آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 933 178,653,930,520 Rls. 4,069,106 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,413 125,243,405,520 Rls. 2,981,986 $
3 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 186 63,219,975,350 Rls. 1,499,790 $
4 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 86 31,536,028,591 Rls. 750,858 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 150 17,110,267,272 Rls. 407,387 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 519 15,425,004,000 Rls. 362,430 $
7 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 352 7,713,958,400 Rls. 204,647 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 125 7,695,069,750 Rls. 179,917 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 301 7,046,855,000 Rls. 167,213 $
10 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 400 6,141,925,194 Rls. 146,236 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 4,745 4,154,035,614 Rls. 97,125 $
12 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,396 2,781,359,952 Rls. 74,338 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 32 2,343,782,112 Rls. 62,643 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 190 2,288,819,052 Rls. 54,496 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 270 2,062,675,372 Rls. 49,112 $
16 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 1,247 1,651,937,430 Rls. 39,332 $
17 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 25 1,402,509,498 Rls. 33,330 $
18 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 1,600 323,635,392 Rls. 7,706 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 180 244,301,533 Rls. 5,817 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 451 84,275,782 Rls. 1,994 $
21 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 09012190 قهوه بوداده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 95 70,952,175 Rls. 1,689 $
22 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 40 44,898,000 Rls. 1,200 $
23 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 09012110 قهوه بوداده کافئين نگرفته در بسته بندي هاي آماده براي خرده فروشي 55 44,015,244 Rls. 1,048 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 45 37,350,504 Rls. 889 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 84671900 ا بزا ر پنوماتيک (غير ازنوع دوا ر)، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي 40 22,620,000 Rls. 520 $
26 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 36 21,471,469 Rls. 511 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 39059920 رزين پلي وينيل بوتيرال 50 7,018,380 Rls. 167 $
مجموع کل
477,372,077,106 ريال
مجموع کل
11,201,487 دلار
[1]