آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 39,867 339,726,337,565 Rls. 8,079,880 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 13,270 180,371,145,058 Rls. 4,288,582 $
3 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 5,000 179,943,882,000 Rls. 4,284,379 $
4 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18,383 149,609,703,248 Rls. 3,562,135 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 12,496 113,087,836,600 Rls. 2,692,568 $
6 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 16,502 91,063,139,310 Rls. 2,168,171 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,450 89,779,860,414 Rls. 2,109,636 $
8 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 11,040 88,931,160,000 Rls. 2,117,409 $
9 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 6,541 85,402,231,520 Rls. 2,033,387 $
10 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,165 84,554,027,950 Rls. 2,013,190 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359010 سیلدنافیل سیترات 2,791 65,892,438,532 Rls. 1,568,866 $
12 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,630 64,493,838,506 Rls. 221,105 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 170 52,591,226,230 Rls. 1,252,173 $
14 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 27,546 52,208,179,597 Rls. 783,023 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 6,800 49,107,592,605 Rls. 875,414 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,578 43,837,632,112 Rls. 1,043,753 $
17 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,472 43,302,038,060 Rls. 1,031,000 $
18 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,442 39,640,717,685 Rls. 943,827 $
19 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359010 سیلدنافیل سیترات 1,659 38,612,779,127 Rls. 919,352 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,045 35,506,774,049 Rls. 845,400 $
21 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 4,450 35,285,222,500 Rls. 840,124 $
22 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 9,134 33,155,123,266 Rls. 789,408 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 3,361 32,782,725,427 Rls. 780,541 $
24 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 3,355 31,087,799,425 Rls. 73,453 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 4,298 30,530,987,540 Rls. 726,930 $
26 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 5,500 30,435,600,000 Rls. 724,657 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 5,000 30,396,000,000 Rls. 723,714 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 5,000 29,155,000,000 Rls. 694,167 $
29 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,240 28,711,176,000 Rls. 683,599 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339994 سيكلوكسيب 2,665 27,580,149,073 Rls. 656,670 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29415020 آزيترومايسين 4,000 27,347,000,000 Rls. 651,119 $
32 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 2,592 26,932,615,000 Rls. 641,253 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 483 25,743,841,800 Rls. 612,948 $
34 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 4,601 25,721,519,730 Rls. 612,417 $
35 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339991 کلوزارتان پتاسیم/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 5,000 25,329,145,000 Rls. 603,075 $
36 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 6,700 24,666,041,700 Rls. 586,492 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29399990 سایر 200 24,142,216,000 Rls. 574,814 $
38 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,420 23,916,169,200 Rls. 569,433 $
39 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 1,451 23,276,824,690 Rls. 422,314 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 2,000 23,175,964,000 Rls. 551,809 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 3,695 22,449,806,691 Rls. 534,312 $
42 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 9,902 21,875,860,000 Rls. 520,854 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 5,625 21,637,626,600 Rls. 515,181 $
44 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 2,110 20,940,137,040 Rls. 498,575 $
45 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 4,000 19,874,400,000 Rls. 473,200 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29415020 آزيترومايسين 3,000 19,840,548,480 Rls. 472,394 $
47 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359090 سایر 5,155 19,604,254,525 Rls. 464,511 $
48 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 595 19,102,119,194 Rls. 454,813 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 85 18,646,815,400 Rls. 443,972 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 6,941 18,571,056,819 Rls. 442,168 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29394990 سايرا فدرينها و املاح آن ها که در جاي ديگر مذکور نباشد. 10,000 18,352,000,000 Rls. 436,952 $
52 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29394990 سايرا فدرينها و املاح آن ها که در جاي ديگر مذکور نباشد. 10,000 18,321,000,000 Rls. 436,214 $
53 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 350 18,256,903,000 Rls. 434,689 $
54 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 344 17,348,541,572 Rls. 413,060 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 375 16,997,554,850 Rls. 404,704 $
56 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 91 16,649,864,700 Rls. 396,425 $
57 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29399990 سایر 6,500 16,573,264,480 Rls. 341,165 $
58 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 5,000 16,422,000,000 Rls. 372,465 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 500 16,077,500,000 Rls. 382,798 $
60 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 4,364 16,057,923,216 Rls. 382,331 $
61 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 7,000 16,041,026,260 Rls. 381,930 $
62 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 5,000 15,832,950,000 Rls. 376,975 $
63 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 6 15,703,104,000 Rls. 373,883 $
64 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 233 15,040,901,176 Rls. 358,116 $
65 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن 2,000 14,962,400,000 Rls. 356,248 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32050000 لاكهاي رنگ كننده؛ فرآورده هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس لاكهاي رنگ كننده مي باشند. 9,930 14,692,524,084 Rls. 349,821 $
67 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 2,348 14,602,919,732 Rls. 347,689 $
68 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 5,600 14,394,315,117 Rls. 342,722 $
69 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 2,000 14,383,380,000 Rls. 342,461 $
70 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,284 14,381,240,000 Rls. 342,410 $
71 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 1,540 14,282,136,950 Rls. 340,051 $
72 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 345 13,820,200,000 Rls. 329,052 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043110 داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 3,800 13,763,295,662 Rls. 327,698 $
74 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 3,690 13,354,442,860 Rls. 317,962 $
75 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29415010 اريترومايسين بيس - اريترومايسين اتيل سوكسينات 3,525 12,988,074,000 Rls. 309,240 $
76 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332940 ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید 650 12,873,091,200 Rls. 306,503 $
77 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2,307 12,834,971,575 Rls. 305,595 $
78 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 646 12,814,470,000 Rls. 305,106 $
79 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29415010 اريترومايسين بيس - اريترومايسين اتيل سوكسينات 3,525 12,607,650,000 Rls. 300,182 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 3,420 12,529,698,000 Rls. 298,326 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29334910 ماده موثره مونته لوکاست 400 12,344,300,000 Rls. 293,912 $
82 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 116 12,192,560,158 Rls. 290,300 $
83 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 310 12,140,130,133 Rls. 289,050 $
84 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29321910 ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید 20,000 12,111,330,000 Rls. 142,835 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 5,369 12,044,179,922 Rls. 286,766 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 324 11,947,662,800 Rls. 284,468 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 565 11,842,817,376 Rls. 281,972 $
88 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,041 11,540,485,000 Rls. 274,773 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 5,115 11,505,836,050 Rls. 273,948 $
90 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 100 11,427,780,000 Rls. 272,090 $
91 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 71069210 نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 575 11,407,561,000 Rls. 271,609 $
92 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 223 11,096,491,200 Rls. 264,203 $
93 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 71069210 نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 500 10,642,433,000 Rls. 253,391 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 5,950 10,591,862,185 Rls. 163,655 $
95 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 1,729 10,353,061,520 Rls. 246,501 $
96 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 58,001 10,291,566,840 Rls. 245,036 $
97 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,100 10,214,186,400 Rls. 243,195 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29372990 ساير 58 9,981,374,940 Rls. 237,652 $
99 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1,001 9,896,096,000 Rls. 186,145 $
100 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 75 9,877,393,344 Rls. 227,066 $
مجموع کل
3,325,984,735,570 ريال
مجموع کل
75,913,506 دلار