آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 215 32,044,684,578 Rls. 762,969 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 129 25,025,838,305 Rls. 595,853 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85423200 ک ک حافظهکها/مدارهاي مجتمعکشده (آيکسيکها) الكترونيك. 1,805 23,834,284,780 Rls. 567,483 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85423200 ک ک حافظهکها/مدارهاي مجتمعکشده (آيکسيکها) الكترونيك. 820 23,441,196,510 Rls. 558,124 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,760 23,352,036,750 Rls. 556,001 $
6 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,550 18,699,826,000 Rls. 445,234 $
7 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,100 17,479,531,950 Rls. 416,179 $
8 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,628 15,706,784,423 Rls. 366,683 $
9 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 15 15,403,567,500 Rls. 366,752 $
10 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 15 15,262,210,000 Rls. 363,386 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 15 15,244,582,500 Rls. 362,966 $
12 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 105 13,868,305,926 Rls. 330,198 $
13 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 1,497 13,301,111,716 Rls. 316,693 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 6,550 12,350,120,400 Rls. 294,050 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,338 10,536,335,243 Rls. 242,215 $
16 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 3,382 10,324,430,652 Rls. 245,820 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 6 9,742,589,195 Rls. 231,966 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 30021900 ک ک ساير 3,050 9,220,248,470 Rls. 219,531 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 5 9,063,165,444 Rls. 215,790 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 4 7,654,474,760 Rls. 182,249 $
21 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 1,400 7,037,721,600 Rls. 167,565 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 650 6,910,618,000 Rls. 164,539 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 2,992 6,815,072,000 Rls. 160,129 $
24 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 280 6,729,247,312 Rls. 160,220 $
25 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,417 6,682,463,474 Rls. 159,106 $
26 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 67 6,664,758,000 Rls. 158,685 $
27 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 140 6,626,501,000 Rls. 157,774 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 53 6,580,329,000 Rls. 156,674 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,854 6,531,840,000 Rls. 155,520 $
30 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29375000 پروستاگلاندينها، ترومبوگسآن ها و لوكوترينها، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 0 6,359,513,104 Rls. 151,416 $
31 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 114 6,331,104,000 Rls. 150,741 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82074000 ا بزا ر براي قلاويز کردن ياحديده کردن. 606 6,193,692,790 Rls. 147,469 $
33 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 120 5,662,425,600 Rls. 134,820 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 813 5,036,361,922 Rls. 119,913 $
35 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 670 4,893,925,000 Rls. 110,999 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 83 4,471,756,500 Rls. 106,470 $
37 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 90 4,398,069,150 Rls. 104,716 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 3 4,125,413,378 Rls. 98,224 $
39 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 240 4,109,813,828 Rls. 97,853 $
40 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,200 4,095,555,000 Rls. 97,513 $
41 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 920 4,027,252,121 Rls. 95,886 $
42 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 641 3,942,815,744 Rls. 93,877 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,206 3,704,127,660 Rls. 88,194 $
44 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,690 3,500,795,040 Rls. 83,352 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 728 3,428,673,887 Rls. 81,635 $
46 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 178 3,390,374,460 Rls. 80,724 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 185 3,375,340,826 Rls. 80,365 $
48 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 400 3,329,164,800 Rls. 79,266 $
49 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 218 3,255,790,000 Rls. 77,518 $
50 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 106 2,998,759,746 Rls. 71,399 $
51 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 30021900 ک ک ساير 843 2,942,144,650 Rls. 70,051 $
52 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 220 2,934,610,000 Rls. 69,872 $
53 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 815 2,863,069,129 Rls. 68,168 $
54 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 246 2,740,775,262 Rls. 65,257 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غير ازشماره هاي 847149يا847149 غير مذکور در جاي ديگر 693 2,636,227,237 Rls. 62,767 $
56 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 5,000 2,534,113,638 Rls. 60,336 $
57 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن براي ماشين آلات. 198 2,517,936,040 Rls. 59,950 $
58 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29375000 پروستاگلاندينها، ترومبوگسآن ها و لوكوترينها، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 0 2,475,532,800 Rls. 58,941 $
59 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 1,232 2,468,351,171 Rls. 58,770 $
60 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 118 2,464,839,928 Rls. 58,687 $
61 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29375000 پروستاگلاندينها، ترومبوگسآن ها و لوكوترينها، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 0 2,450,851,200 Rls. 58,354 $
62 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,015 2,320,855,619 Rls. 55,259 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 241 2,168,162,412 Rls. 51,622 $
64 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,249 2,142,391,955 Rls. 51,009 $
65 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 734 1,889,695,220 Rls. 44,993 $
66 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 249 1,880,842,866 Rls. 44,782 $
67 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 602 1,858,260,608 Rls. 44,244 $
68 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85423200 ک ک حافظهکها/مدارهاي مجتمعکشده (آيکسيکها) الكترونيك. 11 1,857,866,069 Rls. 44,235 $
69 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 596 1,728,859,392 Rls. 41,163 $
70 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 434 1,597,969,260 Rls. 44,340 $
71 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 105 1,596,186,838 Rls. 38,004 $
72 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 383 1,588,301,333 Rls. 37,817 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2,206 1,582,729,551 Rls. 37,685 $
74 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 190 1,558,424,861 Rls. 37,106 $
75 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 3,980 1,539,916,875 Rls. 36,665 $
76 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 262 1,502,936,941 Rls. 35,784 $
77 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 1,010 1,489,347,821 Rls. 35,461 $
78 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 657 1,477,564,395 Rls. 35,180 $
79 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 200 1,458,840,000 Rls. 34,734 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 82074000 ا بزا ر براي قلاويز کردن ياحديده کردن. 411 1,449,148,781 Rls. 34,504 $
81 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 336 1,442,250,000 Rls. 34,339 $
82 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85234990 ساير 0 1,440,058,200 Rls. 34,287 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 163 1,398,142,373 Rls. 33,289 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 540 1,388,101,504 Rls. 33,050 $
85 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 165 1,358,194,695 Rls. 32,338 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 135 1,301,486,116 Rls. 30,988 $
87 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 200 1,288,725,120 Rls. 30,684 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 73182900 ساير 469 1,267,660,360 Rls. 30,183 $
89 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 103 1,237,787,084 Rls. 29,471 $
90 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 165 1,223,042,103 Rls. 29,120 $
91 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 780 1,193,101,585 Rls. 28,407 $
92 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 308 1,160,198,930 Rls. 27,624 $
93 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 364 1,151,057,544 Rls. 27,406 $
94 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 1,232 1,143,175,895 Rls. 27,218 $
95 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 150 1,104,203,794 Rls. 26,291 $
96 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 83013000 قفل مغزي وکلوني براي مبلمان ا زفلزمعمولي. 402 1,097,841,686 Rls. 26,139 $
97 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 134 1,091,816,112 Rls. 25,996 $
98 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 42 990,802,955 Rls. 23,591 $
99 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 20 981,083,350 Rls. 23,359 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 460 965,919,478 Rls. 22,998 $
مجموع کل
558,706,000,780 ريال
مجموع کل
13,285,222 دلار