آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 4,309 217,012,745,146 Rls. 5,978,516 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,541 94,980,610,584 Rls. 2,261,443 $
3 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 551 77,557,570,700 Rls. 1,846,609 $
4 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 15,842 68,024,906,760 Rls. 1,619,640 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,040 63,070,437,484 Rls. 1,501,677 $
6 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,118 60,427,934,230 Rls. 1,438,760 $
7 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 19,268 58,167,179,840 Rls. 1,384,933 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 2,340 55,824,183,200 Rls. 1,329,147 $
9 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 8 54,380,120,000 Rls. 1,294,765 $
10 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 730 54,290,146,008 Rls. 1,292,623 $
11 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 10,243 46,858,600,607 Rls. 1,115,680 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 8,283 46,694,827,115 Rls. 1,111,782 $
13 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 1,015 43,067,479,523 Rls. 1,025,416 $
14 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 786 42,445,321,920 Rls. 1,010,603 $
15 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 9,345 39,442,553,984 Rls. 939,108 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,981 39,161,930,296 Rls. 932,427 $
17 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,063 35,702,079,536 Rls. 850,049 $
18 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,756 34,772,516,629 Rls. 827,916 $
19 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 1,406 33,508,801,924 Rls. 797,829 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 3 32,390,440,000 Rls. 771,201 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,472 31,078,598,490 Rls. 739,967 $
22 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,390 29,622,030,033 Rls. 705,287 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,429 29,460,727,728 Rls. 701,446 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 1,301 28,808,913,825 Rls. 685,927 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,223 28,249,934,103 Rls. 672,618 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,000 26,068,350,000 Rls. 620,675 $
27 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 250 24,259,739,025 Rls. 577,613 $
28 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 814 23,128,569,092 Rls. 550,679 $
29 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 2,153 22,977,998,154 Rls. 547,095 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 196 22,781,842,020 Rls. 542,425 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 3,055 22,694,002,551 Rls. 540,333 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,114 22,453,054,994 Rls. 534,596 $
33 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 5 22,125,740,000 Rls. 526,803 $
34 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 5 21,798,140,000 Rls. 519,003 $
35 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 5 21,740,810,000 Rls. 517,638 $
36 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 779 21,563,729,644 Rls. 513,422 $
37 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 402 20,440,528,170 Rls. 469,897 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 3,000 20,433,049,600 Rls. 486,501 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,207 19,711,547,991 Rls. 469,322 $
40 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,522 19,644,442,013 Rls. 467,726 $
41 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 739 18,482,609,495 Rls. 440,060 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 405 18,115,907,950 Rls. 431,331 $
43 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 2,867 16,442,597,793 Rls. 391,490 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 751 16,425,054,260 Rls. 386,448 $
45 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,398 16,079,885,916 Rls. 382,855 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 103 15,927,021,505 Rls. 379,215 $
47 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 786 15,705,723,618 Rls. 373,946 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,352 15,514,823,245 Rls. 369,401 $
49 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 298 15,094,167,952 Rls. 359,385 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,183 14,706,205,014 Rls. 350,148 $
51 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,976 14,040,734,528 Rls. 320,161 $
52 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 95 13,899,999,892 Rls. 330,952 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 610 13,858,612,000 Rls. 329,967 $
54 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 7,556 13,512,990,845 Rls. 321,739 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 400 13,370,261,000 Rls. 318,340 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 56 13,143,120,000 Rls. 312,931 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 338 13,043,988,030 Rls. 310,572 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 6,542 12,303,423,990 Rls. 292,938 $
59 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 9,007 12,217,167,069 Rls. 290,885 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 1,550 11,693,939,540 Rls. 278,427 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,152 11,645,766,185 Rls. 277,279 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 204 11,331,714,384 Rls. 269,803 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 275 11,021,912,759 Rls. 262,426 $
64 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 580 10,704,588,135 Rls. 254,872 $
65 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90292090 سرعت سنج و تاکومتر وا ستروبوسکوپ، كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 630 10,696,626,000 Rls. 254,682 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 68 10,491,140,000 Rls. 249,789 $
67 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 165 10,379,571,626 Rls. 247,133 $
68 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 390 10,226,946,600 Rls. 243,499 $
69 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 223 10,201,961,764 Rls. 242,903 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,084 10,168,214,216 Rls. 242,101 $
71 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 182 9,862,556,054 Rls. 234,822 $
72 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 4 9,725,600,000 Rls. 231,562 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 178 9,433,272,780 Rls. 224,602 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 188 9,366,976,368 Rls. 223,022 $
75 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,069 9,273,607,800 Rls. 220,800 $
76 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 65 9,225,576,600 Rls. 219,658 $
77 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 5,497 9,127,359,996 Rls. 217,318 $
78 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 80 9,049,044,400 Rls. 215,453 $
79 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 816 8,682,726,360 Rls. 206,732 $
80 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 20 8,657,740,000 Rls. 206,137 $
81 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 147 8,445,924,270 Rls. 201,093 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,052 8,340,574,927 Rls. 198,585 $
83 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 689 8,267,695,657 Rls. 195,979 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,584 8,241,012,194 Rls. 196,215 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 88 8,225,284,725 Rls. 195,841 $
86 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 53 8,187,743,592 Rls. 194,946 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30039010 ساير داروها ي غير مذكور غير ازخرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 927 8,130,977,616 Rls. 193,594 $
88 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 1,600 7,794,219,500 Rls. 176,779 $
89 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 400 7,701,851,439 Rls. 183,377 $
90 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 620 7,674,830,630 Rls. 182,734 $
91 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 358 7,671,209,280 Rls. 182,648 $
92 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29329920 آميودارون 1,000 7,426,360,000 Rls. 176,818 $
93 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 658 7,298,062,472 Rls. 173,764 $
94 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 435 7,091,023,248 Rls. 168,834 $
95 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29411090 ساير پني سيلين هاومشتقات آن هاداراي ساختاراسيد پني سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات، آموکسي سيلين تري هيدرات، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 24 6,944,270,400 Rls. 162,363 $
96 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 208 6,589,180,280 Rls. 156,885 $
97 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90221410 دستگاه ماموگراف 1,641 6,541,057,000 Rls. 155,740 $
98 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 50 6,456,863,000 Rls. 151,712 $
99 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,755 6,427,405,925 Rls. 153,033 $
100 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 775 6,321,779,727 Rls. 150,519 $
مجموع کل
2,319,450,594,470 ريال
مجموع کل
55,986,340 دلار