آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريکا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 685 163,297,737,580 Rls. 3,880,861 $
2 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,153 146,665,058,381 Rls. 3,492,025 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,273 118,921,200,457 Rls. 2,831,455 $
4 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,800 116,000,000,000 Rls. 2,771,309 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,298 107,755,663,125 Rls. 2,565,611 $
6 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 242 99,086,025,215 Rls. 2,359,190 $
7 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 4,046 69,387,578,353 Rls. 1,652,085 $
8 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,477 66,388,834,916 Rls. 1,580,686 $
9 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 6,300 57,103,374,120 Rls. 1,359,604 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 90 41,746,628,928 Rls. 993,967 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 44 37,513,193,502 Rls. 893,171 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 10,520 35,682,028,654 Rls. 849,570 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 11,563 35,103,534,931 Rls. 835,799 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,801 34,604,082,990 Rls. 823,907 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 5,288 28,137,301,599 Rls. 669,935 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,430 27,542,682,512 Rls. 655,779 $
17 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 606 27,190,872,831 Rls. 647,402 $
18 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,052 25,691,661,623 Rls. 611,707 $
19 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,118 23,920,127,000 Rls. 569,526 $
20 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,355 23,714,700,372 Rls. 564,635 $
21 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 01051130 جوجه اجداد تخم گذار يكروزه 540 22,773,924,020 Rls. 542,236 $
22 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 4,027 21,382,208,913 Rls. 508,058 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90191090 سايردستگاه هاي مکانوترا پي، ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج و دستگاه هيدروترا پي 316 20,995,463,472 Rls. 499,892 $
24 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 4,114 19,450,342,939 Rls. 463,103 $
25 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,208 18,216,440,640 Rls. 428,772 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,057 18,174,390,690 Rls. 432,723 $
27 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,453 18,089,617,087 Rls. 430,705 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 2,429 17,909,795,632 Rls. 426,424 $
29 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,573 17,191,748,680 Rls. 409,328 $
30 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,280 16,517,571,225 Rls. 393,275 $
31 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 4,885 16,439,892,777 Rls. 391,426 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 8,268 16,102,800,000 Rls. 383,400 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 943 15,675,517,994 Rls. 373,226 $
34 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 7 15,540,801,750 Rls. 370,019 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 3,430 15,249,861,249 Rls. 363,093 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 2,000 14,957,547,000 Rls. 356,132 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 100 14,885,434,515 Rls. 354,415 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 216 14,580,644,779 Rls. 347,158 $
39 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 106 12,756,334,470 Rls. 303,722 $
40 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 173 12,591,971,982 Rls. 299,809 $
41 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 51 11,938,959,923 Rls. 284,261 $
42 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 52 11,535,725,000 Rls. 274,660 $
43 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 500 11,504,992,000 Rls. 273,928 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,115 11,289,620,568 Rls. 268,801 $
45 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,000 11,027,223,900 Rls. 262,553 $
46 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 372 10,961,058,480 Rls. 260,977 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 79 10,899,980,000 Rls. 259,524 $
48 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 160 10,887,963,704 Rls. 259,237 $
49 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 1,500 10,645,950,000 Rls. 244,734 $
50 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 300 10,487,346,075 Rls. 249,699 $
51 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 300 10,441,773,450 Rls. 248,614 $
52 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 7,141 10,275,392,718 Rls. 244,651 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 888 10,090,159,226 Rls. 240,241 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 352 9,617,322,200 Rls. 228,984 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 360 9,266,773,000 Rls. 220,639 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,053 9,178,278,800 Rls. 218,531 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,529 9,118,989,108 Rls. 217,119 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 403 9,052,827,000 Rls. 215,544 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 654 8,115,615,200 Rls. 193,229 $
60 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 499 8,034,117,026 Rls. 182,879 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 2,891 7,985,874,000 Rls. 190,140 $
62 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 39 7,880,328,462 Rls. 187,630 $
63 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 4,000 7,862,832,000 Rls. 187,210 $
64 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 43 7,842,505,835 Rls. 186,726 $
65 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90219010 دريچه قلب 120 7,794,724,230 Rls. 185,589 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 12 7,287,039,185 Rls. 173,501 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 370 7,227,788,820 Rls. 172,090 $
68 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,065 6,968,472,286 Rls. 165,917 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 278 6,398,699,400 Rls. 152,350 $
70 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 100 6,387,786,768 Rls. 152,090 $
71 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 430 6,330,030,000 Rls. 150,715 $
72 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,927 6,190,956,004 Rls. 147,404 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 36 5,672,796,900 Rls. 135,067 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 406 5,644,802,576 Rls. 134,400 $
75 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 28 5,608,798,597 Rls. 133,543 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 373 4,995,870,621 Rls. 118,949 $
77 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 147 4,976,568,837 Rls. 118,490 $
78 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 200 4,721,261,080 Rls. 112,411 $
79 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 304 4,597,554,870 Rls. 109,466 $
80 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 392 4,533,227,799 Rls. 107,935 $
81 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 70179090 ساير شيشه آلات براي آزمايشگاه بهداشت يا داروخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غير مذکور در جاي ديگر 81 4,524,562,976 Rls. 107,728 $
82 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90182000 دستگاه هاي اشعه ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 30 4,444,717,500 Rls. 105,827 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 438 4,182,615,300 Rls. 99,586 $
84 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,410 4,120,069,800 Rls. 97,278 $
85 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30064050 كامپوزيت 73 4,072,240,844 Rls. 96,958 $
86 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15 4,058,492,880 Rls. 96,631 $
87 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,560 3,868,204,391 Rls. 92,100 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 20 3,765,905,550 Rls. 89,664 $
89 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 500 3,739,190,500 Rls. 89,028 $
90 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 288 3,700,167,255 Rls. 88,099 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 12 3,618,352,569 Rls. 86,151 $
92 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 590 3,522,439,335 Rls. 83,868 $
93 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90230010 مدلکهای آناتومی بدن انسان 1,038 3,487,536,999 Rls. 83,037 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 240 3,379,610,960 Rls. 80,467 $
95 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 180 3,261,984,000 Rls. 77,666 $
96 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 969 3,102,712,912 Rls. 73,874 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 320 3,076,498,405 Rls. 73,250 $
98 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 1,087 3,067,768,542 Rls. 73,042 $
99 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 105 2,995,931,400 Rls. 71,332 $
100 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده آمريکا 90181290 اجزا و قطعات 60 2,976,255,285 Rls. 70,864 $
مجموع کل
2,029,177,839,954 ريال
مجموع کل
48,292,018 دلار