آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,273 143,838,085,856 Rls. 3,424,716 $
2 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 23,348 139,700,819,280 Rls. 3,326,209 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 38,291 111,455,463,735 Rls. 2,653,699 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 31,080 95,553,509,840 Rls. 2,275,082 $
5 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,418 88,477,115,925 Rls. 2,106,597 $
6 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,218 80,287,410,116 Rls. 1,911,604 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 22,122 75,780,904,317 Rls. 1,804,309 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,044 59,567,217,203 Rls. 1,418,269 $
9 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 60,260 56,232,965,250 Rls. 1,281,517 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 5,131 37,382,825,580 Rls. 890,067 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 4,620 30,139,523,215 Rls. 717,607 $
12 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 317 27,053,963,760 Rls. 644,141 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 3,662 26,473,901,470 Rls. 630,331 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 5,979 24,218,209,656 Rls. 576,624 $
15 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 4,266 21,781,880,691 Rls. 518,616 $
16 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 857 19,779,144,000 Rls. 470,932 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 181 16,313,712,800 Rls. 388,422 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,556 14,728,286,057 Rls. 350,674 $
19 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 226 14,546,828,860 Rls. 334,409 $
20 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,817 14,458,101,196 Rls. 344,240 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,350 12,241,472,000 Rls. 291,463 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,077 12,201,048,415 Rls. 290,501 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 456 12,043,265,137 Rls. 286,745 $
24 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,504 11,789,732,340 Rls. 280,708 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,676 11,056,295,184 Rls. 263,245 $
26 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,323 10,810,259,549 Rls. 257,387 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 371 10,731,148,840 Rls. 255,505 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,320 10,717,544,225 Rls. 255,179 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,269 10,628,062,583 Rls. 253,049 $
30 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 105 9,861,712,800 Rls. 234,802 $
31 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30022000 واكسنها براي پزشكي 2,060 9,143,839,250 Rls. 217,710 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,104 8,155,901,000 Rls. 194,189 $
33 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 370 8,083,677,712 Rls. 192,468 $
34 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 356 7,759,561,320 Rls. 184,752 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 176 7,449,862,000 Rls. 177,377 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 95 7,380,364,480 Rls. 175,723 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 610 7,374,680,130 Rls. 175,588 $
38 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 142 7,117,312,398 Rls. 169,460 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 51 7,099,140,249 Rls. 169,028 $
40 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 741 6,797,102,552 Rls. 161,836 $
41 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 1,518 5,752,885,200 Rls. 136,973 $
42 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 172 5,617,978,600 Rls. 133,761 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 84 5,581,355,415 Rls. 132,890 $
44 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 428 5,078,089,695 Rls. 120,907 $
45 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 678 4,912,442,520 Rls. 116,963 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 69 4,909,118,600 Rls. 116,884 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 3,600 4,452,084,000 Rls. 106,002 $
48 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 135 4,360,524,000 Rls. 103,822 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 1,804 4,269,918,975 Rls. 101,665 $
50 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 495 4,203,621,450 Rls. 100,086 $
51 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 31 4,201,434,420 Rls. 99,865 $
52 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,080 4,148,165,560 Rls. 98,766 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 30 3,945,078,900 Rls. 93,930 $
54 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 125 3,888,621,843 Rls. 92,586 $
55 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 450 3,814,390,958 Rls. 90,819 $
56 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 8 3,765,416,864 Rls. 89,653 $
57 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 723 3,683,235,000 Rls. 87,696 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 32073090 ساير جلال هاي مايع و فرآورده هاي همانند جزمحلول باحدا قل 7% فلزطلا يا نقره يا پلاتينيم يا پالا ديوم 155 3,620,457,085 Rls. 86,201 $
59 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,394 3,578,242,752 Rls. 85,196 $
60 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 2,179 3,556,533,482 Rls. 84,679 $
61 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 430 3,533,617,800 Rls. 84,132 $
62 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30031090 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك، استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد داخلي ندارند 339 3,452,294,173 Rls. 82,197 $
63 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 304 3,446,368,690 Rls. 82,057 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 114 3,408,197,363 Rls. 81,148 $
65 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 300 3,306,879,500 Rls. 78,735 $
66 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 111 3,267,111,618 Rls. 77,788 $
67 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 604 3,207,638,908 Rls. 76,373 $
68 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 256 3,205,828,177 Rls. 76,329 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 690 3,156,552,505 Rls. 75,156 $
70 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 36 3,125,709,552 Rls. 74,422 $
71 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 390 3,045,376,278 Rls. 72,509 $
72 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 32071030 جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 5,000 2,999,961,544 Rls. 71,428 $
73 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 29335940 آزاتیوپورین/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 1,200 2,971,385,550 Rls. 70,747 $
74 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 367 2,965,652,333 Rls. 70,611 $
75 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,563 2,845,162,000 Rls. 67,742 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90308900 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر. 83 2,805,356,229 Rls. 66,794 $
77 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 77 2,765,043,041 Rls. 65,834 $
78 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 276 2,654,232,000 Rls. 63,196 $
79 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 30 2,578,538,790 Rls. 61,394 $
80 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 18 2,478,508,342 Rls. 59,012 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 146 2,442,046,601 Rls. 57,444 $
82 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 13,450 2,395,037,216 Rls. 57,025 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 8 2,394,350,000 Rls. 57,008 $
84 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 371 2,373,391,233 Rls. 56,509 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30022000 واكسنها براي پزشكي 750 2,371,200,000 Rls. 56,457 $
86 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 100 2,359,304,064 Rls. 56,174 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 49 2,288,692,500 Rls. 54,493 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 100 2,273,999,420 Rls. 54,143 $
89 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,252 2,251,132,610 Rls. 53,599 $
90 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 38 2,234,077,089 Rls. 53,192 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 85 2,202,790,000 Rls. 52,447 $
92 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84819020 مکانيزم شير از نوع پلاستيکي براي شيرالات بهداشتي ا هرمي 2,731 2,186,509,870 Rls. 52,060 $
93 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 260 2,174,913,000 Rls. 51,784 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 90183913 نازوگاستريك (stomach catheter) 150 2,045,295,000 Rls. 48,698 $
95 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 560 2,036,186,048 Rls. 48,481 $
96 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 15 1,991,386,688 Rls. 47,414 $
97 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 248 1,988,915,915 Rls. 47,355 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 730 1,979,369,600 Rls. 47,128 $
99 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 29337990 ساير 80 1,876,130,640 Rls. 44,670 $
100 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 83023010 فنرگازي (gas spring) 1,451 1,818,861,825 Rls. 42,201 $
مجموع کل
1,478,454,450,002 ريال
مجموع کل
35,130,010 دلار