آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,476 357,737,632,438 Rls. 8,517,563 $
2 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,337 315,873,700,981 Rls. 7,520,804 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 9,340 234,741,898,283 Rls. 5,589,094 $
4 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 16,681 174,731,735,335 Rls. 4,160,278 $
5 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 6,115 136,290,799,349 Rls. 3,245,020 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,252 133,620,840,144 Rls. 3,181,447 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 9,544 112,167,768,000 Rls. 2,670,662 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 11,440 99,159,041,543 Rls. 2,360,930 $
9 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,639 95,256,768,812 Rls. 2,268,018 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 9,607 93,425,280,000 Rls. 2,224,411 $
11 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 9,606 92,670,000,000 Rls. 2,206,429 $
12 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30022000 واكسنها براي پزشكي 199 87,084,000,000 Rls. 2,073,428 $
13 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,870 85,670,594,414 Rls. 2,039,777 $
14 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 4,249 85,035,454,194 Rls. 2,024,653 $
15 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 24,430 79,294,996,000 Rls. 1,887,976 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,758 68,739,815,261 Rls. 1,636,662 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 13,331 68,496,700,500 Rls. 1,630,874 $
18 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,281 67,897,808,654 Rls. 1,616,613 $
19 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 12,600 64,308,522,171 Rls. 1,531,155 $
20 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 3,603 58,212,357,824 Rls. 1,386,007 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 3,295 53,794,058,585 Rls. 1,280,813 $
22 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,137 53,106,808,776 Rls. 1,264,448 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 10,459 46,133,521,000 Rls. 1,098,417 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 405 45,075,142,727 Rls. 1,073,216 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 2,360 44,565,444,232 Rls. 1,061,082 $
26 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90221430 دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 4,130 40,181,712,000 Rls. 956,707 $
27 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 12,300 40,033,532,000 Rls. 953,180 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30022000 واكسنها براي پزشكي 752 36,305,792,353 Rls. 864,424 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 461 36,167,474,700 Rls. 861,130 $
30 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,657 34,815,656,622 Rls. 828,942 $
31 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 1,084 32,384,459,570 Rls. 771,060 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 4,075 29,818,059,679 Rls. 709,954 $
33 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 509 29,092,343,273 Rls. 692,676 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 359 28,187,460,210 Rls. 671,130 $
35 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 290 25,591,432,438 Rls. 609,319 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 05111000 اسپرم گاو 5 23,156,951,815 Rls. 551,356 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 1,240 20,574,323,970 Rls. 489,865 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 05111000 اسپرم گاو 12 19,875,034,811 Rls. 473,215 $
39 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 581 19,248,994,143 Rls. 458,309 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 216 18,736,466,250 Rls. 446,106 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 493 17,434,738,210 Rls. 415,113 $
42 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,525 17,252,019,400 Rls. 410,763 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 4,844 17,214,912,000 Rls. 409,879 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 945 16,531,157,476 Rls. 393,598 $
45 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 918 16,226,521,317 Rls. 384,892 $
46 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 434 16,121,274,294 Rls. 383,840 $
47 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,308 15,924,767,774 Rls. 379,162 $
48 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 643 15,108,027,340 Rls. 359,715 $
49 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 180 14,963,244,792 Rls. 356,267 $
50 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 567 14,362,851,934 Rls. 341,973 $
51 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 1,222 12,891,771,250 Rls. 306,947 $
52 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 38089213 LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 2,000 12,278,250,000 Rls. 292,339 $
53 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 606 12,261,142,890 Rls. 291,932 $
54 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,728 11,494,852,000 Rls. 273,687 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 149 9,975,989,100 Rls. 237,523 $
56 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 475 9,759,610,035 Rls. 232,372 $
57 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 196 9,739,614,035 Rls. 231,896 $
58 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 251 9,680,322,050 Rls. 230,484 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 150 9,651,964,000 Rls. 229,809 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 530 9,227,254,384 Rls. 219,697 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 55 9,157,837,255 Rls. 218,044 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 73 9,124,614,555 Rls. 217,253 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 06021030 گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول. فیتونیا. سیلکمن و زامی فولیا 5,307 8,788,224,779 Rls. 209,244 $
64 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 1,476 8,484,453,324 Rls. 202,011 $
65 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 2,120 6,962,454,000 Rls. 165,773 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 620 6,724,612,056 Rls. 160,110 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 83 6,504,336,000 Rls. 154,865 $
68 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 61 6,371,907,603 Rls. 151,711 $
69 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181110 دستگاه الكتروكارديوگراف 760 6,319,733,250 Rls. 150,470 $
70 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,770 6,301,680,000 Rls. 150,040 $
71 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 38089213 LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 1,000 6,178,000,000 Rls. 147,095 $
72 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 38089213 LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 1,000 6,009,375,000 Rls. 143,080 $
73 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 38089213 LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 1,000 5,947,625,000 Rls. 141,610 $
74 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 23099020 افزودني هاي خوراك آبزيان 6,000 5,806,068,500 Rls. 138,240 $
75 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 392 5,648,491,965 Rls. 134,487 $
76 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 264 5,381,276,511 Rls. 128,126 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 183 5,344,902,043 Rls. 127,261 $
78 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 930 5,292,356,398 Rls. 126,009 $
79 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 450 5,261,265,984 Rls. 125,268 $
80 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,392 5,217,794,400 Rls. 124,233 $
81 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 252 4,755,364,425 Rls. 113,223 $
82 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 85258090 ساير 472 4,464,492,231 Rls. 106,297 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 78 4,253,932,800 Rls. 101,284 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 604 3,731,168,540 Rls. 88,837 $
85 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 488 3,565,750,198 Rls. 84,899 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 13 3,235,252,040 Rls. 77,030 $
87 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 641 3,227,187,900 Rls. 76,838 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 750 3,160,542,000 Rls. 75,251 $
89 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 85111000 شمع هاي جرقه زن 28 3,075,472,800 Rls. 73,226 $
90 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 17 2,836,390,400 Rls. 67,533 $
91 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 41 2,724,918,608 Rls. 64,879 $
92 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 147 2,632,444,164 Rls. 62,677 $
93 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 06021030 گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول. فیتونیا. سیلکمن و زامی فولیا 1,491 2,622,812,455 Rls. 62,448 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 84879000 ساير اجزاء يا قطعات بجز اجزاء و قطعات كشتي، قايق وپره ها ي آن 185 2,621,074,937 Rls. 62,407 $
95 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 21 2,591,780,220 Rls. 61,709 $
96 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 13 2,484,210,158 Rls. 59,148 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 201 2,473,440,350 Rls. 58,892 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 1,148 2,363,656,257 Rls. 56,277 $
99 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 375 2,329,584,256 Rls. 55,466 $
100 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 84805000 قالب براي شيشه. 262 2,311,957,587 Rls. 55,047 $
مجموع کل
3,647,649,108,287 ريال
مجموع کل
86,847,336 دلار