آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 21,668 98,681,971,899 Rls. 2,535,524 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,854 31,942,596,691 Rls. 757,958 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 3,540 31,055,863,150 Rls. 758,415 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,600 26,868,103,549 Rls. 623,390 $
5 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,920 26,789,319,000 Rls. 626,358 $
6 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 6,673 22,722,265,504 Rls. 605,810 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 3,577 21,622,978,900 Rls. 496,532 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 5,053 20,912,854,575 Rls. 496,076 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,684 20,488,920,695 Rls. 475,381 $
10 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 1,784 20,044,036,300 Rls. 532,601 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,200 15,833,366,570 Rls. 363,985 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 2,056 12,121,304,400 Rls. 283,552 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,232 11,947,803,247 Rls. 324,107 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,876 10,831,522,484 Rls. 257,894 $
15 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,610 10,698,493,000 Rls. 254,726 $
16 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 1,868 10,428,262,600 Rls. 279,584 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 901 10,126,412,469 Rls. 236,763 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 246 8,665,250,080 Rls. 205,923 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 862 8,164,429,750 Rls. 187,688 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 8,006,152,000 Rls. 190,623 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 862 7,992,911,500 Rls. 187,803 $
22 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 862 7,826,868,950 Rls. 185,722 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 7,643,020,000 Rls. 179,582 $
24 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 612 6,625,028,892 Rls. 177,068 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 199 6,557,905,200 Rls. 150,756 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 218 5,997,069,750 Rls. 142,773 $
27 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 999 5,864,687,600 Rls. 139,233 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 4,500 5,753,709,000 Rls. 136,457 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 841 5,647,352,806 Rls. 128,700 $
30 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90273010 اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 560 5,377,818,600 Rls. 125,738 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,375 5,264,727,387 Rls. 125,301 $
32 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 277 4,922,644,051 Rls. 131,012 $
33 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 314 4,213,992,489 Rls. 96,474 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 125 4,181,394,096 Rls. 99,557 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 388 4,099,340,645 Rls. 115,186 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 153 3,957,795,600 Rls. 104,648 $
37 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 225 3,718,071,964 Rls. 99,374 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 196 3,434,919,040 Rls. 81,628 $
39 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 43 3,370,646,694 Rls. 79,083 $
40 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 320 3,357,702,892 Rls. 90,322 $
41 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 1,000 3,039,385,000 Rls. 68,936 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 188 2,972,698,500 Rls. 69,153 $
43 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 1,680 2,809,477,440 Rls. 74,285 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 361 2,734,137,459 Rls. 64,878 $
45 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,181 2,724,542,732 Rls. 72,820 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 587 2,694,358,870 Rls. 71,480 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 585 2,646,144,368 Rls. 70,201 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 340 2,592,676,000 Rls. 64,175 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,181 2,591,842,411 Rls. 62,194 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 158 2,500,703,035 Rls. 58,895 $
51 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 70 2,412,304,290 Rls. 63,784 $
52 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 134 2,409,871,700 Rls. 54,658 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 198 2,381,897,592 Rls. 56,712 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 271 2,334,122,762 Rls. 61,839 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 195 2,257,353,013 Rls. 53,746 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 431 2,167,500,212 Rls. 49,828 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 135 2,127,922,625 Rls. 48,918 $
58 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 798 2,069,053,146 Rls. 49,263 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84671900 ا بزا ر پنوماتيک (غير ازنوع دوا ر)، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي 64 2,012,782,383 Rls. 47,404 $
60 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 550 2,003,373,000 Rls. 47,609 $
61 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183230 سوزن بخيه بانخ، تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين،كات گوت كروميك،نايلون، سيلك، پلي پروپيلن،.... 209 1,721,130,540 Rls. 39,933 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84805000 قالب براي شيشه. 169 1,719,725,938 Rls. 40,212 $
63 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 1,000 1,638,351,000 Rls. 38,759 $
64 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84805000 قالب براي شيشه. 368 1,583,289,988 Rls. 36,985 $
65 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 04071111 تخم نطفه دار بوقلمون براي توليد گوشت 2,380 1,571,035,200 Rls. 41,678 $
66 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 500 1,526,094,000 Rls. 36,336 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 242 1,450,151,309 Rls. 34,527 $
68 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 96 1,336,740,969 Rls. 31,827 $
69 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 2,001 1,328,849,003 Rls. 35,090 $
70 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,200 1,298,417,458 Rls. 30,530 $
71 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 390 1,290,164,940 Rls. 30,718 $
72 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 100 1,213,760,025 Rls. 28,801 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90211090 ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني 541 1,209,655,523 Rls. 28,801 $
74 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 217 1,181,472,390 Rls. 26,811 $
75 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90041000 عينک آفتابي 310 1,130,313,249 Rls. 26,740 $
76 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 49 1,033,249,988 Rls. 23,973 $
77 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84679200 اجزاءو قطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 13 1,005,712,030 Rls. 26,865 $
78 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 220 989,189,671 Rls. 26,155 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 13 981,278,246 Rls. 23,364 $
80 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 351 955,857,801 Rls. 22,528 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 263 948,845,900 Rls. 22,347 $
82 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84671900 ا بزا ر پنوماتيک (غير ازنوع دوا ر)، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي 36 931,657,601 Rls. 21,658 $
83 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 240 902,681,754 Rls. 21,355 $
84 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90173000 ميکرومتر، ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 18 886,012,134 Rls. 21,096 $
85 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,500 862,810,650 Rls. 20,321 $
86 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 83 831,347,226 Rls. 21,996 $
87 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 300 796,656,000 Rls. 18,968 $
88 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 386 741,335,903 Rls. 17,022 $
89 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 68141000 صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد 556 728,145,980 Rls. 16,515 $
90 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 56 679,428,600 Rls. 16,177 $
91 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 150 650,694,660 Rls. 15,493 $
92 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 0 622,387,500 Rls. 14,819 $
93 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 1,100 591,376,500 Rls. 13,721 $
94 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 5 562,923,080 Rls. 13,377 $
95 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 34 549,692,640 Rls. 13,088 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1 543,186,000 Rls. 12,933 $
97 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 17 539,344,105 Rls. 12,399 $
98 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 1,737 514,895,898 Rls. 12,127 $
99 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 1,610 482,752,216 Rls. 10,949 $
100 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 115 460,413,952 Rls. 12,174 $
مجموع کل
623,232,688,124 ريال
مجموع کل
15,239,253 دلار