آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,520 77,304,950,673 Rls. 1,835,082 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,501 74,846,608,515 Rls. 1,797,393 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,465 50,711,942,490 Rls. 1,186,289 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,154 45,593,166,207 Rls. 1,038,268 $
5 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,208 44,802,591,917 Rls. 1,063,109 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,347 22,181,284,499 Rls. 524,990 $
7 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,197 22,134,209,845 Rls. 527,005 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,550 22,092,325,840 Rls. 502,899 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 154 20,736,086,250 Rls. 481,116 $
10 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 875 18,264,598,072 Rls. 484,536 $
11 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 865 11,369,250,060 Rls. 269,778 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,513 11,034,165,945 Rls. 251,462 $
13 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 190 9,311,760,000 Rls. 221,709 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 880 8,223,766,150 Rls. 195,560 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 426 6,423,642,708 Rls. 151,311 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30031090 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك، استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد داخلي ندارند 697 6,409,426,646 Rls. 150,597 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 880 6,251,364,260 Rls. 157,938 $
18 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 4,500 5,875,272,000 Rls. 136,839 $
19 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 270 5,035,307,409 Rls. 133,584 $
20 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 7,280 4,808,299,760 Rls. 127,585 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 618 4,669,847,920 Rls. 110,752 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 495 4,565,066,280 Rls. 108,692 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 177 4,415,188,148 Rls. 104,397 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 250 4,341,880,700 Rls. 101,489 $
25 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 615 4,312,266,000 Rls. 117,750 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 128 3,918,601,038 Rls. 89,303 $
27 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 26 3,774,696,378 Rls. 88,566 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 634 3,642,539,091 Rls. 86,409 $
29 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,331 3,574,795,248 Rls. 93,703 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 189 3,563,621,436 Rls. 84,848 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 303 3,435,297,140 Rls. 81,473 $
32 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 2,400 3,165,177,600 Rls. 75,361 $
33 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 430 3,115,349,250 Rls. 73,701 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 21 3,026,824,540 Rls. 71,931 $
35 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 90 2,950,005,167 Rls. 69,477 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 2,100 2,922,858,000 Rls. 69,592 $
37 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 304 2,680,358,590 Rls. 62,670 $
38 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 100 2,446,422,264 Rls. 55,753 $
39 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 142 2,439,294,576 Rls. 58,078 $
40 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 170 2,371,053,778 Rls. 56,346 $
41 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 1,765 2,321,493,720 Rls. 54,921 $
42 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183913 نازوگاستريك (stomach catheter) 170 2,181,132,000 Rls. 51,932 $
43 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29372990 ساير 3 2,083,322,134 Rls. 49,409 $
44 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85423210 حافظه فرار رايانه (RAM) 22 2,052,092,775 Rls. 48,694 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 1,200 2,003,274,000 Rls. 47,697 $
46 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 100 1,943,846,955 Rls. 45,449 $
47 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90212100 دندآن هاي مصنوعي 215 1,836,712,080 Rls. 49,090 $
48 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 450 1,648,701,780 Rls. 39,180 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 27 1,491,156,350 Rls. 34,598 $
50 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90308900 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر. 60 1,470,638,185 Rls. 34,878 $
51 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 240 1,457,970,000 Rls. 34,596 $
52 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 340 1,449,472,729 Rls. 34,137 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 90 1,396,764,000 Rls. 33,256 $
54 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 398 1,376,117,929 Rls. 32,175 $
55 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 25 1,320,540,002 Rls. 31,441 $
56 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 300 1,254,231,000 Rls. 29,863 $
57 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 634 1,172,889,860 Rls. 30,757 $
58 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آن ها 2 1,117,057,500 Rls. 26,427 $
59 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 468 1,054,400,941 Rls. 28,181 $
60 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,440 1,053,312,484 Rls. 27,851 $
61 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85044050 کنترل دور موتورInverter 39 1,034,361,966 Rls. 27,446 $
62 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90181960 دستگاه آندسکوپي 74 991,773,200 Rls. 25,325 $
63 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 81 940,811,095 Rls. 22,106 $
64 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 4 887,162,500 Rls. 20,395 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 43 852,781,398 Rls. 20,084 $
66 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 151 726,292,655 Rls. 19,204 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 11 720,041,488 Rls. 18,678 $
68 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 729 717,321,240 Rls. 17,021 $
69 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 6 670,909,500 Rls. 15,974 $
70 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 824 670,326,300 Rls. 15,960 $
71 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 3 654,004,785 Rls. 15,572 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84805000 قالب براي شيشه. 36 615,106,710 Rls. 14,381 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,430 608,130,036 Rls. 14,479 $
74 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 5 603,615,600 Rls. 14,372 $
75 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 225 585,888,319 Rls. 13,882 $
76 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 43 581,118,745 Rls. 13,836 $
77 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 80 546,694,716 Rls. 14,754 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 5 533,994,265 Rls. 12,714 $
79 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 42 527,037,157 Rls. 13,935 $
80 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 55 512,269,692 Rls. 13,590 $
81 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29372390 ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 0 507,240,000 Rls. 12,077 $
82 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 2,104 478,700,150 Rls. 11,359 $
83 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 18 471,490,800 Rls. 10,745 $
84 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند 178 461,966,760 Rls. 10,999 $
85 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 1,938 458,443,512 Rls. 10,915 $
86 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1 447,481,800 Rls. 10,654 $
87 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 29 426,243,210 Rls. 10,039 $
88 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 300 424,578,000 Rls. 9,851 $
89 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 143 424,111,994 Rls. 9,988 $
90 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 200 421,430,000 Rls. 10,000 $
91 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183230 سوزن بخيه بانخ، تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين،كات گوت كروميك،نايلون، سيلك، پلي پروپيلن،.... 68 420,439,551 Rls. 11,272 $
92 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 147 416,022,222 Rls. 9,798 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 3 398,328,000 Rls. 9,484 $
94 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 1,000 398,049,457 Rls. 9,235 $
95 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 135 389,433,350 Rls. 9,264 $
96 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 16 364,678,192 Rls. 8,666 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 162 364,371,238 Rls. 8,676 $
98 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 250 362,210,611 Rls. 8,569 $
99 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 57 355,604,906 Rls. 8,355 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 13 349,995,600 Rls. 8,333 $
مجموع کل
596,746,749,534 ريال
مجموع کل
14,203,860 دلار