rls. 549,993 $
54 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 7 21,198,060,708 Rls. 503,756 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 381 20,963,904,676 Rls. 499,140 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 1,280 19,056,199,680 Rls. 453,719 $
57 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90214020 سمعک 504 18,556,503,275 Rls. 440,092 $
58 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 125 18,464,928,141 Rls. 482,959 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 24 18,302,160,816 Rls. 435,766 $
60 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 465 18,217,559,637 Rls. 481,901 $
61 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 867 17,701,746,252 Rls. 469,705 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 1,698 17,000,433,215 Rls. 391,747 $
63 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 9,990 15,481,621,620 Rls. 368,610 $
64 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 354 15,360,585,000 Rls. 353,117 $
65 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 10,010 15,244,246,255 Rls. 361,538 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 810 15,241,588,400 Rls. 361,448 $
67 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 233 13,289,040,900 Rls. 315,804 $
68 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 860 13,203,857,900 Rls. 385,255 $
69 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 840 13,124,264,879 Rls. 348,170 $
70 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29339995 کارودیلول 350 12,564,758,850 Rls. 299,161 $
71 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 301 12,261,550,680 Rls. 329,833 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 234 11,254,183,275 Rls. 264,584 $
73 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 500 10,700,328,547 Rls. 288,777 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 494 10,262,926,800 Rls. 244,356 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 102 10,178,284,366 Rls. 237,107 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 9,803,140,872 Rls. 232,495 $
77 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 760 9,748,635,615 Rls. 231,669 $
78 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90214020 سمعک 120 9,662,224,000 Rls. 255,481 $
79 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,225 9,127,398,850 Rls. 242,677 $
80 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 1,650 8,979,660,000 Rls. 209,952 $
81 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 389 8,345,983,571 Rls. 198,714 $
82 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 549 8,239,568,850 Rls. 196,180 $
83 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 261 8,197,892,595 Rls. 195,188 $
84 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 97 8,136,912,000 Rls. 193,736 $
85 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 61151000 جوراب شلواري؛ جوراب آلات تراكمي درجه بندي شده (براي مثال، جورابهاي واريس)، بدون بكار بردن كفه، كشباف يا قلاب بافي شده 1,807 7,969,185,000 Rls. 189,742 $
86 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 151 7,969,007,634 Rls. 189,738 $
87 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,980 7,795,767,113 Rls. 185,479 $
88 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 460 6,844,757,000 Rls. 180,202 $
89 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 520 6,830,718,500 Rls. 156,242 $
90 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 40 6,560,834,514 Rls. 169,491 $
91 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 617 6,472,744,840 Rls. 154,113 $
92 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 650 6,380,987,880 Rls. 191,673 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 198 6,017,452,800 Rls. 142,755 $
94 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 750 5,546,152,500 Rls. 130,314 $
95 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189070 اره و دريل جراحي 57 5,417,405,114 Rls. 128,986 $
96 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90258090 چگالي سنج، غلظت سنج، الات شناور مشابه، فشارسنج هوا، پسيکرومتر و رطوبت سنج، غير مذکور در جاي ديگر 506 5,376,285,033 Rls. 122,681 $
97 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 46 5,004,865,838 Rls. 118,122 $
98 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 38249990 سایر 470 4,939,837,898 Rls. 117,615 $
99 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 104 4,937,556,032 Rls. 115,861 $
100 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90258090 چگالي سنج، غلظت سنج، الات شناور مشابه، فشارسنج هوا، پسيکرومتر و رطوبت سنج، غير مذکور در جاي ديگر 530 4,843,888,000 Rls. 113,813 $
مجموع کل
4,958,930,127,287 ريال
مجموع کل
119,095,996 دلار