آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,417 107,082,427,974 Rls. 2,520,171 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,565 104,295,317,045 Rls. 2,482,228 $
3 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 2,371 87,797,111,350 Rls. 2,034,198 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,557 80,355,936,197 Rls. 1,896,851 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,870 50,033,203,507 Rls. 1,140,295 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,550 46,960,760,400 Rls. 1,118,113 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 198 39,594,889,500 Rls. 942,736 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 3,668 38,083,748,928 Rls. 894,551 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,392 33,714,791,188 Rls. 802,733 $
10 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 148 29,554,002,489 Rls. 781,439 $
11 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30022000 واكسنها براي پزشكي 420 27,234,875,000 Rls. 720,118 $
12 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 382 26,114,920,560 Rls. 667,966 $
13 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 954 25,509,040,265 Rls. 603,610 $
14 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,813 23,782,453,356 Rls. 542,808 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,241 23,713,169,025 Rls. 564,601 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 13,167 21,023,388,907 Rls. 488,502 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 290 18,251,867,674 Rls. 424,515 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 837 17,449,969,732 Rls. 413,919 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099930 اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي 1,496 16,101,698,322 Rls. 382,571 $
20 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 126 13,466,080,000 Rls. 307,446 $
21 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,421 13,402,080,000 Rls. 309,343 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 256 13,382,427,654 Rls. 318,629 $
23 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 969 12,343,590,332 Rls. 293,895 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 370 9,857,291,613 Rls. 234,697 $
25 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 350 9,580,681,651 Rls. 228,111 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 2,000 9,460,565,400 Rls. 215,601 $
27 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 2,000 9,330,607,000 Rls. 216,487 $
28 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 235 9,321,130,980 Rls. 221,932 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,014 9,233,333,800 Rls. 217,148 $
30 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 163 9,147,437,748 Rls. 216,532 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 147 9,095,868,510 Rls. 216,416 $
32 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85258090 ساير 370 9,050,587,700 Rls. 209,990 $
33 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099930 اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي 1,401 8,584,292,996 Rls. 227,303 $
34 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 109 8,540,800,492 Rls. 203,352 $
35 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,628 8,520,833,200 Rls. 202,877 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 599 8,465,217,035 Rls. 201,553 $
37 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099930 اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي 792 8,011,951,552 Rls. 190,761 $
38 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 110 7,778,474,484 Rls. 183,196 $
39 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 9,168 7,673,801,875 Rls. 182,709 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,219 7,612,254,415 Rls. 181,245 $
41 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 507 7,517,254,426 Rls. 175,439 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 2,151 7,450,094,837 Rls. 174,914 $
43 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 40 7,201,650,200 Rls. 170,886 $
44 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,865 7,022,067,745 Rls. 185,671 $
45 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 354 7,011,923,463 Rls. 166,624 $
46 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غير ازنوع منشوري)، ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاه هاي نجومي غير را ديويي 245 6,718,140,000 Rls. 154,440 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 892 6,471,655,166 Rls. 151,938 $
48 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 1,203 6,468,699,168 Rls. 152,743 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 163 6,461,826,000 Rls. 151,829 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 59 6,373,339,200 Rls. 151,152 $
51 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 378 6,278,120,000 Rls. 166,000 $
52 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 132 6,262,677,684 Rls. 147,149 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 150 5,977,988,341 Rls. 142,333 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 3,753 5,912,062,940 Rls. 155,875 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 80 5,903,606,400 Rls. 135,715 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 3,309 5,820,874,840 Rls. 138,592 $
57 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 100 5,648,460,796 Rls. 134,220 $
58 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 620 5,618,095,200 Rls. 133,764 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 732 5,252,185,206 Rls. 125,052 $
60 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84805000 قالب براي شيشه. 3,493 5,133,204,965 Rls. 122,219 $
61 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 159 4,869,805,920 Rls. 113,143 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 35029000 آلبومين (غير ازآلبومين تخم پرندگان، البومين شيرولاكتوسرم)، البومينات ها ومشتقات آلبومين 6 4,725,957,500 Rls. 109,651 $
63 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 123 4,601,737,300 Rls. 108,865 $
64 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 194 4,513,138,484 Rls. 106,386 $
65 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 9 4,471,320,600 Rls. 106,460 $
66 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 123 4,387,794,162 Rls. 116,249 $
67 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 135 4,317,810,000 Rls. 101,452 $
68 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 55142100 "از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف" 14,226 4,306,223,985 Rls. 101,589 $
69 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 5,595 4,303,702,120 Rls. 102,468 $
70 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 154 4,216,159,350 Rls. 99,216 $
71 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 540 4,172,023,800 Rls. 119,320 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85258090 ساير 181 4,158,432,720 Rls. 98,378 $
73 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 372 4,137,032,612 Rls. 109,166 $
74 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 65 4,080,430,674 Rls. 96,100 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 110 3,858,821,824 Rls. 87,521 $
76 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 104 3,802,952,622 Rls. 88,235 $
77 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 160 3,773,172,000 Rls. 89,264 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 106 3,727,821,900 Rls. 88,663 $
79 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 908 3,712,601,227 Rls. 87,901 $
80 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 1 3,642,040,000 Rls. 83,000 $
81 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 1,194 3,638,887,100 Rls. 83,653 $
82 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 87 3,554,996,900 Rls. 83,529 $
83 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 55142100 "از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف" 17,116 3,494,904,000 Rls. 83,213 $
84 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 383 3,486,052,603 Rls. 83,001 $
85 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 3,000 3,462,620,000 Rls. 82,287 $
86 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 98870303 با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر 727 3,383,298,450 Rls. 80,555 $
87 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90118000 ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر 660 3,380,612,459 Rls. 80,491 $
88 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 55142100 "از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف" 17,255 3,363,728,796 Rls. 79,906 $
89 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 15 3,250,360,620 Rls. 74,721 $
90 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2 3,160,578,850 Rls. 73,331 $
91 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 80 3,066,824,108 Rls. 73,020 $
92 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 70199099 ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر 986 2,961,045,524 Rls. 70,225 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,327 2,953,938,878 Rls. 70,187 $
94 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 112 2,802,551,565 Rls. 63,868 $
95 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 864 2,786,439,593 Rls. 66,047 $
96 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85044010 انواع مبدلهاي dc/ dc الکترونيکي (HYBRID) با ورودي و خروجي صفر ا لي صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات 55 2,603,642,910 Rls. 61,874 $
97 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 82 2,541,332,640 Rls. 60,508 $
98 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 120 2,534,750,000 Rls. 58,270 $
99 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32061990 ساير مواد رنگ كننده بر اساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 510 2,515,106,657 Rls. 59,883 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 442 2,377,000,010 Rls. 56,595 $
مجموع کل
1,290,114,456,896 ريال
مجموع کل
30,695,894 دلار