آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 1,559,811 504,031,490,926 Rls. 11,825,717 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 1,393,961 456,687,120,938 Rls. 10,883,366 $
3 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 1,008,058 315,490,513,370 Rls. 7,952,453 $
4 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 974,042 305,909,415,385 Rls. 7,277,343 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 711,157 231,648,254,549 Rls. 5,395,547 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 591,120 196,812,193,278 Rls. 4,664,322 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 762 44,954,360,730 Rls. 1,038,765 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 103,227 39,571,077,478 Rls. 942,168 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 03019920 تخم لارو بچهک ماهی/ماهيکهاي زنده. 17,501 26,549,028,000 Rls. 631,529 $
10 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02042200 ساير قطعات به صورت با استخوان از گوشت هاي نوع گوسفند ، تازه يا سرد كرده 65,432 25,492,650,926 Rls. 606,967 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 195 19,633,628,000 Rls. 461,316 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 250 6,959,376,800 Rls. 165,137 $
13 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 738 6,254,749,100 Rls. 143,787 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 1,195 4,974,613,440 Rls. 118,218 $
15 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 03019920 تخم لارو بچهک ماهی/ماهيکهاي زنده. 5,300 4,902,450,000 Rls. 120,000 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 547 4,381,095,651 Rls. 104,312 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 03019920 تخم لارو بچهک ماهی/ماهيکهاي زنده. 4,700 3,780,000,000 Rls. 90,000 $
18 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 9,925 3,567,172,639 Rls. 84,170 $
19 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30064050 كامپوزيت 235 3,413,152,876 Rls. 81,265 $
20 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 348 3,032,252,987 Rls. 69,707 $
21 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 29399990 سایر 20 2,809,047,600 Rls. 66,882 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 82 2,355,182,400 Rls. 56,076 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 28444000 عناصر و ايزوتوپ ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونها (همچنين سرمتها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ ها يا تركيبات آن ها؛ فضولات راد 200 2,284,270,854 Rls. 53,408 $
24 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 136 1,809,800,586 Rls. 42,315 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 60 1,554,162,191 Rls. 35,728 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 4,190 1,235,590,776 Rls. 32,780 $
27 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 248 1,164,744,000 Rls. 27,732 $
28 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 63 1,121,024,560 Rls. 26,401 $
29 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84679200 اجزاءو قطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 170 881,240,018 Rls. 20,900 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 20 856,576,188 Rls. 20,395 $
31 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 03019920 تخم لارو بچهک ماهی/ماهيکهاي زنده. 28 761,666,400 Rls. 22,224 $
32 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 45 748,928,000 Rls. 19,869 $
33 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 11 701,767,549 Rls. 16,709 $
34 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 300 657,955,017 Rls. 15,666 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 30 498,952,350 Rls. 11,804 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 37 323,252,135 Rls. 7,696 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84671100 ا بزا ر پنوماتيک، نوع دوا ر، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي 20 302,216,006 Rls. 7,167 $
38 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 25 297,790,500 Rls. 7,900 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 300 281,145,215 Rls. 6,671 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 287 252,684,740 Rls. 6,016 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 157 224,919,346 Rls. 5,355 $
42 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 150 162,406,400 Rls. 3,867 $
43 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 120 149,373,000 Rls. 3,556 $
44 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 185 117,600,000 Rls. 2,800 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 120 112,825,166 Rls. 2,686 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84678100 ا ره زنجيري باموتور غير برقي 155 111,592,800 Rls. 2,657 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84609010 سنگ سنباده روميزي 240 91,303,200 Rls. 2,174 $
48 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85151990 ساير ماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري و غير ازهويه و طپانچه لحيم کاري 138 63,214,500 Rls. 1,500 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 48 58,599,534 Rls. 1,395 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 22 56,768,893 Rls. 1,352 $
51 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 26030090 کنسانتره مس 13 47,903,263 Rls. 1,267 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 141 42,165,000 Rls. 1,000 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 74 39,564,720 Rls. 942 $
54 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15 34,036,408 Rls. 810 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 20 25,200,000 Rls. 600 $
56 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 13 20,826,913 Rls. 496 $
57 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 57 17,187,233 Rls. 409 $
58 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 88 13,137,520 Rls. 356 $
59 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 100 11,968,612 Rls. 284 $
60 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85121000 دستگاه هاي روشنائي يا علامت دا دن بصري براي دوچرخه 9 11,613,250 Rls. 277 $
61 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 82055900 ا بزا رهاي دستي، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري). 12 10,954,020 Rls. 261 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 21 10,567,830 Rls. 282 $
63 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 40 7,608,600 Rls. 181 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 25084090 ساير خاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا و گل سر شور 12 2,446,725 Rls. 58 $
مجموع کل
2,230,386,377,091 ريال
مجموع کل
53,194,993 دلار
[1]