آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames) 142 46,935,272,083 Rls. 1,117,507 $
2 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 843 39,891,600,000 Rls. 949,800 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames) 121 37,817,710,475 Rls. 900,422 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20 36,386,339,500 Rls. 866,342 $
5 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15 35,063,280,000 Rls. 834,840 $
6 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 1,530 28,143,632,000 Rls. 670,086 $
7 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19 26,455,163,280 Rls. 629,885 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13 25,584,300,000 Rls. 609,150 $
9 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17 24,155,880,000 Rls. 575,140 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16 24,079,135,920 Rls. 573,314 $
11 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames) 87 23,701,515,126 Rls. 564,322 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames) 88 23,469,547,209 Rls. 558,799 $
13 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames) 87 22,896,552,316 Rls. 545,156 $
14 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 274 22,894,685,374 Rls. 545,112 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10 22,776,858,720 Rls. 542,308 $
16 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 700 21,657,465,033 Rls. 515,654 $
17 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 627 16,376,410,110 Rls. 389,915 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 41 13,378,960,000 Rls. 318,547 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 5 10,532,480,284 Rls. 250,773 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 201 7,547,804,038 Rls. 179,710 $
21 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 32 7,164,654,000 Rls. 170,587 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 45 7,125,854,283 Rls. 169,663 $
23 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 247 7,116,677,400 Rls. 169,444 $
24 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 49 7,081,200,000 Rls. 168,600 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي به غير از دستگاه بالانس چرخ خودرو 1,203 5,378,683,800 Rls. 128,064 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28459090 ساير 5 4,776,898,164 Rls. 113,735 $
27 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85340000 مدا رهاي چاپي 35 4,473,069,660 Rls. 106,502 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 12 3,866,080,000 Rls. 92,050 $
29 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 24 3,359,160,000 Rls. 79,980 $
30 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90214020 سمعک 80 3,292,126,876 Rls. 78,384 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 88 2,333,584,320 Rls. 55,562 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 177 2,308,874,400 Rls. 54,973 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90214020 سمعک 50 2,213,290,121 Rls. 52,697 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپ ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونها (همچنين سرمتها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ ها يا تركيبات آن ها؛ فضولات راد 2 2,182,992,000 Rls. 51,976 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 424 1,750,055,580 Rls. 41,668 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 200 1,661,657,856 Rls. 39,563 $
37 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 47 1,601,372,773 Rls. 38,128 $
38 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90214020 سمعک 39 1,575,209,675 Rls. 37,505 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 73 1,484,043,960 Rls. 35,334 $
40 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 80 1,317,108,717 Rls. 31,360 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 837 1,314,432,000 Rls. 31,296 $
42 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپ ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونها (همچنين سرمتها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ ها يا تركيبات آن ها؛ فضولات راد 1 1,169,952,000 Rls. 27,856 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپ ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونها (همچنين سرمتها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ ها يا تركيبات آن ها؛ فضولات راد 1 1,159,872,000 Rls. 27,616 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 280 944,901,360 Rls. 22,498 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 186 917,318,836 Rls. 21,841 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85287110 انواع گيرنده تلويزيوني ديجيتال (DVB Set Top Box) 242 862,545,440 Rls. 20,537 $
47 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 130 814,079,000 Rls. 19,383 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 102 802,482,000 Rls. 19,107 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 101 717,731,250 Rls. 17,089 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 28 654,598,773 Rls. 15,585 $
51 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 120 558,128,200 Rls. 13,288 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 272 497,527,680 Rls. 11,846 $
53 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85176920 درب باز کن تصويري (Video door phone) 336 384,300,000 Rls. 9,150 $
54 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 218 356,286,000 Rls. 8,483 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2 302,721,300 Rls. 7,208 $
56 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 70195100 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر. 468 270,160,506 Rls. 6,432 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 1 267,102,200 Rls. 6,360 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 16 254,233,179 Rls. 6,053 $
59 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 100 221,419,520 Rls. 5,272 $
60 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 4 198,861,590 Rls. 4,735 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سراميکي،چند لايه 4 189,844,000 Rls. 4,520 $
62 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 68141000 صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد 399 175,032,418 Rls. 4,167 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 83112000 مفتول پرشده ا ز فلزمعمولي، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 715 161,229,955 Rls. 3,839 $
64 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 70195900 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه، که در جاي ديگرذکرنشده. 910 134,927,520 Rls. 3,213 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 19 121,253,918 Rls. 2,887 $
66 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 72 95,302,000 Rls. 2,269 $
67 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 94 81,900,000 Rls. 1,950 $
68 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 20 75,600,000 Rls. 1,800 $
69 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 45 43,188,600 Rls. 1,028 $
70 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 500 42,000,000 Rls. 1,000 $
71 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 61 42,000,000 Rls. 1,000 $
72 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 32 36,387,225 Rls. 866 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90230090 آلات دستگاههاومدلهاطراحي شده براي مقاصدنمايشي )مثلابراي آموزشي يانمايش) 88 35,782,976 Rls. 852 $
74 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84212190 ساير 51 25,200,000 Rls. 600 $
75 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 1 19,645,200 Rls. 468 $
76 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 81 17,981,600 Rls. 428 $
77 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 70111090 ساير غلافهاي شيشه ا ي (حباب و لوله) باز واجزاء ي شيشه ا ي آن ها براي روشنايي برق غير مذکور 27 4,169,872 Rls. 99 $
78 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1 2,088,123 Rls. 50 $
مجموع کل
595,779,371,294 ريال
مجموع کل
14,185,228 دلار
[1]