آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 22,954 243,976,764,796 Rls. 5,733,958 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,621 140,000,000,000 Rls. 3,222,104 $
3 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 38,189 128,206,640,750 Rls. 3,409,138 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 29371200 انسولين و املاح آن 73 123,000,000,000 Rls. 2,820,222 $
5 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 985 83,490,960,000 Rls. 1,987,880 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 3,956 53,186,547,387 Rls. 1,253,387 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,580 52,687,374,000 Rls. 1,222,088 $
8 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 563 44,594,880,000 Rls. 1,061,783 $
9 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,433 41,287,120,661 Rls. 983,027 $
10 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 20,000 40,878,640,000 Rls. 1,080,874 $
11 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 2,811 36,093,107,552 Rls. 859,359 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90214020 سمعک 824 35,492,027,213 Rls. 834,681 $
13 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90214020 سمعک 880 28,089,385,044 Rls. 750,752 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 1,596 27,057,873,176 Rls. 644,234 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 1,500 24,790,278,824 Rls. 577,854 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 932 21,017,607,120 Rls. 487,662 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90214020 سمعک 186 17,429,868,902 Rls. 398,660 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,123 17,387,731,827 Rls. 413,206 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 1,207 16,158,412,771 Rls. 371,458 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 235 11,822,963,040 Rls. 315,995 $
21 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 729 11,331,537,520 Rls. 260,495 $
22 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 380 10,717,891,100 Rls. 254,189 $
23 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 21069080 مكمل غذايي 380 10,535,540,400 Rls. 278,571 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 400 7,922,277,181 Rls. 188,625 $
25 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90214020 سمعک 216 7,161,242,286 Rls. 170,182 $
26 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 990 5,024,112,808 Rls. 133,287 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 546 4,841,793,323 Rls. 115,281 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 349 4,012,691,212 Rls. 94,283 $
29 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 12 3,809,064,000 Rls. 101,806 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 1,400 3,548,324,756 Rls. 84,484 $
31 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 400 3,004,421,171 Rls. 79,440 $
32 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90289090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028، غير مذکور در جاي ديگر 300 2,831,530,900 Rls. 65,697 $
33 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 585 2,716,286,739 Rls. 72,599 $
34 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 0 2,669,141,200 Rls. 63,551 $
35 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90214020 سمعک 575 2,411,142,965 Rls. 57,408 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 95 2,249,397,800 Rls. 59,476 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 330 2,233,880,150 Rls. 53,188 $
38 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 340 2,048,083,400 Rls. 47,519 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 19 1,893,286,000 Rls. 45,078 $
40 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 191 1,657,654,382 Rls. 39,314 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 28 1,599,846,294 Rls. 41,850 $
42 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 306 1,386,465,039 Rls. 33,012 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 216 1,288,980,306 Rls. 30,137 $
44 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,100 1,053,367,232 Rls. 27,945 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 100 1,025,066,126 Rls. 25,171 $
46 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 126 996,436,389 Rls. 25,444 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 180 982,773,900 Rls. 22,978 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 133 966,887,421 Rls. 23,021 $
49 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 120 961,916,109 Rls. 25,524 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 108 953,839,440 Rls. 22,302 $
51 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 52 811,178,208 Rls. 19,314 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 66 710,652,386 Rls. 16,886 $
53 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 500 577,780,573 Rls. 13,703 $
54 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 230 556,409,835 Rls. 15,016 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 61 527,927,344 Rls. 12,775 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 932 481,301,770 Rls. 11,175 $
57 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 36 454,358,017 Rls. 10,818 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 63 433,847,810 Rls. 9,974 $
59 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 50 386,245,082 Rls. 9,196 $
60 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 873 379,262,334 Rls. 9,030 $
61 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 144 374,968,616 Rls. 9,915 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 16 372,957,233 Rls. 8,880 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 89 334,084,633 Rls. 7,732 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 300 281,598,086 Rls. 7,446 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 150 275,376,022 Rls. 6,515 $
66 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 80 270,337,600 Rls. 6,437 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84138120 تلمبه هاي تزريقي 35 243,736,020 Rls. 5,803 $
68 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 36 236,905,200 Rls. 6,332 $
69 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 10 220,608,022 Rls. 5,232 $
70 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 3 209,906,814 Rls. 4,871 $
71 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90275090 دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري 11 197,520,897 Rls. 4,703 $
72 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 70 190,240,150 Rls. 5,117 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 930 179,283,978 Rls. 4,269 $
74 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84818080 انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 90 171,080,000 Rls. 4,000 $
75 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 39 166,828,976 Rls. 4,426 $
76 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 83023090 ساير يراق الات و اتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غير از فنرگازي 98 165,403,889 Rls. 3,923 $
77 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85044060 انواع UPS 25 163,878,260 Rls. 3,851 $
78 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 147 163,521,722 Rls. 3,727 $
79 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 94055090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي غير برقي به غير از فانوس بادي و چراغ هاي توري 615 160,090,420 Rls. 4,306 $
80 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84123900 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک (غير ازحرکت خطي) 45 150,092,872 Rls. 3,482 $
81 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 41 147,363,778 Rls. 3,711 $
82 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 40 142,834,121 Rls. 3,401 $
83 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 25 140,852,659 Rls. 3,324 $
84 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85118010 هيتربرقي جهت نصب روي دريچه هوا ي موتورهاي ا نژکتوري براي گرم کردن بدنه ا ن 207 111,977,880 Rls. 2,666 $
85 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 4 104,366,805 Rls. 2,824 $
86 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 90 103,030,000 Rls. 2,337 $
87 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85439000 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد 2 101,169,168 Rls. 2,409 $
88 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85153120 ماشين جوشکاري الکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 80 98,257,320 Rls. 2,339 $
89 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 177 89,384,126 Rls. 2,100 $
90 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 59 86,889,858 Rls. 2,061 $
91 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 170 78,384,788 Rls. 1,859 $
92 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 81 71,214,583 Rls. 1,673 $
93 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 4 68,398,498 Rls. 1,629 $
94 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 12 66,753,839 Rls. 1,568 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 30 58,130,656 Rls. 1,379 $
96 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84212190 ساير 51 56,905,200 Rls. 1,355 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 14 56,413,203 Rls. 1,343 $
98 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 450 49,834,661 Rls. 1,187 $
99 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 15 49,013,241 Rls. 1,162 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 183 47,569,020 Rls. 1,133 $
مجموع کل
1,302,059,186,785 ريال
مجموع کل
31,250,493 دلار