آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 4,571 317,744,977,001 Rls. 7,565,357 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,822 210,282,370,606 Rls. 4,996,640 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,722 198,816,089,662 Rls. 5,036,291 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 13,632 186,040,741,690 Rls. 4,306,154 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 10,968 179,348,692,664 Rls. 4,109,197 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 12,185 166,960,230,688 Rls. 3,936,702 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,948 161,291,243,695 Rls. 3,732,000 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,061 158,883,299,599 Rls. 3,898,318 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,772 139,396,936,770 Rls. 3,276,188 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 3,459 99,472,700,945 Rls. 2,336,693 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 8,357 91,683,127,465 Rls. 2,112,493 $
12 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30021500 ک ک محصولات مصونیت بخش. که در مقادیر معین (DOSES) تهیه شده یا به اشکال یا بسته­بندی برای خرده­فروشی باشد. 2,841 87,461,047,571 Rls. 2,320,290 $
13 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 6,832 85,300,593,385 Rls. 2,027,144 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,973 76,043,380,420 Rls. 1,806,907 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30033910 داراي توليد داخلي مشابه 10,409 69,207,833,976 Rls. 1,857,862 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 3,527 66,223,408,255 Rls. 1,502,006 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,885 49,516,045,045 Rls. 1,155,418 $
18 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 1,787 48,945,261,538 Rls. 1,165,636 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,795 48,611,948,324 Rls. 1,157,428 $
20 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,182 47,254,077,690 Rls. 1,094,004 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 341 45,695,843,337 Rls. 1,076,209 $
22 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,545 44,561,028,478 Rls. 1,126,374 $
23 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 341 43,176,033,088 Rls. 1,153,977 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,451 42,941,814,111 Rls. 1,022,425 $
25 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,695 42,927,411,794 Rls. 1,071,382 $
26 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 2,241 42,408,161,640 Rls. 1,128,818 $
27 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,671 38,498,278,370 Rls. 905,860 $
28 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,236 38,082,010,710 Rls. 906,714 $
29 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,430 31,981,719,584 Rls. 761,470 $
30 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,948 30,061,515,276 Rls. 795,732 $
31 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,338 29,284,209,880 Rls. 674,956 $
32 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 3,617 29,058,343,585 Rls. 779,044 $
33 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 711 29,034,190,832 Rls. 755,599 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,970 28,600,979,056 Rls. 680,976 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,647 28,277,542,940 Rls. 672,846 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,514 28,061,062,938 Rls. 668,120 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 524 28,060,267,854 Rls. 696,772 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 1,107 27,473,028,851 Rls. 653,530 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,006 26,614,700,200 Rls. 607,032 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 5,939 25,794,459,115 Rls. 645,505 $
41 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 442 25,329,991,249 Rls. 589,873 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,572 24,899,991,445 Rls. 585,057 $
43 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 01012100 ک ک حیوانات مولد نژاد خالص:/اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 4,800 24,895,251,045 Rls. 592,744 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 143 24,722,297,437 Rls. 582,429 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,828 23,924,298,289 Rls. 569,625 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85171210 گوشي تلفن همراه 339 23,781,834,960 Rls. 566,234 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,316 22,993,195,353 Rls. 548,014 $
48 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,589 22,769,227,080 Rls. 541,099 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 10,106 21,442,106,635 Rls. 510,526 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 763 21,212,196,275 Rls. 497,973 $
51 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,948 21,151,146,498 Rls. 510,854 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 254 21,004,965,751 Rls. 498,379 $
53 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,128 19,961,134,673 Rls. 503,040 $
54 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 2,914 19,725,880,885 Rls. 469,664 $
55 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,187 19,279,119,427 Rls. 458,867 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,710 18,922,644,345 Rls. 429,182 $
57 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 540 18,665,734,661 Rls. 439,652 $
58 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 99 18,264,979,706 Rls. 488,466 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 303 18,158,371,324 Rls. 444,360 $
60 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 1,380 17,880,506,712 Rls. 411,046 $
61 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 1,148 17,831,200,384 Rls. 440,129 $
62 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 5,750 17,695,077,811 Rls. 474,111 $
63 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 2,001 17,601,074,852 Rls. 488,159 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 416 17,081,906,400 Rls. 406,712 $
65 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 1,652 16,859,526,190 Rls. 390,852 $
66 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 188 16,379,254,306 Rls. 442,212 $
67 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 183 16,114,661,930 Rls. 427,325 $
68 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 4,352 15,967,620,123 Rls. 376,276 $
69 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 922 15,648,582,900 Rls. 368,549 $
70 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,188 15,504,872,801 Rls. 378,114 $
71 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 610 14,671,165,485 Rls. 348,646 $
72 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 343 14,475,189,783 Rls. 384,763 $
73 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 52 14,423,101,258 Rls. 341,616 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 250 14,227,249,632 Rls. 338,744 $
75 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 157 14,115,636,864 Rls. 331,360 $
76 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,969 13,915,217,638 Rls. 330,712 $
77 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 1,330 13,541,346,617 Rls. 309,125 $
78 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 4,276 13,478,509,295 Rls. 321,034 $
79 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,248 13,453,617,370 Rls. 325,880 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 200 13,208,529,600 Rls. 314,489 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 200 12,923,652,000 Rls. 303,657 $
82 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 816 12,829,488,020 Rls. 339,225 $
83 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 268 12,665,793,759 Rls. 330,200 $
84 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 234 12,159,144,841 Rls. 322,863 $
85 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,500 12,084,761,596 Rls. 282,013 $
86 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,224 11,998,762,526 Rls. 285,964 $
87 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 309 11,720,858,900 Rls. 279,069 $
88 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30021500 ک ک محصولات مصونیت بخش. که در مقادیر معین (DOSES) تهیه شده یا به اشکال یا بسته­بندی برای خرده­فروشی باشد. 222 11,595,369,579 Rls. 275,555 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 300 11,478,296,160 Rls. 273,293 $
90 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 850 11,331,965,400 Rls. 302,872 $
91 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 170 11,319,289,120 Rls. 266,587 $
92 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29372990 ساير 0 11,187,562,320 Rls. 266,371 $
93 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90151000 مسافت ياب ها 548 10,964,437,268 Rls. 276,187 $
94 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 396 10,917,013,392 Rls. 256,987 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 587 10,635,190,000 Rls. 252,737 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 894 10,235,982,858 Rls. 268,945 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 366 10,176,193,737 Rls. 242,291 $
98 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 553 9,803,937,886 Rls. 233,314 $
99 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 777 9,780,558,494 Rls. 271,890 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 704 9,667,098,722 Rls. 230,170 $
مجموع کل
4,129,730,180,195 ريال
مجموع کل
99,512,151 دلار