آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,718 129,929,184,000 Rls. 3,093,552 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 11,190 119,703,395,526 Rls. 2,850,081 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 29371200 انسولين و املاح آن 75 116,929,000,000 Rls. 2,784,025 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 29,706 104,633,693,700 Rls. 2,491,278 $
5 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 810 67,332,556,800 Rls. 1,603,156 $
6 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 810 65,847,859,200 Rls. 1,567,806 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 4,512 65,424,577,558 Rls. 1,557,726 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,798 53,179,085,751 Rls. 1,266,169 $
9 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 3,458 48,703,403,034 Rls. 1,159,604 $
10 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90214020 سمعک 793 42,978,271,591 Rls. 1,023,292 $
11 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90214020 سمعک 28 37,672,702,085 Rls. 896,969 $
12 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 11,920 36,172,522,050 Rls. 861,250 $
13 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 2,264 35,799,778,134 Rls. 852,376 $
14 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 2,038 32,476,424,083 Rls. 773,248 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 2,313 31,527,982,658 Rls. 750,666 $
16 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90214020 سمعک 664 28,658,402,852 Rls. 682,343 $
17 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 3,929 26,797,276,311 Rls. 638,030 $
18 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,786 26,542,434,285 Rls. 631,963 $
19 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,243 22,834,115,527 Rls. 543,670 $
20 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 21069080 مكمل غذايي 718 20,900,160,000 Rls. 497,622 $
21 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 753 19,985,943,310 Rls. 475,856 $
22 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 571 19,647,020,540 Rls. 467,786 $
23 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90214020 سمعک 7 17,290,814,526 Rls. 411,686 $
24 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 487 16,198,716,000 Rls. 385,683 $
25 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 21069080 مكمل غذايي 503 14,383,656,000 Rls. 342,468 $
26 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 24 12,347,224,500 Rls. 293,982 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 380 10,532,748,640 Rls. 250,780 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90214020 سمعک 663 9,284,517,972 Rls. 221,060 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 764 9,221,745,196 Rls. 219,565 $
30 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 271 8,221,428,877 Rls. 195,748 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 2,358 8,024,517,000 Rls. 191,060 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 70 6,787,058,588 Rls. 161,597 $
33 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 325 6,098,741,200 Rls. 145,208 $
34 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 248 6,063,008,164 Rls. 144,357 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 2,423 5,587,293,426 Rls. 133,031 $
36 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 495 5,542,831,328 Rls. 131,972 $
37 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 785 5,071,092,203 Rls. 120,740 $
38 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 95 4,138,638,640 Rls. 98,539 $
39 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 35 4,019,545,175 Rls. 95,703 $
40 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 550 3,911,551,939 Rls. 93,132 $
41 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 501 3,830,985,141 Rls. 91,214 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 1,500 3,648,932,876 Rls. 86,879 $
43 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84792000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا ستخرا ج يا تهيه چربي ها يا روغن هاي نباتي ثابت يا حيوا ني. 950 3,386,600,000 Rls. 80,633 $
44 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 310 3,097,147,410 Rls. 73,742 $
45 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 4,508 2,599,214,697 Rls. 61,886 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 1,240 2,370,854,130 Rls. 56,449 $
47 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 299 2,305,135,941 Rls. 54,884 $
48 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 330 2,221,608,800 Rls. 52,895 $
49 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 130 2,160,052,532 Rls. 51,430 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 158 2,048,143,642 Rls. 48,765 $
51 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 490 1,898,478,866 Rls. 45,202 $
52 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 340 1,829,965,260 Rls. 43,571 $
53 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 428 1,691,223,300 Rls. 40,267 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 170 1,655,936,581 Rls. 39,427 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 120 1,584,738,870 Rls. 37,732 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90330090 ساير قطعات و متفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاه هاي فصل 90، كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 330 1,581,286,875 Rls. 36,689 $
57 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 40 1,580,964,000 Rls. 37,642 $
58 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 21069080 مكمل غذايي 48 1,552,348,800 Rls. 36,961 $
59 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 80 1,345,323,360 Rls. 32,032 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 1,198 1,287,055,278 Rls. 30,644 $
61 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 95 1,197,700,000 Rls. 28,517 $
62 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 24 1,153,211,922 Rls. 27,457 $
63 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 616 1,146,963,132 Rls. 27,309 $
64 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 154 1,128,291,170 Rls. 26,864 $
65 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 200 1,118,846,400 Rls. 26,639 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 520 1,094,926,940 Rls. 26,070 $
67 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 65 1,058,869,608 Rls. 25,211 $
68 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 470 979,766,736 Rls. 23,328 $
69 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85043190 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVA بجزترا نسفورماتورجريان، ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 111 934,244,096 Rls. 22,244 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 220 826,100,324 Rls. 19,669 $
71 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 240 691,558,963 Rls. 16,466 $
72 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84821000 بلبرينگ. 350 680,648,936 Rls. 16,206 $
73 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 28 602,743,680 Rls. 14,351 $
74 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 20 564,423,332 Rls. 13,439 $
75 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 166 559,897,888 Rls. 13,331 $
76 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 210 543,492,530 Rls. 12,940 $
77 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 8 536,194,572 Rls. 12,767 $
78 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84829100 گلوله (ساچمه)سوزن و غلتک، مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 8 470,056,103 Rls. 11,192 $
79 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 1 461,871,680 Rls. 10,997 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 87168010 جك پالت دستي (hand lift truck) 94 447,893,749 Rls. 10,664 $
81 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84368000 ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر 160 423,605,892 Rls. 11,903 $
82 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 13 418,325,044 Rls. 9,960 $
83 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 74 414,485,760 Rls. 9,869 $
84 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 1,040 354,432,630 Rls. 8,439 $
85 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 1,322 325,862,348 Rls. 7,759 $
86 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 89 322,395,570 Rls. 7,676 $
87 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 85 285,839,133 Rls. 6,806 $
88 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 87168010 جك پالت دستي (hand lift truck) 50 263,238,360 Rls. 6,108 $
89 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2 262,918,656 Rls. 6,260 $
90 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 120 253,019,874 Rls. 6,024 $
91 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 1,715 219,657,200 Rls. 5,230 $
92 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 63 211,599,701 Rls. 5,038 $
93 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 136 206,668,486 Rls. 4,921 $
94 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 28539010 آب مقطر 3,137 191,540,315 Rls. 4,561 $
95 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 18 173,780,506 Rls. 4,138 $
96 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 22 163,894,501 Rls. 3,901 $
97 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 47 163,352,272 Rls. 3,890 $
98 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85439000 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد 8 147,263,195 Rls. 3,506 $
99 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 36 146,648,571 Rls. 3,492 $
100 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 85044060 انواع UPS 82 144,048,144 Rls. 3,430 $
مجموع کل
1,371,367,192,647 ريال
مجموع کل
32,652,295 دلار