آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,036 193,727,892,736 Rls. 4,612,569 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 222 75,200,870,073 Rls. 1,790,497 $
3 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 900 43,520,706,994 Rls. 1,036,207 $
4 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 717 42,998,632,200 Rls. 1,023,777 $
5 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 706 41,084,200,980 Rls. 978,196 $
6 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 243 38,413,440,000 Rls. 914,606 $
7 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 306 33,818,693,087 Rls. 805,207 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 243 28,016,475,556 Rls. 667,058 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,704 20,826,146,000 Rls. 495,861 $
10 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 250 14,823,733,500 Rls. 352,946 $
11 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 25 11,665,353,250 Rls. 277,747 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 175 10,341,197,650 Rls. 246,219 $
13 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 250 9,651,889,800 Rls. 229,807 $
14 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,800 9,282,605,839 Rls. 221,014 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 400 5,446,452,424 Rls. 129,677 $
16 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 24 4,658,520,789 Rls. 110,917 $
17 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 290 3,884,512,840 Rls. 92,488 $
18 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 24 3,557,214,000 Rls. 84,696 $
19 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 86 3,352,493,760 Rls. 79,821 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 190 2,211,721,165 Rls. 52,660 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 100 2,193,413,089 Rls. 52,224 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور در جاي ديگر 202 1,708,608,160 Rls. 40,681 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 323 1,651,755,270 Rls. 37,643 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 30 1,127,056,367 Rls. 26,835 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 239 989,567,032 Rls. 23,561 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14 759,376,000 Rls. 18,080 $
27 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 0 474,589,018 Rls. 11,300 $
28 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 14 273,564,391 Rls. 6,513 $
29 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 09012190 قهوه بوداده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 150 165,274,920 Rls. 3,935 $
30 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1 53,086,496 Rls. 1,264 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 100 43,245,900 Rls. 1,030 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 100 13,260,510 Rls. 316 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 100 12,814,470 Rls. 306 $
مجموع کل
605,948,364,266 ريال
مجموع کل
14,425,658 دلار
[1]