آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 3,070 71,116,664,800 Rls. 1,693,254 $
2 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 3,500 51,973,411,604 Rls. 1,237,462 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 8,389 41,947,096,520 Rls. 998,741 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 11,329 38,257,877,038 Rls. 910,902 $
5 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 3,370 37,792,469,660 Rls. 893,204 $
6 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 3,287 37,627,952,600 Rls. 895,905 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 2,174 34,970,580,305 Rls. 832,633 $
8 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 2,300 33,202,400,000 Rls. 790,533 $
9 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 530 30,073,297,751 Rls. 716,031 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 150 29,531,776,970 Rls. 703,138 $
11 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 6,873 28,399,418,125 Rls. 676,177 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,480 27,327,164,514 Rls. 650,647 $
13 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 4,599 26,458,564,700 Rls. 629,965 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 3,800 24,405,660,647 Rls. 581,087 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 4,876 23,660,841,098 Rls. 563,353 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30064050 كامپوزيت 1,010 23,535,024,100 Rls. 560,358 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,475 22,830,064,635 Rls. 543,573 $
18 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30064050 كامپوزيت 2,801 21,578,149,910 Rls. 513,765 $
19 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 4,523 21,019,761,723 Rls. 500,471 $
20 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 3,576 20,749,688,000 Rls. 494,040 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,183 18,070,537,069 Rls. 430,251 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30064050 كامپوزيت 2,100 17,512,350,240 Rls. 416,961 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 960 16,896,116,000 Rls. 402,288 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 4,068 16,842,311,575 Rls. 401,008 $
25 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 4,110 16,095,798,450 Rls. 383,233 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 70 12,841,944,500 Rls. 305,761 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90219010 دريچه قلب 100 12,561,384,000 Rls. 299,081 $
28 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,896 11,965,084,022 Rls. 283,697 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 50 11,600,232,000 Rls. 276,196 $
30 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 2,641 11,391,728,000 Rls. 271,232 $
31 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,184 10,722,137,883 Rls. 255,289 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 85431000 شتاب دهنده هاي ذرات . 1,247 9,577,035,000 Rls. 228,025 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 1,512 8,682,406,600 Rls. 206,723 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 44 8,162,200,200 Rls. 194,338 $
35 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221410 دستگاه ماموگراف 815 7,702,377,300 Rls. 183,390 $
36 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 216 7,547,663,067 Rls. 177,017 $
37 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 7,500,878,000 Rls. 178,592 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 7,365,204,000 Rls. 175,362 $
39 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 564 6,998,404,600 Rls. 166,629 $
40 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,250 6,761,404,913 Rls. 160,986 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 511 6,319,455,442 Rls. 150,463 $
42 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 131 6,248,257,767 Rls. 148,768 $
43 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 290 5,854,026,766 Rls. 139,381 $
44 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 200 5,851,781,133 Rls. 139,330 $
45 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 1,022 5,758,244,800 Rls. 137,102 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 21 5,479,946,950 Rls. 130,475 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 280 5,459,423,200 Rls. 129,986 $
48 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 85 5,395,134,526 Rls. 128,456 $
49 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 291 5,322,999,443 Rls. 126,738 $
50 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 290 5,018,859,300 Rls. 119,497 $
51 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 657 4,655,098,602 Rls. 110,836 $
52 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90219010 دريچه قلب 45 4,603,461,750 Rls. 109,606 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 390 4,548,614,779 Rls. 108,300 $
54 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 1,500 4,224,807,000 Rls. 100,591 $
55 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,170 4,203,144,000 Rls. 100,075 $
56 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 76 4,039,983,834 Rls. 96,190 $
57 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 17 3,769,428,000 Rls. 89,748 $
58 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 171 3,629,450,700 Rls. 86,415 $
59 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 604 3,132,465,729 Rls. 74,583 $
60 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 2,122 2,933,579,757 Rls. 69,847 $
61 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 511 2,920,641,200 Rls. 69,539 $
62 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 153 2,858,313,735 Rls. 68,055 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,096 2,848,421,438 Rls. 67,820 $
64 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 320 2,844,724,320 Rls. 67,732 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 28444000 عناصر و ايزوتوپ ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونها (همچنين سرمتها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ ها يا تركيبات آن ها؛ فضولات راد 1 2,844,207,531 Rls. 66,500 $
66 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 200 2,718,299,920 Rls. 64,721 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 623 2,618,804,493 Rls. 62,352 $
68 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 332 2,476,537,273 Rls. 58,966 $
69 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 574 2,340,788,697 Rls. 55,734 $
70 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 3,011 2,320,354,902 Rls. 55,247 $
71 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 157 2,272,965,084 Rls. 54,118 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 350 2,209,351,344 Rls. 52,604 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 965 2,203,111,200 Rls. 51,232 $
74 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 549 2,063,495,080 Rls. 49,131 $
75 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,373 2,046,147,608 Rls. 48,718 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90079200 اجزاء و قطعات و متفرعات براي پروژکتور 67 1,912,951,350 Rls. 45,546 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,500 1,844,093,700 Rls. 43,907 $
78 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 240 1,826,496,000 Rls. 43,488 $
79 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 35 1,697,536,044 Rls. 40,417 $
80 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 676 1,696,517,093 Rls. 40,393 $
81 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 719 1,654,534,113 Rls. 39,394 $
82 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 157 1,618,420,689 Rls. 38,534 $
83 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,724 1,594,183,715 Rls. 37,957 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 1,000 1,566,213,000 Rls. 37,291 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,011 1,539,952,128 Rls. 36,666 $
86 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84485900 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آن هاکه در جاي ديگرمذکور نباشد 60 1,449,053,736 Rls. 34,501 $
87 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرافي 64 1,332,268,000 Rls. 31,721 $
88 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 308 1,248,605,762 Rls. 29,729 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 905 1,245,849,452 Rls. 29,663 $
90 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 395 1,223,554,570 Rls. 29,132 $
91 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 535 1,203,043,108 Rls. 28,644 $
92 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 125 1,193,654,175 Rls. 28,420 $
93 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 70 1,164,626,099 Rls. 27,729 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 130 1,164,584,370 Rls. 27,728 $
95 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 71 1,081,989,178 Rls. 25,761 $
96 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 52 999,508,224 Rls. 23,798 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 120 979,811,937 Rls. 23,329 $
98 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 34 968,170,884 Rls. 23,052 $
99 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 190 937,861,460 Rls. 22,330 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 40 917,802,900 Rls. 21,852 $
مجموع کل
1,041,350,671,109 ريال
مجموع کل
24,781,136 دلار